PREPRUFE – revoluční technologie izolací proti spodní vodě

/autor: /,

Charakteristika systému PREPRUFE

Jedná se o speciální HDPE fólii tl. 1,4 mm (Preprufe 300) nebo 1,0 mm (Preprufe 160) opatřenou na horním povrchu vrstvou speciální lepící hmoty a krycí průhledné PE fólie. Izolační fólie je v přesazích opatřena samolepící hmotou, takže pro vzájemné spojení není nutno používat horkovzdušné agregáty. Pro opracování detailů dodává výrobce samolepící pásek Preprufe Tape.
Izolace se na připravený podklad pokládá volně bez podkladních nebo ochranných textilií a bez podkladních penetračních nátěrů.


Systém Preprufe zahrnuje: 

Preprufe 3OO – houževnatá a vysoce odolná fólie pro použití na vodorovných plochách a na svislých plochách do výšky cca 500 mm. Povrchová úprava umožňuje pěší provoz po izolaci a umístění ocelové výztuže při použití vhodných podložek. 
Preprufe 16O – tenčí fólie pro izolaci na svislých plochách. 
Preprufe Tape – pro napojení konců jednotlivých rolí, oříznuté okraje a těsnění detailů. 
Bituthene Liquid Membrane – pro těsnění detailů prostupů v izolaci.

Folie Preprufe se aplikují na vodorovných plochách na podkladní beton, na svislých plochách na bednění či na přilehlé konstrukce. Po položení fólie na podklad se odstraní z povrchu izolace průhledná ochranná fólie. Samolepící páskou Preprufe Tape a stěrkovou hmotou Bituthene Liquid Membrane se opracují veškeré případné prostupy. Následně je možno (při použití vhodných distančních podložek) přímo na izolaci položit výztuž. Betonová směs se pak aplikuje přímo na adhesivní stranu fólií. Speciálně vyvinutá adhesivní vrstva Preprufe pak dodatečně vytvoří plnoplošnou a trvalou vazbu s betonem nalitým na provedenou izolaci. 
Membrána Preprufe se aplikuje vždy pouze na vnitřní stranu bednění. Bednění se po aplikaci betonové směsi nesmí odstranit, dokud beton nezíská dostatečnou pevnost v tlaku, aby došlo k propojení izolace s betonem. Předčasné odstranění bednění by mohlo vést ke ztrátě adheze mezi izolací a betonovou konstrukcí. Minimální čekací doby do odstranění jsou určeny v závislosti na kvalitě betonu a teplotě ovzduší výrobcem. 
Pro ilustraci – pro dosažení výše uvedené minimální pevnosti v tlaku si konstrukční betonová směs s konečnou pevností 40 N/mm2 vyžádá dobu tuhnutí cca 6 dnů při průměrné teplotě okolí 4 °C nebo 2 dny při teplotě 21 °C. 
Po odstranění bednění je možno na izolaci Preprufe napojit s minimálním přesahem 150 mm samolepící izolační pásy typu Bituthene (aplikují se na provedenou betonovou konstrukci) a dokončit tak izolaci kolem celého objektu. Izolace na svislých plochách a na vodorovné ploše stropu objektu se potom chrání vhodným typem ochrany (speciální ochranné desky, textilie, přizdívka, betonová mazanina). 


Hlavní přednosti systému PREPRUFE

 • Plnoplošné spojení hydroizolace s konstrukcí – znemožňuje při jejím případném poškození pohyb vody mezi izolací a konstrukcí (voda se na vnitřním povrchu konstrukce objeví pouze v místě poruchy izolace – je možno opravit injektáží poškozeného místa polyuretanovými hmotami). 
 • Vynikající izolace proti vodě, zemní vlhkosti a plynům – dokonale izoluje konstrukci. 
 • Jednoduchá a efektivní instalace – úspora nákladů na montážní činnost . 
 • Nevyžaduje žádnou speciální přípravu podkladu – není nutná aplikace adhezního nátěru. 
 • Dokonale vodotěsné přesahy a řešení detailů. 
 • Možnost izolace staveb v prolukách a stísněných prostorách, kde je žádoucí spojení hydroizolace s izolovanou konstrukcí. 
 • Mechanicky odolná izolace – nevyžaduje žádný další druh ochrany, okamžitě po aplikaci je možno se po ní pohybovat. 
 • Vysoká životnost – dlouhodobě účinná vůči vodě. 
 • Při dosedání a dotvarování podloží pod izolací nedochází k poškození izolace (izolace není spojena s podkladním betonem, je spojena s izolovanou konstrukcí). 
 • Při napojení vodorovné a svislé izolace je vyloučen detail zpětného spoje (k napojení izolace dochází v bezpečné výšce na svislé konstrukci – tím je vyloučeno poškození přesahu izolace určeného pro napojení). 
 • Chemicky odolný – odolává všem typům solí a agresivních vod. 
 • Doplňkové materiály – firma Grace dodává jako součást systému široký sortiment těsnících profilů ( waterstops ) do pracovních a dilatačních spár 
 • Možnost kombinace systému PREPRUFE s cenově výhodným systémem samolepících izolačních pásů BITUTHENE, kdy systémem Preprufe se provádí izolace dna objektu a svislých stěn do výšky cca 300 až 500 mm (vyloučení zpětného spoje) a na zbývající části objektu (stěny + strop) se provádí izolace systémem Bituthene z vnější strany izolované konstrukce. 

Aplikace izolační fólie PREPRUFE
Izolační folie Preprufe jsou dodávány v rolích š. 1,2 m se samolepícím okrajem pro napojení jednotlivých rolí. Jednotlivé role folie Preprufe a pásky Preprufe Tape pro opracování detailů jsou proloženy separační a ochrannou PE folií, kterou je nutno před pokládkou výztuže nebo betonové směsi odstranit. 
Příprava podkladu 
Všechny podklady 
Podklad pod izolaci musí být pevný a soudržný aby nedošlo k poškození izolace při aplikaci betonové směsi. Záporné nerovnosti podkladu větší než 12 mm jsou nežádoucí. 
Podklad pod izolaci na vodorovné ploše 
Doporučuje se podkladní monolitický beton bez ostrých výčnělků a mechanických nečistot. Hrany, rohy a kouty v podkladu se doporučuje připravit bez zaoblení a fabionů. Podklad pod izolaci může být vlhký, je však třeba vymést z podkladu stojící vodu. 

Podklad pod izolaci na svislé ploše 

Podklad může tvořit beton, cihelné zdivo nebo dřevěné bednění. V případě bednění musí být desky bednění položeny na sraz, aby poskytovaly souvislý podklad pod izolaci a nerovnosti mezi deskami nesmí přesáhnout 12 mm. 

Pokládka izolační folie

Preprufe je možno aplikovat při teplotách vyšších než -4 °C. Aby se usnadnila pokládka folie za méně příznivých klimatických podmínek (nízké teploty, vysoká vlhkost) je možno samolepící okraj folie opatrně nahřát pomocí natavovacího agregátu nebo pomocí horkovzdušné pistole. 

Pokládka na vodorovné ploše 

Izolační folie se rozbalí černou HDPE folií směrem k podkladu. Fólii lze řezat a pokládat v jakékoli přiměřené délce. Při pokládce je nutno vystřídat koncové přesahy jednotlivých rolí. Ochranná folie se odstraní až po spojení jednotlivých rolí v přesazích. Jednotlivé role se pokládají s přesahem 75 mm. Je nutno dbát, aby spodní strana napojované folie byla při pokládce čistá, suchá a zbavená prachu. Při pokládce se odstraní krycí folie z plochy mezi přesahy a obě folie se spojí dohromady. Je třeba dbát, aby spoj byl souvislý bez zbytečných zvlnění folie. Spoje se zaválečkují přítlačným válečkem. 

Pokládka na svislé ploše 

Folie se mechanicky přikotví v přesazích k podkladu pomocí kotvících prvků vhodných pro daný podklad. Folii lze pokládat v jakékoli přiměřené délce. Horní část folie je vhodné kotvit pomocí přítlačné lišty cca 50 mm od horního okraje folie. Po ukotvení folie Preprufe se následně odstraní krycí PE folie.
Při pokládce další role je třeba dbát, aby spodní strana folie byla čistá, suchá a zbavená prachu. Jednotlivé spoje se opět zaválečkují přítlačným válečkem. 

Napojení v příčných přesazích 

Příčné přesahy jednotlivých rolí musí být nejméně 75 mm. Plocha přesahu musí být čistá, suchá a zbavená prachu. Příčné přesahy se spojí páskou Preprufe Tape, která se pokládá na střed přesahu. Pásku Preprufe Tape je nutno zaválečkovat přítlačným válečkem. Následně se odstraní krycí PE folie. 

Prostupy v izolaci

Při těsnění prostupů v izolaci (domovní přípojky, piloty, hromosvody apod.) se postupuje následujícím způsobem: 
 • folie se zařízne těsně kolem prostupu. Jestliže mezera mezi folií a prostupem je větší než 12 mm, je nutno ji překrýt páskou Preprufe Tape;
 • prostup v izolaci se oblepí páskou Preprufe Tape tak, aby páska byla nalepena max. 12 mm nad povrchem izolační folie;
 • takto připravený prostup se dotěsní stěrkovou hmotou Bituthene Liquid Membrane tak, aby došlo k vodotěsnému napojení folie Preprufe a pásky Preprufe Tape. 
Oprava izolace 
Před pokládkou výztuže nebo betonové směsi je nutno zkontrolovat položenou izolaci. V případě poškození izolace se poškozené místo očistí mokrým hadrem a nechá se oschnout. Na střed poškozeného místa se nalepí páska Preprufe Tape a důkladně se zaválečkuje. Veškeré plochy, kde je vystupuje na povrch černá barva adhezní hmoty, je třeba přelepit páskou Preprufe Tape. Z pásky je nutno vždy odstranit krycí PE folii. V případě rozlepení folie v přesazích je nutno přesah očistit a přelepit páskou Preprufe Tape a důkladně zaválečkovat. Pro obnovení lepivosti přesahu je možno také hmotu přesahu nahřát horkovzdušnou pistolí nebo natavovacím agregátem. 

Pokládka betonové směsi 

Je třeba dbát, aby ochranná plastová folie byla před pokládku betonu odstraněna z celé izolované plochy. Pokládka betonu by měla proběhnout do 40 dnů (v letních měsících do 30 dnů) od pokládky izolace. Betonová směs musí být aplikována a hutněna tak, aby nedošlo k poškození izolační folie.


Využití technologie PREPRUFE při výstavbě železničních podchodů 

V náročných podmínkách při výstavbě železničních podchodů kdy je nutno provádět hydroizolační práce po etapách (jednotlivé dilatační celky při předem plánovaných výlukách) a poměrně často i v zimních měsících se obvykle setkáváme s problémem výběru vhodného izolačního systému. 
Firma IZOMEX dosud prováděla izolační práce na železničních podchodech technologií ze samolepících izolačních pásů BITUTHENE 1000X (4100X) firmy GRACE Construction Products a technologií dvojité PVC fólie s kontrolním systémem firmy SARNAFIL. 

Nevýhodou technologie ze samolepících pásů BITUTHENE (stejně jako i technologie z natavitelných izolačních pásů) je nutnost napojení vodorovné a svislé izolace tzv. zpětným spojem. K tomuto napojení dochází až po provedení vlastní betonové konstrukce podchodu. Do té doby však velice často dochází ke znečištění a poškození přesahu izolace určeného pro napojení činností pracovníků provádějících bednění a vlastní betonářské práce. 
Další nevýhodou systémů z asfaltovaných izolačních pásů je potom skutečnost, že vodorovná izolace na dně podchodu je spojena s podkladním betonem a nikoliv s vlastní betonovou konstrukcí podchodu. Předností systému je poměrně příznivá odbytová cena. 
Velkou předností technologie dvojité PVC fólie s kontrolním systémem je možnost aplikace za méně příznivých klimatických podmínek a zejména pak možnost dodatečné opravy případných poškozených míst izolace injektáží jednotlivých oddělených celků izolace polyuretanovými hmotami. Nevýhodou je poměrně vysoká pracnost a odbytová cena. 

Systém hydroizolace PREPRUFE /BITUTHENE je v podstatě kombinací fóliového systému a systému asfaltovaných izolačních pásů a jako takový v sobě slučuje přednosti obou technologií. Firma IZOMEX s.r.o. navrhuje ve spolupráci s výrobcem (firmou GRACE Construction Products) pro izolace železničních podchodů následující skladby hydroizolace: 

 1.  Vodorovná izolace (dno podchodu) + svislá izolace (do výšky max. 500 mm nad úroveň podkladního betonu)
  – podklad pod izolaci: 
  • vodorovná plocha 
  • podkladní beton 
  • svislá plocha 
  • bednění 
  • hydroizolační fólie PREPRUFE 300 tl. 1,4 mm
 2. Izolace na svislé ploše (stěny podchodu) 
  • – podklad pod izolaci 
  • – betonová konstrukce podchodu
  • – základní penetračně adhezní nátěr BITUTHENE PRIMER B2 
  • – hydroizolace 
  • – samolepící izolační pásy BITUTHENE 4100X (alternativně BITUTHENE 8000) 
  • – ochranná vrstva – netkaná textilie MOKRUTEX S 600 g/m2 ve dvou vrstvách s vystřídáním přesahů (alternativně desky z extrudovaného polystyrenu tl. min. 40 mm) 
 3. Izolace na vodorovné ploše (strop podchodu)
  • – podklad pod izolaci 
  • – betonová konstrukce podchodu 
  • – základní penetračně adhezní nátěr BITUTHENE PRIMER B2 
  • – hydroizolace – samolepící izolační pásy BITUTHENE 4100X (alternativně BITUTHENE 8000) 
  • – ochranná vrstva 
  • – desky RECYTECH tl. min 5 mm lepené na izolaci lepící hmotou IZOLPLAST Komposit 

Těsnění pracovních a dilatačních spar:
Pracovní a dilatační spáry v betonové konstrukci musí být jištěny speciálními těsnícími pásy z PVC – WATERSTOPS (firma GRACE Construction Products) nebo FUGENBAND (firma SIKA). 

Výsledkem aplikace výše uvedených skladeb izolace při současném dodržování technologické kázně při betonáži a při zasypávání konstrukce podchodu s ohledem na možnost mechanického poškození izolace je vysoce kvalitní a funkční hydroizolace plnoplošně spojená s železobetonovou konstrukcí podchodu.
t1.png