Poruchy vyplývající z volby rizikových technologií

/autor: /

V průběhu času se velmi měnil názor na rizikové technologie. V následujících řádcích se pokusíme o jejich výčet pro současnou dobu, který samozřejmě není úplný, ale odráží zkušenosti do roku 2002.


Na našich střechách se objevuje mnoho různých technologií, které vybočují z běžného evropského standardu. Jsou to např:


 • oxidované asfaltové pásové izolace,
 • modifikované asfaltové pásy s rizikovými modifikátory nebo komponenty, které nejsou dostatečně kvalitní,
 • fóliové izolace s velkým podílem těkavých změkčovadel,
 • stěrkové a stříkané izolace – asfaltové (v některých případech armované), akrylátové (v některých případech armované), polyesterové, na neidentifikovatelné materiálové bázi, stříkané polyuretany.

  U rizikových technologiích se spojují některé technické problémy, které limitují kvalitu a s tím spojenou životnost střešního pláště.

  U všech technologií prováděných na místě je velmi problematické dodržet rovnoměrné technické a geometrické parametry jednotlivých vrstev. Zejména jde o kvalitní a rovnoměrné rozmíchání všech složek, stálou a dostatečnou tloušťku vrstvy a centrální a rovnoměrné rozložení výztužné textilie.


  Asfaltové stěrky

  Na začátku 90. let se dělaly asfaltové stěrky, v některých případech vyztužené polyesterovou nebo skleněnou mřížkou. Jako ochrana proti UV záření se buď používaly reflexní nátěry (obsahující hliník), nebo byly stěrky posypány drobným, většinou křemičitým kamenivem.


  Pásy

  Tradiční technologií asfaltových hydroizolací střešních plášťů je použití oxidovaných pásů s různými vložkami. Jako ochrana proti UV záření se většinou používaly reflexní nátěry.
  Oxidované asfaltové pásové materiály mají tři druhy vložek:

 • na bázi juty, celulózy nebo jiných biologicky degradovatelných materiálů. Všechny je možno shrnout pod název IPA. Tento materiál v současné době do střech nepatří, neboť časem dochází k biologické korozi (hnilobě) vložky a ke ztrátě její funkce;
 • na bázi hliníkových fólií. Tyto materiály jsou charakteristické delaminací asfaltu od hliníkové fólie. Asfalt a hliník mají různé objemové změny v závislosti na změnách teploty, a proto jsou soudržné jen v případě dilatačního spojení. Tradiční oxidované pásy s hliníkovou vložkou tyto dilatační klouby nemají;
 • na bázi skleněných a polyesterových netkaných a tkaných textilií. Tyto materiály mají v rámci oxidovaných materiálů nejlepší technické vlastnosti a nejlepší životnost. V případě polyesterových vložek je podmínkou, že musí být objemově stabilní a nesmí se kroutit a vlnit při aplikaci PB hořáky.
  Asfaltové pasy modifikované APP (ataktickým polypropylénem)
  Asfaltové pasy modifikované SBS (styrén-butdién-styrén)

  Stříkané polyuretany


  Technologie vymykající se zdravému rozumu:
  Jako základní charakteristiku můžeme u rizikových technologií považovat zkrácenou životnost ve srovnání se současnými moderními technologiemi kvalitních hydroizolačních materiálů.
  Modifikované asfalty a syntetické fólie jsou výrazně méně rizikové než výše popisované technologie a materiály. Nicméně i u nich je možno očekávat nepříjemná překvapení, a to zejména v nejlevnější cenové kategorii těchto materiálů.
  Na obrázku je též patrno, jak byl izolační povlak opravován (dodatečný zásyp). Vyplývá z toho, že porucha se časem zvětšuje.


   


  Troubles arising from using risky materials and technology


   


  Over time the meaning of risky technology has changed. In these next words  we tried to make an overview valid for these times. This can´t be completed, but this writing reflects our opinion till 2002.  On our roofs we can find many kinds of technology. Some of these are not in keeping with European standards
  •    Oxidized bitumen sheets


  •    Modified bitumen sheets with risky modification components

  • ·  Synthetic foils that have lost their softness due to evaporating plasticizer
  • ·  Spread and sprayed waterproofing on acrylic, polyester and polyurethane bases (over time these materials are expected to improve so that they will no longer  be seen as risky materials).

   


  Some technical troubles are connected with risky technology, which limits the quality and lifetime of the roof.


   


  In all liquid applied technology on the worksite it is a big problem to keep uniformity of technical and geometric properties in all layers. It is especially necessary to have a good and uniform mixture of all parts of the correct thickness as well as a centrally located reinforcement.


   


  Bitumen liquid-applied waterproofing


   


  In the beginning of the 90´s bitumen LAW was produced and was reinforced with polyester or glass fibers (fabric). As protection against UV reflective coating (partly aluminum) was used or the surface was sprinkled with small silicon gravel.


   


  Bitumen felts


   


  Traditional technology with bitumen waterproofing for flat roofs use oxidize bitumen felts with different reinforcements. Like protecting against UV reflective coating is used.


  Oxidize bitumen felts come in three different types of reinforcement:


  ·        Based on burlap, cellulose and other biological material that can decompose. All of these can be categorized under the name IPA. This type of material cannot be used as waterproofing for flat roofs, because  over time these materials go through the process of biological decomposition.


  ·        Based on aluminum foils. This material is prone to delamination where the aluminum separates from the bitumen layers. Bitumen and aluminum have different dilatational properties dependent on changes in temperature.


  ·        Based on glass fiber or woven polyester or unwoven. These materials have better technical properties and a longer lifetime compared to older cellulose-based reinforcement


  ·        A requirement of polyester reinforcement is that it maintains stability in regard to its proportions under all thermal conditions. This material must not become rippled or shift its position.


   


  Sprayed polyurethane


     Troubles with loose waterproofing


   


  These troubles arise from low-quality design up to vital errors in design. Poor workmanship or failures of waterproofing in the main area or other structural features. Troubles with loose waterproofing can be divided in to several categories.


   


  Troubles with loose waterproofing arising from design.


   


  ·        Choosing risky technologies


  ·        Choosing incompatible materials and components


  ·        Choosing impractical technology.


   


  Troubles with loose waterproofing in the main area


  ·        Worn out waterproofing (maximal lifetime for oxidized bitumen felt are from 10 to 15 years)


  ·        Use of material with insufficient properties for waterproofing. The material sags and subsequently cracks or breaks due to low durability.  Cracks or breaks can also be a consequence of movement in the underlying support or due to shrinking materials.


  ·        Warping of the underlying support


   


  Troubles with loose waterproofing in structural features


  ·        Different characteristics between components and waterproofing can lead to breaks in the main area or in structural features.