Nové normy 05/2018

/autor: /

Dne 7. května 2018 bylo zveřejněno další číslo Věstníku ÚNMZ (05/18) se seznamem nových ČSN, jejich změn, oprav nebo zrušení. Některé z nich, které z pohledu portálu Izolace.cz považujeme za zajímavé, jsme pro vás vybrali a uvedli v následujícím seznamu. Platnost všech níže uvedených dokumentů je od 1. června 2018.


VYDANÉ ČSN

ČSN EN ISO 23279 (05 1173)
kat.č. 505067
Nedestruktivní zkoušení svarů – Zkoušení ultrazvukem – Charakterizace diskontinuit ve svarech; (idt ISO 23279:2017); 
Vydání: Květen 2018
Jejím vydáním se zrušuje  ČSN EN ISO 23279 (05 1173) Nedestruktivní zkoušení svarů – Zkoušení ultrazvukem – Posouzení charakteru indikací ve svarech; Vyhlášena: Březen 2018

ČSN EN ISO 18278-3 (05 1330)
kat.č. 504919
Odporové svařování – Svařitelnost – Část 3: Hodnocení postupů pro svařitelnost při spojování bodovým svarem; (idt ISO 18278-3:2017); 
Vydání: Květen 2018
Jejím vydáním se zrušuje  ČSN EN ISO 18278-3 (05 1632) Odporové svařování – Svařitelnost – Část 3: Hodnocení postupů pro svařitelnost při spojování bodovým svarem; Vyhlášena: Březen 2018

ČSN EN 1253-5 (13 6366)
kat.č. 504899
Podlahové vpusti a střešní vtoky – Část 5: Uzávěrka proti lehkým kapalinám;
Vydání: Květen 2018
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 1253-5 (13 6366) Podlahové vpusti a střešní vtoky – Část 5: Uzávěrka proti lehkým kapalinám;
Vyhlášena: Srpen 2017

ČSN EN 62561-4 ed. 2 (35 7605)
kat.č. 505017
Součásti systémů ochrany před bleskem (LPSC) – Část 4: Požadavky na podpěry vodičů; (idt IEC 62561-4:2017); 
Vydání: Květen 2018
S účinností od 2020-12-01 se zrušuje ČSN EN 62561-4 (35 7605) Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) – Část 4: Požadavky na podpěry vodičů; Vydání: Únor 2012

ČSN EN 62561-5 ed. 2 (35 7605)
kat.č. 505019
Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) – Část 5: Požadavky na revizní skříně a provedení zemničů; (idt IEC 62561-5:2017); 
Vydání: Květen 2018
S účinností od 2020-12-01 se zrušuje ČSN EN 62561-5 (35 7605) Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) – Část 5: Požadavky na revizní skříně a provedení zemničů; Vydání: Březen 2012

ČSN 65 7222-3
kat.č. 504895
Asfalty a asfaltová pojiva – Silniční modifikované asfalty – Část 3: Speciální
polymerem modifikované asfalty; 
Vydání: Květen 2018

ČSN EN ISO 11997-1 (67 3120)
kat.č. 504866
Nátěrové hmoty – Stanovení odolnosti při cyklických korozních zkouškách – Část 1: Solná mlha/sucho/vlhkost; (idt ISO 11997-1:2017); 
Vydání: Květen 2018
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 11997-1 (67 3120) Nátěrové hmoty – Stanovení odolnosti při cyklických korozních zkouškách – Část 1:
Solná mlha/sucho/vlhkost; Vydání: Říjen 2006

ČSN EN ISO 15110 (67 3122)
kat.č. 504867
Nátěrové hmoty – Umělé stárnutí s depozicí kyselých srážek; (idt ISO 15110:2017);
Vydání: Květen 2018
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 15110 (67 3122) Nátěrové hmoty – Umělé stárnutí s depozicí kyselých srážek; Vydání: Říjen 2013

ČSN P ISO 6707-1 (73 0000)
kat.č. 504808
Pozemní a inženýrské stavby – Terminologie – Část 1: Obecné termíny*);
Vydání: Květen 2018
Jejím vydáním se zrušuje ČSN P ISO 6707-1 (73 0000) Pozemní a inženýrské stavby – Terminologie – Část 1: Obecné termíny; Vydání: Říjen 2015

ČSN P ISO 6707-2 (73 0000)
kat.č. 504809
Pozemní a inženýrské stavby – Terminologie – Část 2: Termíny pro smlouvy a zakázky*); 
Vydání: Květen 2018
Jejím vydáním se zrušuje ČSN P ISO 6707-2 (73 0000) Pozemní a inženýrské stavby – Terminologie – Část 2: Termíny pro smlouvy a zakázky; Vydání: Říjen 2015

ČSN EN 13501-6 (73 0860)
kat.č. 505021
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 6: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň elektrických kabelů; 
Vydání: Květen 2018
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 13501-6 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 6: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň elektrických kabelů; Vyhlášena: Květen 2014

ČSN EN 13823+A1 (73 0881)
kat.č. 504868
Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň – Stavební výrobky kromě podlahových krytin vystavené tepelnému účinku jednotlivého hořícího předmětu;
Vydání: Květen 2018
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 13823+A1 (73 0881) Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň – Stavební výrobky kromě podlahových krytin vystavené tepelnému účinku jednotlivého hořícího předmětu; Vydání: Červen 2015

ČSN EN 12697-24 (73 6160)
kat.č. 504833
Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 24: Odolnost vůči únavě; 
Vydání: Květen 2018
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 12697-24 (73 6160) Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 24: Odolnost vůči únavě; Vyhlášena: Září 2012

ČSN EN 12697-35 (73 6160)
kat.č. 505039
Asfaltové směsi – Zkušební metody – Část 35: Laboratorní výroba směsi;
Vydání: Květen 2018
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 12697-35 (73 6160) Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 35: Laboratorní výroba směsi; Vyhlášena: Říjen 2016

ČSN ISO 15489-1 (97 1500)
kat.č. 504782
Informace a dokumentace – Správa dokumentů – Část 1: Pojmy a principy;
Vydání: Květen 2018 


ZMĚNY ČSN

ČSN EN 62561-4 (35 7605)
kat.č. 505018
Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) – Část 4: Požadavky na podpěry vodičů; 
Vydání: Únor 2012
Změna Z1; Vydání: Květen 2018

ČSN EN 62561-5 (35 7605)
kat.č. 505020
Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) – Část 5: Požadavky na revizní skříně a provedení zemničů; 
Vydání: Březen 2012
Změna Z1; Vydání: Květen 2018

ČSN EN 771-1+A1 (72 2634)
kat.č. 504831
Specifikace zdicích prvků – Část 1: Pálené zdicí prvky; 
Vydání: Květen 2017
Oprava 1; Vydání: Květen 2018 (Oprava je vydána tiskem)

ČSN EN 1991-4 (73 0035)
kat.č. 504793
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 4: Zatížení zásobníků a nádrží; Vydání: Březen 2008
Oprava 3; Vydání: Květen 2018 (Oprava je vydána tiskem)

ČSN EN ISO 16283-1 (73 0511)
kat.č. 505103
Akustika – Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách in situ – Část 1: Vzduchová neprůzvučnost
(Akustika – Stavební měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách – Část 1: Vzduchová neprůzvučnost); 
Vydání: Říjen 2014
Oprava 1; Vydání: Květen 2018 (Oprava je vydána tiskem)

ČSN EN 13914-1 (73 3710)
kat.č. 504830
Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek – Část 1: Vnější omítky; 
Vydání: Září 2016
Oprava 1; Vydání: Květen 2018 (Oprava je vydána tiskem)

EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

ČSN EN ISO 13567-2 (01 3104)
kat.č. 504291
Technická dokumentace – Uspořádání a pojmenování hladin v CAD – Část 2: Uspořádání, struktura a kódy užívané ve stavební dokumentaci;
EN ISO 13567-2:2017; ISO 13567-2:2017; 
Platí od 2018-06-01
Jejím vyhlášením se zrušuje  ČSN EN ISO 13567-2 (01 3104) Technická dokumentace – Uspořádání a pojmenování hladin v CAD – Část 2: Uspořádání, struktura a kódy užívané ve stavební dokumentaci; Vydání: Leden 2003

ČSN EN ISO 10675-2 (05 1178)
kat.č. 504296
Nedestruktivní zkoušení svarů – Kritéria přípustnosti pro radiografické zkoušení – Část 2: Hliník a jeho slitiny; EN ISO 10675-2:2017; ISO 10675-2:2017;
Platí od 2018-06-01
Jejím vyhlášením se zrušuje  ČSN EN ISO 10675-2 (05 1178) Nedestruktivní zkoušení svarů – Kritéria přípustnosti pro radiografické zkoušení – Část 2: Hliník a jeho slitiny; Vydání: Březen 2014

ČSN EN ISO 8394-2 (72 2337)
kat.č. 504356
Budovy a inženýrské stavby – Stanovení vytlačovatelnosti tmelu – Část 2: Použití standardního přístroje; EN ISO 8394-2:2017; ISO 8394-2:2017; 
Platí od 2018-06-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 8394-2 (72 2337) Stavební konstrukce – Těsnicí hmoty – Část 2: Stanovení vytlačovatelnosti standardním přístrojem; Vydání: Červen 2011

ČSN EN ISO 10848-1 (73 0513)
kat.č. 504368
Akustika – Laboratorní a stavební měření bočního přenosu zvuku šířeného
vzduchem, kročejového zvuku a zvuku technického zařízení budov mezi sousedními místnostmi – Část 1: Rámcový dokument+); EN ISO 10848-1:2017;
ISO 10848-1:2017; 
Platí od 2018-06-01
Jejím vyhlášením se zrušuje  ČSN EN ISO 10848-1 (73 0513) Akustika – Laboratorní měření bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem a kročejového zvuku mezi sousedními místnostmi – Část 1: Rámcový dokument;
Vydání: Listopad 2006

ČSN EN ISO 10848-2 (73 0513)
kat.č. 504367
Akustika – Laboratorní a stavební měření bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem, kročejového zvuku a zvuku technického zařízení budov mezi sousedními místnostmi – Část 2: Aplikace na prvky typu B s malým vlivem styku+); EN ISO 10848-2:2017; ISO 10848-2:2017; 
Platí od 2018-06-01
Jejím vyhlášením se zrušuje  ČSN EN ISO 10848-2 (73 0513) Akustika – Laboratorní měření bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem a kročejového zvuku mezi sousedními místnostmi – Část 2: Aplikace na lehké prvky s malým vlivem styku; Vydání: Listopad 2006

ČSN EN ISO 10848-3 (73 0513)
kat.č. 504366
Akustika – Laboratorní a stavební měření bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem, kročejového zvuku a zvuku technického zařízení budov mezi sousedními místnostmi – Část 3: Aplikace na prvky typu B s podstatným vlivem
styku+); EN ISO 10848-3:2017; ISO 10848-3:2017; 
Platí od 2018-06-01
Jejím vyhlášením se zrušuje  ČSN EN ISO 10848-3 (73 0513) Akustika – Laboratorní měření bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem a kročejového zvuku mezi sousedními místnostmi – Část 3: Aplikace na lehké prvky s podstatným vlivem styku; Vydání: Listopad 2006

ČSN EN ISO 10848-4 (73 0513)
kat.č. 504365
Akustika – Laboratorní a stavební měření bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem, kročejového zvuku a zvuku technického zařízení budov mezi sousedními místnostmi – Část 4: Aplikace na styky s nejméně jedním prvkem
typu A+); EN ISO 10848-4:2017; ISO 10848-4:2017; 
Platí od 2018-06-01
Jejím vyhlášením se zrušuje  ČSN EN ISO 10848-4 (73 0513) Akustika – Laboratorní měření bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem a kročejového zvuku mezi sousedními místnostmi – Část 4: Aplikace na styk nejméně jednoho těžkého prvku; Vyhlášena: Leden 2011 Věstník č. 5/2018
ČSN EN 12697-13 (73 6160)
kat.č. 504362
Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 13: Měření teploty+); EN 12697-13:2017; 
Platí od 2018-06-01
Jejím vyhlášením se zrušuje  ČSN EN 12697-13 (73 6160) Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 13: Měření teploty; Vydání: Prosinec 2001

ČSN EN 12697-23 (73 6160)
kat.č. 504361
Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 23:
Stanovení pevnosti v příčném tahu+); EN 12697-23:2017; 
Platí od 2018-06-01
Jejím vyhlášením se zrušuje  ČSN EN 12697-23 (73 6160) Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 23: Stanovení pevnosti v příčném tahu; Vydání: Březen 2005