Hydroizolace terasy rodinného domu systémem BTS-P výrobce Triflex

/autor: /,
K návrhu řešení a realizaci pochozí hydroizolace terasy rodinného domu jsme byli přizvání potom, co byl investor odmítnut několika jinými dodavateli, kteří nebyli schopni úlohu technicky řešit. Zadání bylo vskutku problematické. Jedná se o terasu tvaru rozevřeného písmene „L“, terasa má návaznosti jak na svislé konstrukce objektu, tak na oplechování střechy. Zábradlí je skleněné, usazené do ocelových profilů. Pohled na terasu ve fázi návrhu řešení je na Obr. č.1.

o1.png
Obr. č.1.: Pohled na terasu v původním stavu.

Výškový rozdíl relativně nerovné betonové mazaniny u dveří do interiéru je pouze cca 10mm, viz Obr. č.2. Mazanina je navíc porušená osnovou trhlin, které kopírují polohu nosných ocelových prvků, viz Obr. č.2. Jedná se pravděpodobně o trhliny vzniklé v důsledku smrštění mazaniny, které byly lokalizovány nad nosné prvky, kde má mazanina jen velmi malou tloušťku. Není vyřešené dostatečné spádování terasy. Na návrh řešení a realizaci připadá podzim a tedy z hlediska realizace komplikované klimatické poměry.

o2.png
Obr. č.2.: Výškové uspořádání u dveří do interiéru, pohled zespodu na nosnou konstrukci.

Požadavkem investora bylo vyřešit terasu z hlediska hydroizolace a spádování s tím, že řešení musí být schopno přemostit trhliny, které v podkladu jsou. Dále byl požadavek na zvýšenou mechanickou odolnost a trvanlivost řešení spojenou s estetickou kvalitou povrchu. V neposlední řadě byl definován požadavek na zvýšenou protiskluzovost povrchu.

Komplikované projekty, jako byl tento, je nutné řešit ve spolupráci s kvalifikovanou prováděcí firmou již ve fázi návrhu z důvodu optimalizace řešení a jeho přizpůsobení reálným možnostem na stavbě v daných klimatických podmínkách. Spolupracující firmou byla partnerská firma IzoDol s.r.o., konkrétně pan Jiří Doležal, majitel a hlavní technik.
Po úvaze byl navržen systém Triflex BTS-P německého výrobce Triflex GmbH & Co. KG, stručný popis systému je na Obr. č.3. Tento systém byl použit v kombinaci s materiálem Triflex ProDetail s výztužnou tkaninou, který byl použit pro hydroizolaci detailů. Jedná se o spolehlivé materiály na bázi Polymethylmetakrylátu (PMMA) renomovaného výrobce s více než 35 letou historií.

o3.png
Obr. č.3.: Stručný popis systému Triflex BTS-P.

V prvním kroku, kromě zaplachtování terasy, přeměření výšek a přípravy povrchu, byly řešeny trhliny v betonové mazanině. Konkrétně došlo k jejich proříznutí a vyplnění systémovou hmotou Triflex Cryl Spachtel. Paralelně proběhla penetrace mazaniny penetračním nátěrem Triflex Cryl Primer 276. Po vytvrdnutí penetračního nátěru, cca po jedné hodině, se vyplněné trhliny přelepily páskou Steinklebeband. Následně došlo k aplikaci materiálu ProDetail pro přemostění trhlin. Materiál ProDetail nedrží na pásce Steinklebeband čímž je vytvořena volná délka materiálu schopná přenášet případné cyklické pohyby, uzavírání a otevírání thlin. Paralelně proběhla příprava a aplikace hydroizolačního materiálu ProDetail z plochy na všechny navazující svislé konstrukce. Další podrobnosti jsou patrné z Obr. č.4.

o4.png
Obr. č.4.: Přemostění trhlin, aplikace materiálu ProDetail z plochy na navazující svislé konstrukce.

Taktéž materiál ProDetail nepotřebuje pro zatvrdnutí více než hodinu. V dalším kroku byl vyrovnán povrch a dořešeno spádování pomocí materiálu Triflex ProFloor, viz Obr. č.5. Odvodnění terasy je přes vstup, u napojení venkovního schodiště.

o5.png
Obr. č.5.: Vyrovnání povrchu, spádování.

V dalším kroku byla realizována hydroizolační vrstva Triflex ProTerra s výztužnou vložkou v celé ploše. Následně byla realizována roznášecí vrstva Triflex Profloor, opět v celé ploše. Posledním krokem byla realizace finálního nátěru Triflex Cryl Finish 205 v investorem zvolené barvě. Za čerstva se do tohoto vsypal křemičitý písek tak, aby pokrýval souvislou vrstvou celý povrch. Po zatvrdnutí nátěru se přebytečný písek odstranil a vytvořený hrubý povrch se znovu natřel stejným materiálem. Opět za čerstva byly do tohoto finálního nátěru aplikovány okrasné čipsy. Sokly byly opatřeny pouze jednou vrstvou nátěru a čipsy. Aplikace čipsů probíhala v obou případech speciální systémovou pistolí. Doba vytvrdnutí nátěru byla při aplikaci (teplota během aplikace celého souvrství kolísala mezi cca 0-10°C) opět menší než cca jedna hodina. Po této době lze po finálním nátěru i po dalších výše zmíněných vrstvách chodit a na vrstvy může již i pršet. Z hlediska rizik aplikace v nepříznivých klimatických podmínkách se tedy jedná o velmi robustní systém. Pohled na finální vrstvu je uveden na Obr. č.6.

o6.png
Obr. č.6.: Pohled na finální pochozí vrstvu s protiskluzovou úpravou a čipsy.

S pomocí systému BTS-P a materiálu ProDetail výrobce Triflex byly splněny všechny klíčové požadavky investora a vyřešeny všechny komplikace plynoucí z návazností na stavbě. Realizace proběhla na podzim v nepříznivých klimatických podmínkách bez komplikací. Pochozí hydroizolační systém byl dvěma zkušenými pracovníky firmy IzoDol s.r.o. dokončen po čtyřech pracovních dnech. Dominantní částí z této doby byla příprava na aplikaci, oblepování, stříhání výztužné tkaniny, apod. Celková výměra byla cca 30m2 plochy a cca 50bm návazností na svislou a trhlin. Tloušťka aplikovaného souvrství, které je plně hydroizolační a zároveň obsahuje roznášecí a pochozí vrstvu je cca 5mm.

Jedná se o robustní, kvalitní a trvanlivý hydroizolační systém, který obsahuje uživatelsky a esteticky hodnotnou svrchní pochozí vrstvu. Pokud uvážíme všechny atributy výše popsaného řešení, jiné v praxi užívané systémy nejsou v podstatě tomuto schopny konkurovat. Vzhledem k rychlému tvrdnutí materiálů a časovým úsporám je toto řešení v konečném důsledku také ekonomicky příznivé.