Podpovrchová dilatace

/autor: /, ,

Dilatace
Dilatační uzávěry v praxi. Dilatace je nutné respektovat, protože si je příroda vytvoří sama, a to je pak nepříjemné, protože stavební konstrukce, v tomto případě hydroizolace, na to nejsou připraveny a toto namáhání nepřenesou. Pravidlo zní, vždy je lepší více dilatací než je ignorovat. Jeden z příkladů je dokumentován na následujících fotografiích.
Na některých střechách byly vytvořeny dilatace klempířské, v podstatě podle schématu, která je na obr. č. 1.

 

Obr. č.1 – klempířská dilatace

Jedna ze základních logických zásad je, aby před dilataci pokud možno netekla voda. Dilatace jsou velmi citlivý detail a v případě, že přes ně teče voda a v hydroizolaci je nebo vznikne jakákoliv imperfekce, dojde k zatékání a na příkladu, který je zde uveden, tato porucha měla recidivní charakter, tj. v pravidelných odstupech po opravě se opakovala.

Obr. č. 2 – dilatace s klíny z tepelné izolace

Obr. č. 3 – dilatace s atikami (ve většině případů nad požárními stěnami)

Obr. č. 4 – klempířská dilatace podle schématu obr. č. 1

Na schématu obr. č. 1 je hydroizolace ukončena na vodorovné přírubě, která je mechanicky přikotvena k podkladu (nosné konstrukci), protože musí být dostatečně stabilní. Vyplněna musí být stlačitelným izolantem tak, aby řádně plnila funkci dilatace. Hydroizolaci není nutné vytahovat na svislou, protože je pak riziko, že tato izolace bude odpadávat, protože není kvalitně připevněna k podkladu, a to ani mechanickým kotvením, ani řádným napenetrováním podkladu.
Na následujícím obrázku je patrné, jak odpadá hydroizolace vytažená na svislou plochu plechu, který tvoří dilataci. Také je patrné, že tento plech není vůbec natřen podkladním adhézním asfaltovým nátěrem, tedy je jasné, že hydroizolace dříve nebo později musí spadnout. Gravitace je mocná čarodějka.

Obr. č. 5 – odpadávající hydroizolace z plechu, který tvoří dilatační uzávěr

Obr. č. 6 – celkový pohled na zvlněnou hydroizolaci

Obr. č. 7 – detail zvlněné hydroizolace


Obr. č. 8 – sonda do zvlněné hydroizolace nad dilatací


Obr. č. 9 – sonda do dilatace, kde bylo také zjištěno nesvaření vrstev v místech vedle dilatace


Obr. č. 10 – sonda do dilatace, s korýtkem (1), které bylo vyplněno asfaltovou zálivkou, ale pěkně tvrdou


Obr. č. 11 – zálivka z dilatace (naprosto tuhá, bez známky jakékoliv elasticity)

Výplň dilatace by měla být elastická a měla by být kryta hydroizolačními materiály s vysokou průtažností, tj. bezvložkovými pasy nebo pasy s vysokou průtažností, tedy s vložkou z polyesteru. V tomto případě byly použity hydroizolace s vložkou na bázi skla, která toto dilatační namáhání nemá šanci přežít.


Obr. č. 12 – tepelná izolace vytažená ze sondy nebyla soudržná

Obr. č. 13 – podpovrchová dilatace

Provedená dilatace podpovrchová odpovídá schématu na obr. č. 13, ale je provedena z materiálů, které nejsou schopny přenést dilatační namáhání, kterému jsou vystaveny, tedy v našem případě se přes dilataci vlní.
Tedy typově je technické řešení obvyklé, nicméně jsou na něj použity nevhodné materiály, které nemají dostatečné technické vlastnosti tak, aby cyklické pohyby, které je v dilatačních nutné očekávat ve zdraví a funkčnosti, přežily.