ČSN střechy & hydrooizolace v historickém vývoji

/autor: /,

Počátky snah po sjednocení průmyslové i stavební výroby do společného rámce
všeobecně akceptovaných principů v podobě normových dokumentů sahají do období
krátce po založení Československa.

Následující text přináší informace o sledu a obsahu norem řešících jednu z
klíčových oblastí stavění – ochranu staveb proti vodě v období od 20. let 20.
století do roku 2010.

Historie KLEMPÍŘSKÝCH norem

Historie norem HYDROIZOLACE

Historie norem STŘECHY

HISTORIE KLEMPÍŘSKÝCH
NOREM

ČSN – MAP 2012 – 1934 Podmínky pro klempířské práce stavební /1934/

ČSN 73 3610 Klempířské práce stavební – Základní ustanovení /1960/

ČSN 73 3611 Klempířské práce stavební – Práce související
s průčelím
/1960/

ČSN 73 3612 Klempířské práce stavební – Práce související
se
zastřešením /1960/

ČSN 73 3610 Klempířské práce stavební /1974/

ČSN 73 3610 Klampiarske práce stavebné /1989/

ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí /2008/

Klempířské práce jsou významnou součástí staveb . Zajišťují ochranu
staveb před povětrnostními vlivy, zejména před srážkovou vodou. Na území České
republiky mají mnohaletou řemeslnou tradici. Zákonná pravidla jejich navrhování
i realizace byla a jsou zakotvena v technických normách. Některé z nich jsou
zmíněny v dalším textu.

ČSN – MAP 2012 – 1934
PODMÍNKY PRO KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE STAVEBNÍ
/1934/

Vznik normy

Norma vznikala postupně od roku 1925 na půdě klempířského pododboru
normalizační komise Masarykovy akademie práce (MAP). Od května roku 1933 se na
jejím vzniku podílela odborná komise č. 104 Práce klempířské Českomoravské
společnosti normalizační. V komisi zasedali zástupci státních orgánů, zejména
ministerstev, zemských a stavebních úřadů, vysokých škol, odborných,
inženýrských, stavitelských a řemeslných společenstev i zástupci výrobců kovů.
Iniciativní návrh MAP dopracovalo podle došlých připomínek v konečný návrh
ministerstvo dopravy.

Na úpravách se podílela redakční komise ČSN za spolupráce s Prof. Ing. Dr.
techn. A. Čenským z ČVUT Praha. Jednatelský sbor ČSN prohlásil návrh za normu v
prosinci 1934.

Normu ČSN 2012 Podmínky pro klempířské práce stavební prohlásily ústřední
orgány – ministerstvo veřejných prací a ministerstvo dopravy za závaznou pro
stavby státní a státem podporované v roce 1934, resp. 1935.

Poznámka:
Archivní výtisk uchovávaný v expertní a znalecké kanceláři
KUTNAR vydala Českomoravská společnost normalizační, Dům inženýrů Praha 1
a
Normalizační komise Masarykovy akademie práce jako Českomoravskou normu v dubnu
1940.

Obsah normy

Norma úvodem pojednává o kovových materiálech používaných na klempířské
práce, tj. o všech druzích plechů, oceli a profilovém železe a drobném
spojovacím materiálu. Hlavní část se zabývá prováděním klempířských prací. V
úvodu této kapitoly se stanoví povinnost kontroly zadané práce. Pozornost je
také věnována pracovním lhůtám, skladovacím prostorám, ručení za škody,
konstrukčním principům i ochraně klempířských prací.

V dalších částech se podrobně stanoví zásady realizace žlabů, háků, odpadních
trub a dalšího příslušenství souvisejícího s odváděním srážkových vod ze stavby,
zejména její střechy. Dále se stanoví zásady realizace všech typů lemování a
oplechování říms, hřebenů, nároží a úbočí. Pozornost je věnována i poklopům,
střešním oknům a větrákům. Samostatně jsou zpracovány zásady realizace
plechových krytin spojovaných na drážky nebo latě, a to z různých druhů
plechů.

Následující kapitoly pojednávají o přejímání prací a zárukách, o rozpisu
prací, plánech, nabídkách, vzorcích a vzorech.
Rovněž; jsou stanoveny zásady
měření a účtování.

Norma je pouze textovým elaborátem. Obrázky a náčrty neobsahuje.
Norma má
24 stran včetně 4 stran obálky.

Hodnocení normy

Norma vymezuje vše potřebné ke vzniku základních klempířsky zhotovovaných
částí staveb od materiálu přes řemeslná pravidla realizace až po nabídky,
přejímání prací, měření, účtování a záruky.

Norma je přehledná a stručná. Vymezuje také odborný jazyk používaný v této
speciální oblasti lidské činnosti.

Je dokladem mimořádné péče, která byla rozvoji techniky i řemesel věnována v
tehdy mladém Československém státě.


TROJICE NOREM

ČSN 73 3610 Klempířské práce stavební – Základní ustanovení /1960/
ČSN
73 3611 Klempířské práce stavební – Práce související s průčelím /1960/
ČSN
73 3612 Klempířské práce stavební – Práce související se zastřešením
/1960/

Vznik norem

Trojice norem byla schválena 23. 11. 1959 a vydána Úřadem pro normalizaci v
květnu 1960 s platností od 1. 7. 1960. Podrobnosti o vzniku norem a jejich
zpracovatelích nejsou v textu zmíněny. Pouze se konstatuje, že vydaný soubor ČSN
73 3610 až 73 3612 nahrazuje vydání z prosince 1955, které bylo nutno
přepracovat a zpřesnit se zřetelem na stávající praxi provádění klempířských
prací stavebních.

Obsah norem

ČSN 73 3610 Klempířské práce stavební – Základní ustanovení /1960/

Norma platí pro výrobu a montáž klempířských výrobků a ostatních klempířských
prací stavebních. Stanoví základní společné požadavky.
Norma mimo jiné
stanoví nezbytnost jednoznačného popisu a výkresů klempířských výrobků a prací.
Uvedené požaduje na odběrateli.

Norma podává výčet materiálů používaných pro
klempířské práce. Dále vymezuje zásady spojování plechů (nýtování, drážkování),
vymezuje ohyby (okapnice, vodní drážky, lemování) a příponky. Požaduje dilataci
klempířských výrobků, aniž je porušena nepropustnost provedených klempířských
prací. Pamatuje na izolaci proti elektrolytickému rozkladu. Zabývá se ochranou
klempířských prací nátěry. Vymezuje jakost prováděných prací a uvádí zásady
zkoušení, přejímání, balení, dopravy a skladování klempířských výrobků a
materiálů. 

Rozsah normy – 12 stran textu a obrázků.

ČSN 73 3611 Klempířské práce stavební – Práce související s průčelím
/1960/

Norma stanoví zásady materiálového, tvarového a konstrukčního řešení
odvodňovacích systémů vedených po fasádě (odpadové trouby, horní a výtoková
kolena, odskoky, zděře atd.), dále uvádí řešení oplechování okapů, balkonů,
podokeníku, říms, balkonových zdí, lemování sloupků zábradlí, vyplechování
květinových truhlíků, provedení balkonových chrličů, ale také krytí dilatačních
spár. Uvedeny jsou i plechové krytiny betonových desek (přístřešků).

Závěrem
jsou stanoveny zásady výroby i montáže krycích dilatačních lišt.

Tvary klempířských výrobků a prací jsou vykresleny a rozměrově definovány
kótami. Rozsah normy – 22 stran textu a obrázků.

ČSN 73 3612 Klempířské práce stavební – Práce související se zastřešením
/1960/

Norma stanoví zásady materiálového, tvarového a konstrukčního řešení
klempířských výrobků souvisejících se zastřešením.

Obsahuje údaje o žlabech (včetně žlabových čel, rohů, masek, ochranných
plechů a hrdel), o kotlících, žlabových hácích, manžetách, oplechování okapů,
sněhových zachytačích, střešních oknech a poklopech, o lemování střešních
proniků, lemování zdí a nadezdívek (včetně závětrných dilatačních lišt), dále
obsahuje údaje o plechových krytinách, střešních dilatacích a ventilačních
troubách.

Jednotlivé výrobky jsou vykresleny v charakteristických tvarech
včetně hlavních kót.
Rozsah normy – 46 stran textu a obrázků.

Hodnocení norem

V trojici klempířských norem je pozornost soustředěna na jednotlivé
konstrukční prvky klempířských prací, především na tvary a zásady zabudování do
stavebního díla. Oproti ČSN 73 3610 (1934) došlo převážně k vypuštění
ekonomických momentů realizace klempířských prací. Rozsah co do četnosti
klempířských výrobků a prací byl podstatně rozšířen.

Normy vytvářely
předpoklady pro tvorbu stavebního detailu, neboť informovaly o zvyklostech a
zásadách provedení klasických klempířských prací.


ČSN 73 3610 Klempířské práce stavební /1974/

Vznik normy

Norma obsahově navazuje na předchozí ČSN 73 3610 až ČSN 73 3612. Údaje v ní
uvedené byly zčásti přepracovány, rozšířeny a sjednoceny do jedné normy.

Normu zpracoval Studijní a typizační ústav v Praze, pracoviště Prostějov –
Josef Chvoštík a Zdeněk Kratochvíl ve spolupráci s VUT Brno, katedrou pozemního
stavitelství – Ing. Milanem Rochlou.

Norma byla schválena 5. 5. 1972 s účinností od 1. 1. 1974. Vydal úřad pro
normalizaci a měření Praha.

Obsah normy

V úvodu normy jsou přehledně v tabulkách uvedeny názvy a tvary nejvíce
používaných způsobu ukončení a vyztužení plechů, způsoby spojování plechů,
připojování a připevňování klempířských prvků k podkladu a konečně názvy
klempířských výrobků pro odvodnění střech.

Ve všeobecné části je definován výpis prvků. Nově jsou formulovány podmínky
pro montáž klempířských výrobků, mimo jiné požadavky na podklad (sklon,
agresivita), vlastnosti konstrukce (absence kondenzace, větrání) i plynulost
odvodnění. Co do četnosti jsou oproti předchozí normě rozšířeny tvary
klempířských prvků včetně doplňkových prvků (např. tvary špalíků a latí, tvary
vyztužení plechů, způsoby spojování plechů, tvary připojovacích prostředků,
tvary zděří, háků a žlabů a jejich doplňků včetně zásad dilatace. Rozsáhlá
pozornost je věnována odpadním potrubím včetně všech doplňkových prvků,
oplechováním různých konstrukcí včetně balkonů, teras, říms, úžlabí, ale také
lemováním zprostředkovávajícím napojení na měkké i tvrdé krytiny, lemováním
trub, sloupků a závětrným lištám.

V normě je také obsažena stať týkající se
hladké plechové krytiny, střešních oken, poklopů a sněhových zachytačů.

V závěru je věnována pozornost lemování dilatačních spár, nátěrům
klempířských prací, zkoušení, předávání, balení i dopravě a skladování
klempířských výrobků. Rozsah normy – 93 stran textu a obrázků.

Hodnocení normy

Formulace normy přispěla k pozitivnímu transferu užitečných informací z
oblasti klempířského řemesla do stavební praxe.


ČSN 73 3610 Klampiarske práce stavebné /1989/

Vznik normy

Text normy vychází z předchozího znění ČSN 73 3610. Nové znění zpřesňuje
technické požadavky na základní klempířské výrobky a související stavební
detaily.

Revidované znění zpracovala Slovenské vysoká škola technická v Bratislavě –
Prof. Ing. Milan Bielek, DrSc.

Norma byla schválena 7. 12. 1987 s účinností od 1. 12. 1989.

Obsah normy

Změny normy souvisí s aplikací teorie aerodynamiky a hydrodynamiky budov do
obsahu normy, hlavně ve vztahu k připojovacím, připevňovacím a kotvícím
prostředkům i k žádoucím přesahům plechových prvků vylučujícím průsaky srážkové
vody. Nově jsou také formulovány požadavky na klempířské stavební výrobky z
hlediska dilatací i kvality materiálů a jejich povrchových úprav.

Také došlo k vypuštění některých klasických detailů občas v praxi
postihovaných defekty, jakými byla např. aplikace lemování v kombinaci s
povlakovou krytinou u plochých střech. Řada vzorových detailů je do normy
zahrnuta nově.
Rozsah normy – 105 stran textu a obrázků.

Hodnocení normy

Změny normy oproti znění z roku 1974 přispěly k větší spolehlivosti
klempířských prací.

PROGRAM REVIZE ČSN 73 3610 po roce 1989

V rámci tvorby nového komplexu hydroizolačních norem i norem platných pro
střechy byla v expertní a znalecké kanceláři KUTNAR – IZOLACE STAVEB zahájena v
roce 1997 v rámci plánu technické normalizace revize ČSN 73 3610 (1988).

Pro revizi byl vytvořen pracovní tým složený v předních odborníků Cechu
klempířů, pokrývačů a tesařů a dalších specialistů ve složení Zdeněk ŠVARC,
Hanuš FRIEDL, Ing. Petr LORENC, Ing. Jiří FIALA, Lubomír SMUTEK, Jiří LANGNER a
Doc. Ing. Zdeněk KUTNAR, CSc.

Na několika zasedáních konaných v roce 1997 byl analyzován obsah normy a do
textu vepsány a zakresleny nezbytné změny, dané rozvojem techniky i transferem
zkušeností zahraničních firem vstoupivších po roce 1989 na náš trh.

Revize ČSN 73 3610 ale nebyla dokončena, neboť ve vznikajícím plánu evropské
normalizace byl vytýčen mimo jiné i program tvorby jednotlivých výrobkových
norem z oblasti klempířských prací.

Bylo zřejmé, že bude účelné práce přerušit, vyčkat vzniku evropských norem a
poté provést ucelenou modernizaci textu normy s využitím již vykonané práce. A
tato situace nastala v roce 2006.

Poznámka: 
Úkolem revize ČSN 73 3610 bylo kromě jiného naplnit záměr
formulovaný již v 70. letech 20. století vytvořit v České republice jednotnou
teorii navrhování střešních konstrukcí i jednotnou teorii hydroizolační techniky
staveb, zčásti naplněný v závěru století formulací následujících norem:

ČSN 73 1901 Navrhování střech – Základní ustanovení (1999)
ČSN P 73
0600 Hydroizolace staveb – Základní ustanovení (2000)
ČSN P 73
0606 Hydroizolace staveb – Povlakové hydroizolace – Základní ustanovení
(2000)
ČSN P 73 0610 Hydroizolace staveb – Sanace vlhkého zdiva – Základní
ustanovení (2000)

TVORBA NOVÉ ČSN 73 3610 Navrhování klempířských
konstrukcí

/2008/

Vznik normy

Norma vznikala v letech 2006 – 2008 pod gescí TNK 65 Izolace staveb.

Zpracovatel: Doc. Ing. Zdeněk KUTNAR, CSc. – IZOLACE STAVEB ve spolupráci s
Ing. L. Káně, Ing. J. Tokarem a P. Koštúrem ze společnosti DEK, a. s.. Vydal
Český normalizační institut pod datem 03 / 2008.

Norma stanoví zásady pro volbu, navrhování i použití klempířských prvků a
konstrukcí ze všech běžně dostupných plechů a zároveň v přílohách obsahuje
řešení obvyklá a osvědčená.

Obsah normy

Norma definuje verbálně, příp. i graficky používané názvosloví. Uvádí
požadavky kladené na klempířské konstrukce. Stanoví zásady zpracování projektu
klempířských konstrukcí, stanoví požadavky na podklad, stejně jako na materiál i
jeho ochranu proti korozi. Pozornost je věnována tvarům klempířských prvků i
jejich spojování ve vztahu k hydroizolační účinnosti a dilataci.

Zvláštní pozornost je věnována připevňování klempířských konstrukcí i jejich
napojování na přilehlé stavební konstrukce.

Uvedená ustanovení vyúsťují ve společné zásady platné pro navrhování
klempířských konstrukcí.
V příloze A jsou vykresleny klempířské úpravy –
možné tvary prvků.

V příloze B je uveden přehled klempířských spojů s údaji o jejich dilatační a
hydroizolační účinnosti, velikosti dilatačních úseků i použitelnosti různých
technologií spojů.

V příloze C jsou vykresleny příklady připojovacích klempířských prvků.

V příloze D je podán přehled o pleších používaných pro klempířské konstrukce
včetně potřebných tlouštěk v závislosti na expozici větrem u hladké plechové
krytiny, resp. v závislosti na druhu podkladu a způsobu připojení k němu. Další
údaje se vztahují k možnému vzájemnému korozivnímu působení plechů z různých
kovů, resp. různých stavebních materiálů a plechů.

V příloze E je uveden sortiment klempířských prvků používaných pro odvodnění
střech včetně grafického zobrazení a důležitých rozměrů.

V příloze F jsou uvedeny zásady navrhování klempířských konstrukcí. Rozlišeny
jsou klempířské konstrukce použitelné jako doplňky povlakových a skládaných
krytin, klempířské konstrukce pro fasády a svislé konstrukce, dále jsou uvedeny
pokyny pro navrhování hladné krytiny, pokyny pro aplikaci krycích lišt a pro
klempířské konstrukce užívané pro odvodnění střech.

Norma má 72 stran velkého formátu (A4) včetně mnoha nákresů.

Hodnocení normy

Pojetí normy usiluje o podání inženýrské podstaty navrhování hydroizolačních
konstrukcí vytvářených tradiční technologií z plechů různých bází. Oproti
dřívějším ČSN má dokument novou strukturu i odlišné řazení informací s řadou
nových údajů.

Předpokládá se, že zásady pro výrobu a montáž klempířských konstrukcí budou
publikovány v profesních pravidlech.

Podklady k části Historie klempířských norem:

/1/ ČSN – MAP 2012 – 1934 Podmínky pro klempířské práce stavební
/1934/
/2/ ČSN 73 3610 Klempířské práce stavební – Základní ustanovení
/1960/
/3/ ČSN 73 3611 Klempířské práce stavební – Práce související s
průčelím /1960/
/4/ ČSN 73 3612 Klempířské práce stavební – Práce
související se zastřešením
/1960/
/5/ Chvoštík, J. – Kratochvíl, Z. –
Rochla, M.: ČSN 73 3610 Klempířské práce
stavební /1974/
/6/ Bielek, M.:
ČSN 73 3610 Klampiarske práce stavebné /1989/
/7/ Káně, L. – Kutnar, Z. –
Tokar, J. – Koštúr, P.: ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí
/2008/
HISTORIE NOREM HYDROIZOLACE

ČSN 1173 – 1936 Stavební isolace. Část II. Isolace proti
vodě /1936/

ČSN 73 0550 Izolace proti vodě. Izolace asfaltové /1960/

ON 73 0550 Izolace proti vodě (Hydroizolace) /1970/

ON 73 0606 Hydroizolace staveb. Izolace asfaltové. Navrhování a provádění
/1988/

ON 73 0607 Hydroizolace staveb. Izolace z měkčeného polyvinylchloridu a
pryží. Navrhování a provádění /1988/.

ČSN 73 0600 Ochrana staveb proti vodě /1994/

ČSN P 73 0600 Hydroizolace staveb – Základní ustanovení /2000/

ČSN P 73 0606 Hydroizolace staveb – Povlakové hydroizolace – Základní
ustanovení /2000/

ČSN P 73 0610 Hydroizolace staveb – Sanace vlhkého zdiva – Základní
ustanovení /2000/

Izolace staveb proti vodě – hydroizolace staveb – jsou jedním ze
strategických oborů stavitelství. Mnohdy rozhodují o úspěchu či neúspěchu
stavění. Proniká-li voda do staveb, zejména budov, zpravidla dochází k degradaci
konstrukcí i ke ztrátě hygienické a estetické kvality prostředí. Generace
stavitelů i laiků si tyto skutečnosti dobře po celá staletí uvědomovaly. Tvar i
konstrukci objektů přizpůsobovaly především materiálovým a technologickým
možnostem doby. Stavělo se přírodních a převážně místních materiálů.

Dnes je vše jinak. Především 20. století příneslo do problematiky řešení
staveb mnoho nového. Pro hydroizolace to platí dvojnásob. Došlo ke změně
materiálové základny, rozvinulo se technické myšlení, vznikly nové technologie.
To vše se promítá i do zákonných předpisů – Československých státních a
oborových norem, resp.do Českých technických norem. Normy jsou svědectvím o
vývoji techniky a mnohdy nedoceněnou pokladnicí poznání našich předků.
Jejich
tvorba či zdokonalování je nejvyšší metou a zároveň i nejsložitější prací na
poli
techniky.

Hlavní normové dokumenty hydroizolační techniky přibližuje následující
text.

ČSN 1173 – 1936 STAVEBNÍ ISOLACE. ČÁST II. ISOLACE PROTI VODĚ
/1936/

Vznik normy

Normu vypracovala odborná subkomise ČSN č.
77a – Stavební isolace proti vodě, ustavená v dubnu 1933 a sestávající ze
zástupců padesáti firem, společenstev, škol a orgánů státní správy. Za normu
byla prohlášena v prosince 1936. Citovaný výtisk byl vydán v červenci 1949.

Poznámka: Norma navazuje na ČSN 1172 – 1936 Stavební isolace. Materiál na
isolace proti vodě.

Obsah normy

Norma sestává z šesti celků. V úvodu je vymezen účel stavebních izolací a
připomenuty obecné způsoby ochrany staveb proti působení vody.
Ve všeobecných
ustanoveních je definován rozsah platnosti normy. Norma platí pro práce
asfaltérské pozemních i inženýrských staveb Dále je věnována pozornost dodržení
plánů a podmínek, dále vzorkům materiálů, kontrole návrhů a změn prací,
pracovním lhůtám, zatímnímu převzetí a ručení.
V další kapitole jsou
definovány druhy a jakosti materiálů.
Stěžejní kapitola normy je věnována
provádění izolatérských prací. Po společných ustanoveních jsou stanoveny zásady
realizace izolačních potěrů, povlaků, izolačních vrstev z litého asfaltu a
izolačních zálivek a uzávěr spár.
Závěrečná část se věnuje rozpisování a
účtování.
V dodatku normy jsou uvedeny pokyny pro volbu izolačních hmot a
způsobů izolace.
Norma má 30 textových stran včetně obálky. Obrázky
neobsahuje.

Hodnocení normy

Norma je neobyčejně komplexním materiálem přesně vymezujícím použití
asfaltových hmot a pomocných materiálů v hydroizolační technice té doby.
Pečlivost a rozsáhlost zpracování je typická pro normotvornou činnost v prvních
desetiletích existence Československého státu.

ČSN 73 0550 IZOLACE PROTI VODĚ. IZOLACE ASFALTOVÉ
/1960/

Vznik normy

Norma byla schválena 22. 1. 1960 s platností od 1. 10. 1960. Údaje o
zpracovatelích nejsou uvedeny.

Obsah normy

Norma dle úvodní definice platila pro navrhování a provádění izolací proti
vodě povrchovou úpravou stavebního díla vytvořením ochranné izolační vrstvy za
použití asfaltových hmot. Vztahuje se na podzemní i nadzemní konstrukce.
V
názvosloví definuje zemní vlhkost, beztlakovou a tlakovou vodu, vodu útočnou a
hladovou.
Po všeobecné části následují technické požadavky na průzkum, na
materiály izolací i na vlastní konstrukční řešení.
Nejrozsáhlejší kapitola
je věnována provádění prací.
Po společných pravidlech jsou stanoveny zásady
realizace izolačních potěrů, povlaků, obkladů i zálivek a také asfaltových a
asfaltocementových malt.
V samostatných kapitolách jsou uvedeny zásady
kontroly a přejímání i ochrany provedených prací.
Norma má 23 textových
stran. Obrázky neobsahuje.

Hodnocení normy

Norma navazuje na ČSN 1173 -1936 se snahou po stručnější definici
problematiky.

ON 73 0550 IZOLACE PROTI VODĚ (HYDROIZOLACE) /1970/

Vznik normy

Normu zpracovaly Stavební izolace, n. p., Praha. Schválena byla 13. 11.
1970 s účinností od 1. 1. 1972.

Obsah normy

Norma platila pro navrhování a provádění ochrany staveb proti vodě
povlakovými izolacemi.

Obsahuje názvosloví vztahující se k základním pojmům hydroizolační techniky,
dále k pojmům z oblasti hydrogeologie, hydroizolačních hmot, technologií a
konstrukcí.

Stěžejní pravidla navrhování asfaltových a fóliových povlaků jsou obsažena v
části PROJEKT, zejména se vztahující na konstrukční principy skladby i řešení
detailů včetně dilatačních spár. Zvláštní pozornost je věnována nezbytnému
obsahu projektové dokumentace.

V části PROVÁDĚNÍ je věnována pozornost asfaltovým a dehtovým hmotám,
polyizobutylenovým, polyvinylchloridovým a kovovým fóliím i povlakům ze
syntetických pryskyřic.

Tato část obsahuje i pravidla odvodnění stavenišť a pravidla realizace
izolací proti zemní vlhkosti i podzemní vodě. Samostatnou část tvoří kapitola
KONTROLA A PŘEJÍMÁNÍ.

V závěrečné části jsou uvedeny směrné skladby izolačních povlaků proti vodě
podpovrchové i povrchové včetně přípustné teplotní expozice, dále směrné způsoby
izolace spár a směrné způsoby protikorozních opatření v izolačním plášti. 
Norma má rozsah 48 textových stran. Neobsahuje obrázky.

Hodnocení normy

Norma odráží rozvoj kvality projektování stavebního díla.

Vychází z
každodenní praxe a rozsáhlých zkušeností specializované firmy s dominantním
postavení na stavebním trhu.

Změna a/ – 6/84 ON 73 0550 IZOLACE PROTI VODĚ (HYDROIZOLACE)
/1984/

S účinností od 1. 10. 1984 byla vydána změna normy v níž jsou upraveny údaje
o hydroizolačních fóliích z měkčeného PVC a nově zařazeny údaje o pryžových
fóliích. V PŘÍLOZE 1 jsou uvedeny doplněné směrné způsoby izolace spár.

ON 73 0606 HYDROIZOLACE STAVEB. IZOLACE ASFALTOVÉ. NAVRHOVÁNÍ A
PROVÁDĚNÍ /1988/

Vznik normy

Normu zpracovaly Stavební izolace n. p. Praha. Schválena byla 15. 9. 1986 s
účinností od 1. 1. 1988.

Obsah normy

Norma platila pro navrhování a provádění ochrany staveb proti nežádoucímu
působení vody. Nevztahovala se na dodatečně prováděné izolace a dále na střechy,
mosty, hráze, nádrže na pitnou vodu a důlní objekty.
Norma obsahuje
názvosloví, na které navazuje všeobecná část. V ní je uvedeno dělení izolací na
tři kategorie – proti vodě tlakové, vodě stékající a proti vlhkosti. V
návaznosti na uvedené dělení je v části NAVRHOVÁNÍ rozvedeno do jakého
horninového prostředí v závislosti na propustnosti vody má být ta která
kategorie izolací použita.
Dále je vymezeno jak se postupuje při návrhu
izolace proti vodě povrchové a provozní.
Pozornost je věnována skladbě
izolačního povlaku, jeho podkladu i ochraně.
V dalším je rozvedena
problematika stavebního detailu. Je řešen přechod izolací při výškovém rozdílu,
ukázány technologické spoje, prostupy potrubí i uzávěry dilatačních spár.
Uvedena je i hydroizolační přepážka.
V závěru normy jsou zmíněny provádění,
bezpečnost a ochrana zdraví a kontrola a přejímání.
Norma má 24 stran včetně
obálky. Obsahuje 10 obrázků.

Hodnocení normy

V normě došlo oproti předchozímu dokumentu ke koncentraci ustanovení. Nově je
zařazena důležitá problematika volby hydroizolační kvality povlaku v závislosti
na propustnosti horninového prostředí pro vodu a dalších okolnostech. Rozmezí
propustnosti však bylo zvoleno chybně. Přínosem jsou nákresy principů řešení
stavebních detailů.

ON 73 0607 HYDROIZOLACE STAVEB. IZOLACE Z
MĚKČENÉHO POLYVINYLCHLORIDU A PRYŽÍ. NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ /1988/

Vznik normy

Normu zpracovaly Stavební izolace, n. p., Praha. Schválena byla 15. 9. 1986 s
účinností od 1. 1. 1988.

Obsah normy

Ustanovení jsou formulována obdobně jako v ON 73 0606, s tím rozdílem že jsou
upravena pro fólie z mPVC a pryže. Hydroizolační kvalita je vymezena tloušťkou
fólií.
Norma má 20 textových stran. Obsahuje 7 obrázků.

Hodnocení normy

Pro hodnocení normy platí obdobé jak uvedeno u ON 73 0606.

ČSN 73 0600 OCHRANA STAVEB PROTI VODĚ. HYDROIZOLACE. Základní
ustanovení /1994/

Vznik normy

Normu zpracoval Výzkumný ústav pozemních staveb, Praha, Ing. Záviš BOZDĚCH.
Vydána byla Českým normalizačním institutem pod datem 04/1994.

Obsah normy

Po úvodním vymezení platnosti normy jsou v části Termíny a definice uvedeny
základní pojmy užívané v hydroizolační technice.

Následuje vymezení přímých, nepřímých a speciálních hydroizolačních principů,
na které navazuje výčet hlavních činitelů ovlivňujících funkční vlastnosti
hydroizolací (hydrofyzikální expozice – vlhkostí, vodou volně stékající,
tlakovou vodou, vodní párou a vodou v pevném skupenství, dále mechanické
zatížení a korozní namáhání chemické, tepelné, biologické, elektromagnetické a
atmosférické vlivy).

V další části normy jsou zmíněny materiály pro hydroizolace.

Jednou z hlavních kapitol normy jsou zásady navrhování ochrany staveb proti
vodě, vztažené k hydrofyzikální expozici (I, II. a III. kategorie kapalné vody,
vodní pára), dále k zatížení a koroznímu namáhání hydroizolací a k požadované
účinnosti a spolehlivosti.

Následují Pokyny pro konstrukční uspořádání hydroizolací.
Závěrečná
ustanovení jsou věnována ochranným vrstvám i ekologickým hlediskům a ochraně
zdraví.

Tabulky v informativní příloze uvádí závažnost fyzikálně-mechanických
vlastností materiálů pro hydroizolace z hlediska mechanické odolnosti, dále
hydrofyzikální a mechanické namáhání hydroizolací podle umístění ve stavební
konstrukci a konečně účinnost hydroizolací v závislosti na požadovaném stavu
chráněného prostředí.
Norma má 16 stran. Obrázky neobsahuje.

Hodnocení normy

Norma je odrazem úsilí doby po obecnějším pohledu na problematiku
hydroizolací staveb. Stala se podnětem pro tvorbu následujícího rozsáhlejšího
komplexu hydroizolačních norem.

ČSN P 73 0600 HYDROIZOLACE STAVEB – ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
/2000/

Vznik normy

Norma byla zpracována v expertní a znalecké kanceláři KUTNAR – IZOLACE STAVEB
týmem ve složení Doc. Ing. Z. KUTNAR, CSc., Ing. Z. Bozděch, Ing. V. Sokol,
CSc., Prof. Ing. P. Dvořák, DrSc.. Vydal Český normalizační institut jako českou
předběžnou normu pod datem 11/2000.

Obsah normy

Norma stanoví zásady pro navrhování ochrany staveb, chráněného nebo vnitřního
prostředí objektů proti nežádoucímu působení vody.

Po standardních úvodních odstavcích je v části 3 podrobně uvedeno základní
hydroizolační názvosloví, na které v části 4 navazuje výčet přímých a nepřímých
hydroizolačních principů.

Klíčová část 5 je věnována navrhování hydroizolací staveb z hlediska
hydrofyzikální expozice (obecné principy, expozice vodní párou, expozice
vlhkostí přilehlého pórovitého prostředí, expozice vodou stékající po povrchu
konstrukcí, expozice vodou prosakující přilehlým pórovitým prostředím, expozice
tlakovou vodou a expozice vodou v pevném skupenství) a dále z hlediska
mechanického namáhání, korozního namáhání a z hlediska spolehlivosti
hydroizolací i trvanlivosti.

Jsou zmíněna i ekologická hlediska a ochrana zdraví.

V 6. části jsou stanoveny požadavky na projekt hydroizolací staveb. Důležité
jsou přílohy normy. V příloze A jsou uvedeny definice vod a prostředí. V
příloze B je rozčleněna hydrofyzikální expozice staveb včetně charakteristik
působení, v příloze C uvedeno mechanické a korozní namáhání hydroizolací.

Příloha D je věnována navrhování drenáže podzemí budov.

Norma má 20 stran velkého formátu (A4) včetně obálky. Nákresy neobsahuje.

Hodnocení normy

V návaznosti na předchozí normové dokumenty norma v úplné obecnosti vymezuje
problém hydroizolačního řešení staveb. V textu se odráží velké formulační úsilí
po vymezení hydroizolační techniky jako samostatného vědného oboru teorie
konstrukční tvorby stavebních děl.

ČSN P 73 0606 HYDROIZOLACE STAVEB – POVLAKOVÉ HYDROIZOLACE –
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ /2000/

Vznik normy

Norma byla zpracována v expertní a znalecké kanceláři KUTNAR – IZOLACE
STAVEB týmem ve složení Doc. Ing. Z. Kutnar, CSc., Ing. Z. Bozděch a Ing. M.
Knittl.
Vydal český normalizační institut jako Českou předběžnou normu pod
datem 11/2000.

Obsah normy

Norma platí pro navrhování ochrany staveb proti nežádoucímu působení vody
pomocí povlakových hydroizolací.

V názvosloví jsou definovány hydroizolační materiály použitelné k uvedenému
účelu (různé báze nátěrových, stěrkových a stříkaných hmot, asfaltových a
fóliových pásů).

Vymezeny jsou i aktivní a pasivní kontrolní systémy povlakových
hydroizolací.

Stěžejní kapitola, věnovaná navrhování povlakových hydroizolací staveb,
úvodem stanoví všeobecné zásady návrhu, poté je věnována pozornost průzkumu s
odkazem na přílohu A normy, použitelným hydroizolačním výrobkům s odkazem na
příklady možných složení povlaků v příloze C normy. V následující partii je
podrobně rozveden problém mechanického namáhání povlaků, zejména tlakem, pohyby
podkladu i pohyby vlastních povlaků či jejich ochranných vrstev s rozvedením do
konstrukčních zásad návrhu. Nově je pojata partie věnovaná spolehlivosti
povlakových hydroizolací, vyúsťující v konstrukční principy návrhu (pojistné
systémy, kontrolní systémy funkce, kombinace s vodotěsnými betony, sanační
systémy, úpravy dilatací, kontrola) s upozorněním na faktory ovlivňující
spolehlivost, zmíněné v příloze D normy. Zvláštní pozornost je věnována
trvanlivosti povlaků, rozvedené v příloze E.

Norma má rozsah 24 stran velkého
formátu včetně obálky. Nákresy neobsahuje.

Hodnocení normy

Jedná se o strategický dokument současného stavění. Povlakové hydroizolace
jsou dominantní hydroizolační technologií v podmínkách nejnáročnější
hydrofyzikální expozice – v podmínkách tlakové vody. Jejich bezchybná funkce je
nezbytná ve spodní stavbě, střechách, v mokrých provozech i u bazénů.

Text upozorňuje, při dodržení potřebné obecnosti, na většinu kritických
situací, které se mohou v praxi vyskytnout.

ČSN P 73 0610 HYDROIZOLACE STAVEB – SANACE VLHKÉHO ZDIVA – ZÁKLADNÍ
USTANOVENÍ

Norma byla zpracována v expertní a znalecké kanceláři KUTNAR – IZOLACE
STAVEB. Autory jsou Ing. V. Sokol, CSc. a Doc. Ing. Z. Kutnar, CSc. Normu vydal
Český normalizační institut jako Českou předběžnou normu určenou k ověření pod
datem 11/2000.

Obsah normy

Norma stanoví zásady po navrhování, provádění, průzkum, kontrolu a údržbu
sanačních systémů použitelných ke snížení vlhkosti v cihelném, smíšeném a
kamenném zdivu. Zabývá se systém hydroizolačních, vysušovacích a stavebních
opatření. Týká se staveb, u kterých izolace proti vodě již neplní svoji funkci,
příp. na nichž nebyly v minulosti správně řešeny či vůbec provedeny.

Norma uvádí názvosloví užívané v sanační technice.

Ve všeobecné části vymezuje klasifikaci vlhkosti zdiva (s odkazem na přílohu
A normy) a klasifikaci salinity zdiva (příloha B normy).

Norma stanoví cíle sanace vlhkého zdiva – dosažení výrazného a trvalého
snížení obsahu vlhkosti v konstrukcích, vedoucího k požadované vlhkosti
vzduchu v interiérech, příp. ke zlepšení tepelněizolačních vlastností
konstrukcí. Norma definuje přímé metody sanace bránící šíření vlhkosti
konstrukcí, bránící vnikání vlhkosti do konstrukcí nebo vnitřního prostředí,
popř. bránící úniku vlhkosti z konstrukcí a nepřímé metody sanace snižující
hydrofyzikální namáhání konstrukcí.

Zmíněny jsou i doplňkové metody sanace. V části navrhování podává popis
mechanických, chemických, elektroosmotických a vzduchoizolačních metod a také
metod doplňkových. Text normy obsahuje i kapitolu o povádění sanačních
metod.

V normě je věnována významná pozornost průzkumu staveb (vlhkost, salinita,
hydrogeologie, speciální průzkumy) včetně obsahu protokolu o průzkumu.

Norma vymezuje obsah projektu sanace vlhkého zdiva a kontrolu jakosti a
účinnosti provedených sanačních prací. V závěru jsou vymezeny i podmínky pro
užívání sanačních systémů.
Norma má rozsah 20 stran velkého formátu včetně
obálky. Nákresy neobsahuje.

Hodnocení normy

Normový dokument je prvním pokusem o souhrnný pohled na problematiku sanace
vlhkého diva. Jedná se o neobyčejně širokou a obtížnou problematiku zabíhající
do řady technických specializací. Problém se týká většiny starších staveb, t j.
většiny stavebního fondu v České republice.

PROGRAM REVIZE TROJICE ČSN HYDROIZOLACE /2000/

Na zasedání TNK 65 Izolace staveb na počátku roku 2009 rozhodnuto provést
revizi trojice hydroizolačních norem ČSN P 73 0600, ČSN P 73 0606 a ČSN P 73
0610. Za zpracovatele zvoleno Centrum technické normalizace DEK, a. s., a
expertní a znalecká kancelář KUTNAR. V současné době práce probíhají.

Společným úkolem pro všechny normové dokumenty je jejich zestručnění a
dosažení souladu s mezi tím vydanými ČSN i EN a ISO.

V případě ČSN P 73 0606 se mimo jiné předpokládá propracování problematiky
účinnosti a spolehlivosti hydroizolačních povlaků různých bází i konstrukčních
koncepcí. Informace o záměrech zpracovatelů jsou zveřejněny v časopise DEKTIME
04/2009/14/.

Revize ČSN P 73 0610 bude prací nepochybně nejobtížnější. Obor sanací vlhkého
zdiva je zatím oborem převážně intuitivním. Prověřené údaje o účinnosti
sanačních opatření až na výjimky chybí.

ZÁVĚR k části HISTORIE NOREM HYDROIZOLACE

Mnohaleté úsilí technické veřejnosti po zvládnutí problematiky hydroizolací
staveb v současné době vyúsťuje ve věcnou a sevřenou formulaci principů
hydroizolační ochrany stavebních děl. Poznatky jsou a budou zakotveny v Českých
technických normách. 

Po letech práce se podařilo splnit záměr vytvořit
hydroizolační techniku jako samostatnou disciplínu vědního oboru teorie
konstrukční tvorby staveb.

Pozn.: Citované normy jsou uloženy v archivu expertní a znalecké kanceláři

KUTNAR – IZOLACE STAVEB.

Podklady k části Historie norem Hydroizolace:
/1/ ČSN 1173 -1936 Stavební
isolace. Část II. Isolace proti vodě /1936/
/2/ ČSN 73 0550 Izolace proti
vodě. Izolace asfaltové /1960/
/3/ ON 73 0550 Izolace proti vodě
(Hydroizolace) /1970/
/4/ Kutnar, Z.: I. návrh revidovaného znění ON 73 0550
Izolace proti vodě (uveden pod označením ČSN 73 0550 Hydroizolace pozemních
staveb – podzemí budov) /1982/
/5/ Kutnar,Z.: Hydroizolace staveb –
Základní ustanovení (návrh I. znění ČSN) /1984/
/6/ Kutnar, Z.:
Hydroizolace staveb – Povlakové izolace (návrh I. znění ČSN)
/1984/
/7/ Kutnar, Z.: Izolace pozemních staveb proti vodě podpovrchové
/1985/
(podklad pro revidované znění ON 73 0550 Izolace proti
vodě)
/8/ ON 73 0606 Hydroizolace staveb. Izolace asfaltové.
Navrhování
a provádění /1988/
/9/ ON 73 0607 Hydroizolace staveb. Izolace z měkčeného
polyvinylchloridu a pryží. Navrhování a provádění /1988/
/10/ Bozděch, Z.:
ČSN 73 0600 Ochrana staveb proti vodě /1994/
/11/ Kutnar, Z. – Bozděch, Z. –
Sokol, V. – Dvořák, P.: ČSN P 73 0600 Hydroizolace staveb – Základní ustanovení
/2000/
/12/ Kutnar, Z. – Bozděch, Z. – Knittl, M.: ČSN P 73 0606 Hydroizolace
staveb – Povlakové hydroizolace – Základní ustanovení /2000/
/13/ Kutnar,
Z.- Sokol, V.: ČSN P 73 0610 Hydroizolace staveb – Sanace vlhkého zdiva
/2000/
/14/ Káně, L.: Uplatnění principů účinnosti a spolehlivosti při
navrhování ochrany spodní stavby – příprava revize ČSN P 73 0600 a ČSN P 73
0606. Časopis DEKTIME 04/2009

HISTORIE norem STŘECHY

ČSN 73 1901 Navrhování
střech /1977/
ČSN 73 1901 Navrhování střech – Základní ustanovení /1999/

Normy STŘECHY se týkají navrhování jedné z nejdůležitějších částí staveb.
Byly a jsou shrnujícími technickými dokumenty. Neměly u nás ani v Evropě vzory.
Pro žádnou jinou důležitou část stavby nebyly obdobné normy vypracovány. Podobné
dokumenty zjevně chybí pro obvodové pláště či spodní stavbu.

DŮVODY VZNIKU PRVOTNÍ ČSN 73 1901 NAVRHOVÁNÍ STŘECH
/1977/

S nástupem snah po zprůmyslnění stavebnictví v první polovině 60. let
minulého století, vyúsťujících v následnou rozsáhlou panelovou výstavbu, vzniká
potřeba prefabrikovat i technologie dokončovacího cyklu. Tyto snahy však nemají
v té době úspěch. Důvodů je celá řada. Pro konstrukce tehdy dominantních
plochých střech nejsou vhodné termoizolační i hydroizolační materiály. Navíc
realizace budov a tedy i střech je vystavena nekompromisnímu tlaku po minimální
ceně. S tím souvisí direktivní aplikace typových podkladů.

Dobová představa o progresi a použitelnosti plynosilátových tvárnic a
struskových podsypů v kombinaci s natavitelnými asfaltovými pásy s nasákavými
vložkami na bezespádových jednoplášťových střechách zcela selhala. Četné
termoizolační i hydroizolační defekty plochých střech panelových staveb se
stávají strašákem obyvatel nových bytových komplexů.

Neúspěchy jsou podnětem pro rozsáhlé hledání cest nápravy.

Začíná se prověřovat použití pěnového polystyrenu ve střechách, zkouší se
bezpočet nátěrových hmot a asfaltových pásů na různých nosných vložkách k opravě
krytin, vznikají kompromisní skladby střech vycházející z tradice se snahou po
zahrnutí nových přístupů. Situaci komplikují různé nereálné předpisy vydávané v
příbuzných oborech, např. o nezbytnosti vyloučení kondenzace vodní páry z
konstrukcí.

V nápravě nepříznivého stavu se angažují jak státní výzkumné ústavy, tak
vysoké školy i výzkumná pracoviště realizačních firem.

Počátkem 70. let minulého století je již hodně často protichůdných poznatků k
dispozici. Cítí se potřeba vše uspořádat do nějakého obecně respektovaného
dokumentu, např. směrnice, normy apod.

Nakonec zvolena nejvyšší možná forma, a to závazný zákonný dokument v podobě
Československé státní normy.

Za zpracovatele zvoleni pracovníci Výzkumného ústavu pozemních staveb Praha,
pracoviště v současném Zlíně a Katedry konstrukcí pozemních staveb Stavební
fakulty ČVUT Praha.

Výsledný dokument, ČSN 73 1901 Navrhování střech /1/, vznikal v letech 1970 –
1975, a to postupně v pěti zněních podrobně diskutovaných jak v široké technické
veřejnosti, tak v normalizační komisi k tomu účelu sestavené. Norma nabyla
účinnosti 1. 4. 1977.

CHARAKTERISTIKA ČSN 73 1901 NAVRHOVÁNÍ STŘECH
/1977/

Poznatky z oblasti navrhování střech byly uspořádány do kapitol Názvosloví,
Všeobecně, Základní vrstvy střešního pláště (nosná vrstva, povlakové krytiny,
skládané krytiny) a Doplňkové vrstvy střešního pláště (tepelněizolační, spádová,
podkladní, parotěsná, pomocná hydroizolační, mikroventilační, ochranná,
dilatační, separační a vzduchová vrstva). Následovaly kapitoly Dilatace,
Odvodnění střech a Podrobnosti střešních konstrukcí.

Norma byla v technické veřejnosti přijata příznivě.

Nepochybně přispěla k nápravě neutěšeného stavu střech té doby. Problematice
vtělila sjednocující podobu.

V mnohém však byla kompromisem, vyvolaným potřebou dosáhnout souhlasu desítek
odborníků s každým ustanovením normy. A to není snadné.

Poznámka: Souběžně byla také zpracována oborová norma ON 73 3300 Provádění
střech /1977/ a doporučená ČSN 73 0544 Tepelnětechnické vlastnosti stavebních
konstrukcí a budov – střechy /1978/.

Norma měla rozsah 28 stran. Obrázky neobsahovala.


ÚSILÍ O NOVOU PODOBU NORMY STŘECHY

Počátkem 80. let minulého století byl učiněn pokus o doplnění ČSN Střechy
(VÚPS Praha), který vyústil ve změnu a – 3/1987, týkající se nejmenšího sklonu
povlakových krytin, doporučení navrhovat nosnou vrstvu střech ve sklonu a změny
závaznosti dvou článků (pouhé doporučení sklonů krytin a naopak stanovení
závaznosti dilatací podkladů krytin a použití expanzních pásů). Rovněž se
nedoporučovala výplň tvarovaných plechů nasákavými materiály.

V té době také vzniklo několik verzí úplně nového podstatně rozšířeného znění
střešní normy – např. /2/. Text vycházel ze zkušenosti z výstavby velkých
investičních celků v Praze i jinde, ale především obsahoval poznatky vzniklé z
analýzy příčin vad a poruch desítek střech bytových, občanských, průmyslových i
zemědělských budov. Také zohledňoval zkušenosti získané s původní ČSN.

Práce na revizi normy STŘECHY /1977/ pokračovaly i v druhé polovině 80. let
minulého století s přerušením po r. 1989 a dokončením v letech 1997 – 1998.

Po letech práce se v r. 1999 podařilo vydat zcela nový dokument – ČSN 73 1901
Navrhování střech – Základní ustanovení /3/, vytvářející základ současné teorie
konstrukční tvorby střech.

Obsah normy byl koordinován i s novým komplexem norem Hydroizolace staveb
/4/.

CHARAKTERISTIKA ČSN 73 1901 NAVRHOVÁNÍ STŘECH – ZÁKLADNÍ
USTANOVENÍ /1999/

V textu normy je uvedeno rozšířené názvosloví. Následují všeobecné požadavky
kladené na střechy. Klíčovými ustanoveními jsou partie o hydrofyzikálním
namáhání střech, vlhkostních stavech a režimech střech a spolehlivosti a
trvanlivosti konstrukcí. Rozsáhlou kapitolu vytváří ustanovení o vrstvách střech
(nosná, hydroizolační s dělením na povlakovou a skládanou, pojistná, pomocná
hydroizolační, parotěsná, expanzní, tepelněizolační, sklonová (spádová),
podkladní, ochranná, provozní, pohledová, dilatační, separační, spojovací,
stabilizační, drenážní, filtrační, hydroakumulační, tepelněakumulační, vzduchová
a větrací kanálky, podhledová a pěstebná souvrství střešních zahrad).

Samostatnou částí je partie Skladba a konstrukce střech, doprovázená v
příloze Příklady základních skladeb střech. Také partie Dilatace střech a Tvar a
odvodnění střech jsou doprovázeny v příloze detailními pokyny.

Kromě toho jsou v příloze obsaženy podrobnější údaje o ochranných a
provozních vrstvách střech, o větrání střech i o řešení detailů střech.

Při formulaci textu normy se sledoval cíl vytvořit podklad pro konstrukční
tvorbu střech, tj. vytýčit čeho se chce nebo má či musí dosáhnout a naznačit
cesty jak toho dosíci, ale při poskytnutí širokého prostoru pro individuální
materiálové, konstrukční i technologické pojetí výsledných konstrukcí a pro
hledání nových konstrukčních struktur.
Norma má rozsah 40 stran velkého
formátu (A4) včetně schématických nákresů.

ZÁVĚR

Na shromáždění poznatků obsažených v ČSN STŘECHY /1999/ se v posledních 50
letech podílely tři generace techniků a inženýrů. Nyní tento úkol stojí před
generací čtvrtou.

Včasná formulace ČSN STŘECHY /1999/ před explozí trhu v 90. letech minulého
století (pracovní znění zveřejněno v polovině 80tých let minulého století) a
její žádoucí, zhruba dvacetiletý předstih před potřebami praxe, zajistily
elegantní transfer evropských i světových technologií do českého i slovenského
prostředí.

Poznámka: V krátkém pojednání se nebylo možno věnovat analýze jednotlivých
problémů. Přesné znění vyplývá z textu norem.
O vývoji poznání a tvorbě
norem je podrobněji pojednáno např. v /5/.

Všechny verze návrhů ČSN 73 1901 z let 1971 – 1998 včetně připomínek
odborné veřejnosti i protokolárních zápisů z jednání normalizační komise jsou
archivovány v expertní a znalecké kanceláři KUTNAR.

Podklady k části Historie norem STŘECHY:

/1/ KUTNAR,Z.-SMOLKA,J.: ČSN 73 1901 Navrhování střech
/1977/.
/2/ KUTNAR,Z.: Návrh revidovaného znění ČSN 73 1901 Navrhování střech
/1984/.
/3/ KUTNAR,Z.-BOZDĚCH,Z.-MINÁŘ,I.-SKŘIVAN,K.: ČSN 73 1901 Navrhování
střech – Základní ustanovení
/1999/.
/4/ KUTNAR,Z.-BOZDĚCH,Z.-DVOŘÁK,P.-SOKOL,V.: ČSN P 73 0600
Hydroizolace staveb – Základní ustanovení /2000/.
/5/ KUTNAR,Z.: Vývoj
poznání v oblasti střech v posledním třicetiletí, normalizace, zásady
navrhování střech; sborník ze sympozia Střechy ´93, vydala expertní a znalecká
kancelář KUTNAR – IZOLACE STAVEB, Praha, 1993..