Konstrukční řešení opracování atiky v jednotlivých pracovních krocích (příklad):

/autor: /,

Obr. č. 1 – konstrukční detail opracování atiky

Vysvětlivky:
Skladba střešního pláště:
1 – vnitřní povrchová úprava; 2 – nosná konstrukce; 3 – spádová vrstva; 4 – parotěsná zábrana; 5 – tepelná izolace; 6 – asfaltová hydroizolace.
Další konstrukční prvky při opracování atiky:
7 – zesilující pás hydroizolačního povlaku; 8 – tepelná izolace obalující atiku; 11 – mechanické kotvení podkladní desky; 15 – podkladní deska na bázi dřeva např. překližka atd.; 16 – oplechování atiky; 17 – příponky.
Z vnější strany atiky je nakreslen (ale ne popsán), zateplovací systém např. ETICS.

 

 

 

 

Obr. č. 2 – 5 – jednotlivé kroky při opracování atiky

Popsání jednotlivých kroků při opracování atiky:
Viz také obr. č. 2, kde je naznačena nosná konstrukce, která vytváří vodorovnou, resp. svislou plochu. Pod položkou 3 je uvedena spádová vrstva, která samozřejmě může být řešena i jinak.

Obr. č. 6 – řešení spádu u plochých střech

Vysvětlivky:
1 – samostatná silikátová vrstva, kterou je možné umístit pod hydroizolace, a častěji se umisťuje pod parotěsnou zábranu; 2 – spádové vrstvy v tepelné izolaci, kde existují různé varianty umístění spádových klínů; 3 – nosná konstrukce je ve spádu.
Viz také obr. č. 3, kde je naznačena parotěsná zábrana, resp. pojistná hydroizolace (fialová). Tato vrstva u skladeb s klasickým pořadím vrstev má nejen jednu funkci parotěsné zábrany, ale v průběhu výstavby funguje jako pojistná (dočasná) hydroizolace, která pak prakticky ihned zajišťuje interiér objektu před klimatickými srážkami – tedy velmi důležitá funkce. Základní zásada je provést ji co nejdříve po dokončení spádových vrstev tak, aby byl objekt co nejdříve vodotěsně uzavřen.
Viz také obr. č. 4, kde je nakreslena tepelná izolace (žlutá) obalující nosné konstrukce tak, aby byly eliminovány tepelné mosty, tj. nejen ze strany vnitřku střechy – vnitřní strana atiky, ale i z vnější strany objektu, kde by měl být zateplovací systém.
Viz také obr. č. 5, kde jsou zdůrazněny povrchové úpravy (červená) jednotlivých ploch a konstrukcí. Tj. střešní plášť je při těchto skladbách ukončen hydroizolačním povlakem, zde je to asfaltová hydroizolace z asfaltových pasů. Zhlaví atiky je ošetřeno klempířskými prvky kotvenými k podkladu pomocí příponek. Zateplovací systém je pak opatřen na povrchu tenkovrstvou omítkou. Vnitřní povrchové úpravy mohou být řešeny pomocí omítek.
Toto je příklad technického řešení, který v žádném případě není jediný, variant, které tento konstrukční detail řeší, je velké množství, a to nejen z hlediska geometrie, ale i z hlediska materiálového.

Obr. č. 7 – spojování jednotlivých vrstev a prvků při opracovávání atiky (tmavě zelenou jsou naznačena spojení plošná, světle zelenou spojení bodová)
Všechny součásti konstrukčního detailu musí být vzájemně pevně spojeny tak, aby vydržely silové namáhání, kterému budou po dobu životnosti vystaveny.

Ing. Marek Novotný, Ph.D., Ing. Michal Šida, Ph.D.