Nové normy 09/2020

/autor: /,

Dne 8. září 2020 bylo zveřejněno další číslo Věstníku ÚNMZ (09/20) se seznamem nových ČSN, jejich změn, oprav nebo zrušení. Některé z nich, které z pohledu portálu Izolace.cz považujeme za zajímavé, jsme pro vás vybrali a uvedli v následujícím seznamu. Platnost všech níže uvedených dokumentů je od 1. října 2020.

VYDANÉ ČSN

ČSN EN 13494 (72 7103)
kat.č. 510866
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení přídržnosti lepicí
hmoty nebo základní vrstvy k tepelněizolačnímu materiálu; Vydání: Září 2020
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 13494 (72 7103) Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení přídržnosti lepicí hmoty nebo základní vrstvy k tepelně izolačnímu materiálu; Vyhlášena: Březen 2020

ČSN EN 13495 (72 7104)
kat.č. 510865
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení soudržnosti
vnějšího tepelněizolačního kompozitního systému (ETICS) (zkouška pěnovým
blokem); Vydání: Září 2020
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 13495 (72 7104) Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení soudržnosti vnějšího tepelně izolačního kompozitního systému (ETICS) (zkouška pěnovým blokem);
Vyhlášena: Březen 2020

ČSN EN ISO 10211 (73 0551)
kat.č. 510855
Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích – Tepelné toky a povrchové teploty –
Podrobné výpočty; (idt ISO 10211:2017); Vydání: Září 2020
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 10211 (73 0551) Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích – Tepelné toky a povrchové teploty – Podrobné výpočty; Vyhlášena: Březen 2018

ČSN EN ISO 6946 (73 0558)
kat.č. 510854
Stavební prvky a stavební konstrukce – Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla –
Výpočtové metody; (idt ISO 6946:2017); Vydání: Září 2020
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 6946 (73 0558) Stavební prvky a stavební konstrukce – Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla – Výpočtová metoda; Vyhlášena: Březen 2018

ČSN EN ISO 12006-2 (73 0101)
kat.č. 511018
Budovy a inženýrské stavby – Organizace informací o stavbách – Část 2: Rámec
pro klasifikaci; Vydání: Květen 2017
Změna Z1; (idt ISO 12006-2:2015); Vydání: Září 2020
Označení ČSN ISO 12006-2 se mění na ČSN EN ISO 12006-2.

EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

ČSN EN ISO 21904-1 (05 0682)
kat.č. 510402
Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech – Zařízení
pro záchyt a odlučování svářečského dýmu – Část 1: Obecné požadavky;
EN ISO 21904-1:2020; ISO 21904-1:2020; Platí od 2020-10-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 15012-4 (05 0682) Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech – Zařízení pro záchyt a odlučování svářečského dýmu – Část 4: Obecné požadavky; Vyhlášena: Leden 2017

ČSN EN ISO 21904-2 (05 0682)
kat.č. 510401
Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech – Zařízení
pro záchyt a odlučování svářečského dýmu – Část 2: Požadavky na zkoušení
a označování účinnosti odlučování; EN ISO 21904-2:2020; ISO 21904-2:2020;
Platí od 2020-10-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 15012-1 (05 0682) Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech – Zařízení pro záchyt a odlučování svářečského dýmu – Část 1: Požadavky na zkoušení a značení účinnosti odlučování; Vydání: Listopad 2013

ČSN EN ISO 21904-4 (05 0682)
kat.č. 510400
Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech – Zařízení
pro záchyt a odlučování svářečského dýmu – Část 4: Stanovení minimálního
množství průtoku vzduchu v záchytných zařízeních; EN ISO 21904-4:2020;
ISO 21904-4:2020; Platí od 2020-10-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 15012-2 (05 0682) Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech – Požadavky, zkoušení a značení zařízení pro filtraci vzduchu – Část 2: Stanovení minimálního průtoku vzduchu odsávačů a hubic; Vydání: Září 2009

ČSN EN 12697-1 (73 6160)
kat.č. 510320
Asfaltové směsi – Zkušební metody – Část 1: Obsah rozpustného pojiva;
EN 12697-1:2020; Platí od 2020-10-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 12697-1 (73 6160) Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 1: Obsah rozpustného pojiva; Vydání: Září 2018

ČSN EN 12697-6 (73 6160)
kat.č. 510324
Asfaltové směsi – Zkušební metody – Část 6: Stanovení objemové hmotnosti
asfaltového zkušebního tělesa; EN 12697-6:2020; Platí od 2020-10-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 12697-6 (73 6160) Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 6: Stanovení objemové hmotnosti asfaltového zkušebního tělesa; Vydání: Listopad 2012

ČSN EN 12697-11 (73 6160)
kat.č. 510329
Asfaltové směsi – Zkušební metody – Část 11: Stanovení afinity mezi pojivem
a kamenivem; EN 12697-11:2020; Platí od 2020-10-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 12697-11 (73 6160) Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 11: Stanovení afinity mezi pojivem a kamenivem; Vydání: Listopad 2012

ČSN EN 12697-14 (73 6160)
kat.č. 510330
Asfaltové směsi – Zkušební metody – Část 14: Obsah vody; EN 12697-14:2020;
Platí od 2020-10-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 12697-14 (73 6160) Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 14: Obsah vody; Vydání: Únor 2002

ČSN EN 12697-19 (73 6160)
kat.č. 510331
Asfaltové směsi – Zkušební metody – Část 19: Propustnost zkušebního tělesa;
EN 12697-19:2020; Platí od 2020-10-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 12697-19 (73 6160) Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 19: Propustnost zkušebního tělesa; Vydání: Říjen 2012

ČSN EN 12697-20 (73 6160)
kat.č. 510332
Asfaltové směsi – Zkušební metody – Část 20: Stanovení čísla tvrdosti na krychli
nebo na válcových zkušebních tělesech (CY); EN 12697-20:2020; Platí od 2020-10-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 12697-20 (73 6160) Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 20: Stanovení čísla tvrdosti na krychli nebo na válcových zkušebních tělesech (CY); Vydání: Říjen 2012

ČSN EN 12697-21 (73 6160)
kat.č. 510333
Asfaltové směsi – Zkušební metody – Část 21: Stanovení čísla tvrdosti na
deskovém zkušebním tělese; EN 12697-21:2020; Platí od 2020-10-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 12697-21 (73 6160) Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 21: Stanovení čísla tvrdosti na deskovém zkušebním tělese; Vydání: Říjen 2012

ČSN EN 12697-22 (73 6160)
kat.č. 510325
Asfaltové směsi – Zkušební metody – Část 22: Zkouška pojíždění kolem;
EN 12697-22:2020; Platí od 2020-10-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 12697-22+A1 (73 6160) Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 22: Zkouška pojíždění kolem; Vydání: Prosinec 2007

ČSN EN 12697-28 (73 6160)
kat.č. 510326
Asfaltové směsi – Zkušební metody – Část 28: Příprava vzorků pro stanovení
obsahu pojiva, obsahu vody a zrnitosti; EN 12697-28:2020; Platí od 2020-10-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 12697-28 (73 6160) Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 28: Příprava vzorků pro stanovení obsahu pojiva, obsahu vody a zrnitosti; Vydání: Březen 2002

ČSN EN 12697-34 (73 6160)
kat.č. 510327
Asfaltové směsi – Zkušební metody – Část 34: Marshallova zkouška;
EN 12697-34:2020; Platí od 2020-10-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 12697-34 (73 6160) Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 34: Marshallova zkouška; Vydání: Říjen 2012

ČSN EN 12697-39 (73 6160)
kat.č. 510328
Asfaltové směsi – Zkušební metody – Část 39: Zkouška zjišťování obsahu pojiva
termickou analýzou; EN 12697-39:2020; Platí od 2020-10-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 12697-39 (73 6160) Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 39: Zkouška zjišťování obsahu pojiva termickou analýzou; Vyhlášena: Listopad 2012

ČSN EN 12697-40 (73 6160)
kat.č. 510321
Asfaltové směsi – Zkušební metody – Část 40: Propustnost in situ; EN 12697-40:2020; Platí od 2020-10-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 12697-40 (73 6160) Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 40: Propustnost in situ; Vydání: Listopad 2012

ČSN EN 12697-45 (73 6160)
kat.č. 510322
Asfaltové směsi – Zkušební metody – Část 45: Zkouška SATS; EN 12697-45:2020;
Platí od 2020-10-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 12697-45 (73 6160) Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 45: Zkouška SATS; Vyhlášena: Listopad 2012

ČSN EN 12697-46 (73 6160)
kat.č. 510323
Asfaltové směsi – Zkušební metody – Část 46: Nízkoteplotní vlastnosti a tvorba
trhlin pomocí jednoosé zkoušky tahem; EN 12697-46:2020; Platí od 2020-10-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 12697-46 (73 6160) Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 46: Nízkoteplotní vlastnosti a tvorba trhlin pomocí jednoosé zkoušky tahem;
Vydání: Listopad 2012