Kotvení plechových drážkovaných krytin

/autor: /,
Ve svém příspěvku bych chtěl jednoduchou formou shrnout problematiku kotvení plechových krytin na stojatou drážku. Jedná se o zcela všední a rutinní záležitosti, takže si už nikdo neuvědomuje rizika, která mohou plynout z použití nevhodných komponentů nebo montážních postupů.

V návaznosti na to bych představil nový systém kotvení RHEINZINK-CLIPFIX, který byl vyvinut na základě více než 40letých zkušeností s krytinami na dvojitou stojatou drážku a díky němuž je možno eliminovat většinu poruch u tohoto segmentu krytin, které se během let vyskytly.

Co je to krytí na stojatou drážku?

Jedná se o tradiční klempířskou techniku pokrývání šikmých střech. Krytina vychází ze svitkového materiálu, který se oboustranně opatří drážkou. Na jedné straně pásu spodní drážkou a druhé straně horní drážkou. Přes spodní drážku se kotví krytinový pás k podkladu pomocí příponek. Horní drážka dalšího pásu se podélně přeloží přes spodní drážku a dojde k zadrážkování. Dříve se drážky profilovaly ručně, dnes převážně vznikají na profilovacích strojích. Drážka vyrobená profilovacím strojem zaručuje odpovídající tvar, který zabezpečuje podélnou i příčnou dilataci (obr. 1.) Samotné drážkování probíhá také pomocí drážkovacího stroje nebo pomocí ručních zavíracích kleští. Z důvodu většího tlaku na produktivitu práce a také na estetický vzhled pokládaných krytin, klasická ruční práce při výrobě nebo zavírání drážek téměř vymizela.

o1.png
Obr. 1.

Normy

V ČSN 733610 Navrhování klempířských konstrukcí – najdeme všechny přípustné rozměry krytinových pásů včetně tlouštěk pro jednotlivé klempířské materiály


Funkce příponek

Příponky slouží ke kotvení krytinových pásů k podkladu. Příponky jsou uloženy v podélné drážce. Počet příponek v m2 vychází z kotevního plánu, kde jsou zohledněna hlavní kritéria:
 • Osová rozteč drážek
 • Zatížení větrem
Příponka jako kotvící prvek má ve vztahu ke krytině na stojatou drážku více funkcí než standardní kotvící prvek pro jiné druhy krytin. Systém příponek pro krytí na stojatou drážku má zajistit:
 • Uchycení krytinových pásů k podkladu a zajištění odolnosti vůči povětrnostním vlivům, především proti sání větru.
 • Nosnost systému. Namontované příponky musí být schopné umožnit přenesení váhy ze systémů umístěných na drážkách. Jedná se především o sněhové zábrany, solární kolektory apod.
 • Podélnou dilataci krytinových pásů. Pro pásy delší než 3m je nutno zvolit takový sortiment příponek, které umožní podélný pohyb pásů. Nutnost řešení délkové roztažnosti je zakotvena v ČSN 733610.

Nároky na příponky jsou poměrně značné, takže je nutné jejich návrhu věnovat patřičnou pozornost.

Typy příponek

Základní typy příponek pro kotvení krytinových pásů na stojatou drážku jsou dva.
Příponka pevná (obr. 2) – slouží k zafixování krytinového pásu v dané poloze. Příponka je jednodílná.

Příponka posuvná (obr. 3.) – zajišťuje dilatační pohyb krytinového pásu v podélném směru. Příponka je dvoudílná, kde spodní díl je kotven do podkladu. Horní díl je zavlečen do spodního dílu na jedné straně a na druhé předprofilovaným ukončením zavřen do drážky v krytině. Ve spodním díle je oválný otvor umožňující oboustranný pohyb (roztažení v létě a smrštění v zimě). Při montáži posuvných příponek musí být posuvný díl ve středu oválného otvoru spodního dílu. U kvalitních příponek je aretace posuvného dílu zajištěna prolisy určujícími střed příponky. Vzhledem k tomu, že se posuvné příponky dodávají jako dvoudílné, probíhá jejich kompletace až na stavbě. Kvalita složení a odpovídající umístění příponky závisí na pečlivosti klempíře.
Speciální formou posuvných příponek jsou takové, které přenášejí delší dráhu pohybu u krytinových pásů nad 10m. Nejdelší krytinový pás, doporučený pro titanzinek RHEINZINK, může mít délku max. 16m. Při takových délkách je nutná konzultace s technickým poradcem.

o2.png
Obr. 2.                                                                                                              Obr. 3.

Kotvení samotných příponek probíhá pomocí hřebíků nebo vrutů. Hřebíky by se neměly používat pro kotvení do velkoplošných materiálů, jako jsou OSB desky nebo překližky.
Rozmístění jednotlivých typů příponek v ploše střechy vychází z doporučení výrobce klempířského materiálu a základní forma je také zakotvena v normě ČSN 733610.

Nejčastější chyby související s kotvením krytinových pásů

 • Nedostatečný počet příponek
 • Nevhodný typ kotvících prvků
 • Nekvalitní kotvicí prvky pro uchycení příponek
 • Nepoužití posuvných příponek u krytinových pásů delších než 3m
 • Nevhodné rozmístění pevných a posuvných příponek
 • Chybná montáž posuvných příponek
 • Vyčnívající kotvící prvky nad plochu příponky
 • Deformace příponek při montáži
 • Nevhodný typ příponek z hlediska použitého materiálu na výrobu

Poruchy plynoucí z chyb

 • Uvolnění krytiny
 • Příčné a podélné zvlnění pásů vlivem fixace mezi pevnými body
 • Perforace nebo poškození pásů vlivem prodření nebo proražení přes vyčnívající překážky (nedotažené vruty, vyčnívající hřebíky, deformované příponky apod.).
Výše uvedená problematika naznačuje určitá pravidla a nutná opatření při montáži krytinových pásů se stojatou drážkou. Hlavním faktorem pro kvalitní realizaci jsou kvalitní příponky a způsob jejich kotvení k podkladu. Standardně se používají příponky s ostrými rohy a hladkou dosedací plochou na podklad. U známých typů příponek má kvalita podkladu přímý vliv na případnou deformaci dosedací plochy příponky při dotažení kotvících prvků. V některých případech je nutno příponku před položením dalšího pásu vyrovnat.
Firma RHEINZINK jako přední inovátor v oblasti klempířského řemesla přichází s novou generací příponek RHEINZINK-CLIPFIX. Do vývoje nové generace příponek vložila firma nejen nemalé finanční prostředky, ale i veškeré svoje více než 40leté zkušenosti související s touto problematikou. Cílem bylo vyvinout příponky, které vytvoří bezpečný a jednoduchý způsob kotvení při eliminaci většiny známých rizik.

RHEINZINK-CLIPFIX, nová generace příponek pro krytiny se stojatou drážkou


Design

U nové generace příponek byly zahrnuty do celkové koncepce všechny nutné bezpečnostní prvky, ze kterých vyplynulo zcela originální designové pojetí. Elegance a praktičnost balení až po samotný funkční výrobek, to je první pozitivní dojem, který zanechává nová příponka RHEINZINK-CLIPFIX.
V případě RHEINZINK-CLIPFIX hovoříme o systému kotvení, protože samotné příponky jsou pouze jedním komponentem.

Systém RHEINZINK-CLIPFIX

Systémové řešení příponek CLIPFIX obsahuje následující komponenty:

 • Příponky pevné nerezové „ST“ standardní (obr. 4)
 • Příponky posuvné nerezové „ST“ standardní (obr. 5)
 • Příponky pevné nerezové „H“ vysoké pro použití ke strukturní rohoži (obr. 6.)
 • Příponky posuvné nerezové „H“ vysoké pro použití ke strukturní rohoži (obr. 7.)
 • Vruty do dřeva s bitem TORX 20

o3.png
Obr. 4.                                             Obr. 5.                                                         Obr. 6.                                         Obr. 7.

K příponkám se dodává unikátní utahovák pro šrouby
CLIPFIX utahovák (obr. 8.)
Vruty na pásku pro utahovák (obr. 9.)
Náhradní díly k utahováku

o4.png
Obr. 8.                                                                                                                                             Obr. 9.

Bezpečnostní prvky u příponek CLIPFIX

Ukončení na hranách

Veškeré náběhové hrany jsou ukončeny rádiusem. Rádius zabraňuje poškození krytinových pásů, které se pohybuji přes příponku.

Vyztužení dosedací plochy

Celoobvodové průběžné vyztužení dosedací plochy příponek zabezpečuje tuhost příponky při montáži a zabraňuje deformaci příponek při dotažení vruty. Především pak při použití na strukturní dělící vrstvy. Vyztužení také tvoří náběhovou plochu, která omezuje poškození spodní strany krytinových pásů při pohybu přes posuvnou příponku a umožňuje hladký a plynulý pohyb krytinových pásů.

Otvory pro vruty

U všech typů příponek jsou otvory pro vruty přizpůsobeny pro zapuštění kónické hlavy. Při použití odpovídajícího pevnostního vrutu zůstane hlava v jedné úrovni s plochou příponky. Hlava vrutu tak nemá možnost mechanicky působit na spodní stranu krytinového pásu a samotný kónický otvor zjednodušuje a zrychluje aplikaci systémových vrutů.

Univerzálnost

V systému CLIPFIX je pouze jeden typ příponky pro všechny doporučené délky krytinových pásů.

Kompletace výrobků

Posuvné příponky jsou dodávány zkompletované – posuvná a pevná část tvoří jeden neoddělitelný kompaktní celek. Posuvná část je navíc dobře fixována v doporučené středové poloze a samotná geometrie otvoru spolu s adekvátní tloušťkou materiálu umožňuje její hladký pohyb.

Kvalitní montáž

Při použití utahováku CLIPFIX dochází k automatickému utahování vrutu, který je podáván ze zásobníku. Stroj zajistí umístění vrutu přesně do připraveného otvoru. Vymezení utahováku vůči příponce zajišťuje speciální nástavec.


Přednosti nové generace příponek CLIPFIX

 • Bezpečnost
 • Spolehlivost
 • Tuhost
 • Vyšší únosnost
 • Produktivnější montáž
 • Komplexně zpracovaný systém
Závěrem můžeme konstatovat, že firma RHEINZINK přinesla svým inovativním systémem CLIPFIX nový směr do konzervativního klempířského řemesla. Umožňuje klempířům zajistit kvalitu realizovaného díla s možností vyšší produktivity práce. V poslední době je velký tlak na cenu staveb. Použitím systému CLIPFIX můžeme přispět k nižší ceně tím, že pokládku výrazně urychlíme vyšší produktivitou práce a eliminujeme náklady spojené s případnou reklamací. Nové možnosti se systémem CLIPFIX přinesou investorům kvalitní stavby i v těch nejnáročnějších klimatických podmínkách.