Připravujeme 8. ročník konference IZOLACE 2007

/autor: /

Jako každý rok, tak i na rok 2007 pro Vás připravujeme odbornou konferenci  pod názvem IZOLACE 2007.
 Tento ročník bude zaměřen na téma Balkóny, lodžie , terasy a užitné střešní pláště a bude probíhat ve dnech 13. – 14.3. 2007 v Praze v paláci Charitas.


 Konference by měla přispět k získání nových informací, přehledu ve vývoji a zkušeností z realizací.
 Naší snahou je nabídnout Vám odbornou konferenci s programem složeným z přednášek renomovaných specialistů i zástupců výrobních firem.


 Na základě zkušeností z předchozích ročníků konference chceme přidat i velmi aktuální téma týkající se praktických poznatků z oblasti legislativy, se kterými se běžně setkáváme v každodenní stavební praxi. Nelze se nezmínit ani o změnách stavebního zákona. Stavebnictví prožívá v posledních letech velmi progresivní vývoj. Mění se nejen materiály, ale i normativní a legislativní požadavky na výstavbu. Proto je velmi důležité neustálé získávání nových poznatků a zkušeností.


 Část konference, která se bude zabývat problematikou konstrukcí balkónů, lodžií a teras jsme zařadili zcela záměrně. Poslední dobou se ukazuje, že technické řešení uvedených konstrukcí není banální inženýrskou úlohou. Naopak se jedná o syntézu celé řady technických disciplin – statiky, stavební fyziky, izolatérství ale také architektury a estetiky. To vše je nutné řešit i z hlediska možnosti realizace (proveditelnosti).
 Jedním z problémů, které by měly být diskutovány, je řešení statiky nosných konstrukcí. Zvláště v případě balkónů (nosných krakorců) je zřejmé, že se zde statika dostává do konfliktu např. s tepelnou technikou.
 Velmi specifickým problémem jsou opravy balkónů u stávajících budov, kde je velmi často nutné řešit jejich statické zajištění. V uvedené problematice byla získána již celá řada praktických zkušeností, které je možné prezentovat a nabídnout tak odborné veřejnosti některé principy jejích technických řešení.
 Statika je však pouze jedním z dílčích problémů a navazují na něj problémy další. Stačí se například zmínit o zpřažených spádových vrstvách, které se obvykle realizují pod stěrkovými hydroizolacemi a je zřejmé, že je opět o čem diskutovat. Zajímavým tématem hodným prezentace mohou být i aplikace povlakových krytin jako hydroizolací balkónů a lodžií.
 Na českém trhu je dnes nabízena celá řada systémů a technologií. Jejich aplikace je však bohužel doprovázena mnohými úskalími. Na ně bychom Vás rádi upozornili a prostřednictvím našich přednášejících nabídli i jejich možná řešení.
 Část konference bude věnována i povrchovým úpravám a nášlapným podlahovým vrstvám. Velmi specifickou problematikou je aplikace esteticky atraktivních podlahových stěrkových vrstev. Existuje totiž celá škála materiálů v různých cenových kategoriích, které se značně liší nejenom technickými vlastnostmi, ale i vlastnostmi užitnými.
 V žádném případě nelze vynechat tak důležité téma, jakým je řešení detailů a návazností. Stačí se třeba zmínit o napojení podlahových a hydroizolačních vrstev na svislou konstrukci, řešení okapní hrany balkónů či lodžií nebo napojení hydroizolace a podlahy na práh balkónových dveří a jistě je zřejmé, že jsou to detaily, se kterými se projektanti i realizační firmy často potýkají a mnohdy ne příliš úspěšně. Dokladem toho jsou četné reklamace řešené v současnosti na významných i na zdánlivě malých a tuctových stavebních dílech a objektech.
 Dalším z témat, kterému se budeme věnovat je řešení zámečnických prvků, konstrukcí zábradlí a zasklívacích systémů lodžií.


 Záměrně bylo zvoleno i téma užitných střech. Vzhledem k tomu, že případná oprava užitných střech je ze všech hledisek podstatně náročnější než oprava ostatních „neprovozních“ střech, cítíme nutnost o tomto tématu vést stálý dialog.
 Provozní střešní pláště patří k nejkomplikovanějším střešním konstrukcím a to od návrhu až po jejich užívání. Je nutné si uvědomit, že jakákoliv oprava těchto konstrukcí je velmi komplikovaná a hlavně časově i finančně náročná. U provozních střech je velmi problematické hledání poruch i jejich následné odstraňování. Proto je velmi důležitý technický a materiálový návrh, který bude zpracován v podrobné technické dokumentaci a bude řešit pokud možno všechny konstrukční detaily.
 Na problematiku provozních střešních plášťů bude dominantně zaměřen druhý den konference, kdy se budeme zabývat veškerými prvky a souvislostmi z oblasti provozní střešních plášťů, ať už se jedná o hydroizolační materiály (asfaltové, fóliové, stěrkové) nebo tepelné izolace (pěnové sklo, extrudovaný polystyrén atd.). Neopomeneme ani návrhy správných řešení konstrukčních detailů.
Projektování vyžaduje výrazné znalosti nejen o materiálech, ale i o konstrukčních prvcích. Pro jednotlivé typy provozních střešních plášťů je nezbytně nutné používat specializované prvky. Zejména u vpustí je nutné dbát na možnost flexibilního čištění, protože zanášení a nefunkčnost odvodňovacího systému má vždy negativní důsledek na celý střešní plášť.
Jedním z nejvýznamnějších komponentů úspěchu nebo neúspěchu stavby jsou dozory všeho druhu od dozorování projektové dokumentace až po trvalý dozor při provádění střešního pláště. Užitné střechy mají ve všech svých variantách provozní vrstvy umožňující jejich užívání. Je velmi nutné dbát na to, aby provádění každé následující vrstvy nepoškodilo kvalitu té předcházející a tím i celého střešního pláště.
Provozní střešní pláště jsou oblastí, kde je možné očekávat velmi bouřlivý rozvoj. Jedná se totiž o velmi cennou plochu, která se bude v budoucnosti stále častěji využívat.
 Díky značné složitosti všech typů provozních střech a variabilitě jejich konstrukčních i materiálových řešení jsou tyto střechy zdrojem neustálého ponaučení nejen pro nás, ale doufáme, že účastí na konferenci Izolace 2007, i pro Vás.


 Doufáme, že Vás připravovaná témata zaujmou a stanou se přínosem jak pro projektanty tak pro zástupce realizační firem a neméně pro investory.


 Registrace zájemců o účast na konference IZOLACE 2007 bude možná na těchto webových stránkách, kde v průběhu ledna 2007 bude vystaven i kompletní podrobný program.


Každý posluchač bude mít připraven organizační a technickou podporu na internetu, tištěný sborník přednášek pro každý den, sborník a odborné materiály v elektronické podobě na CD-ROMu. Nebude opomenuto ani občerstvení pro každého účastníka v průběhu konference.


 Máte-li k tématům konference jakékoli dotazy, nabízíme Vám možnost využití naší emailové adresy konference@izolace.cz. Váš dotaz bude předán odborným garantům konference a přednesen Vaším jménem v jejím průběhu.Těšíme se na Vaši účast
Organizátoři konference IZOLACE 2007