Revize TNŽ 73 6280 Navrhování a provádění vodotěsných izolací železničních mostních objektů

/autor: /
Původní norma 
Stávající norma TNŽ 73 6280 je platná téměř 15 let a tehdejší stav v normalizaci, legislativě, celkové znalosti ale i vše ostatní se za tu dobu posunulo jiným směrem. Zejména se prohloubila legislativa a na ní navázaná normalizace vlivem harmonizovaných evropských norem pro jednotlivé výrobky  Také se za tu dobu změnila v některých případech skladba a sortiment výrobků pro hydroizolace a tak také stávající systémy vodotěsných izolací bylo potřeba revidovat. 
Změny v normalizaci 
Od roku 2000 bylo vydáno několik harmonizovaných norem, ve kterých jsou definovány kritéria pro stanovení kvalitativních požadavků na izolace inženýrských staveb. Existuje ale i řada dalších harmonizovaných norem, které pokrývají další výrobky, zejména měkké ochranné vrstvy. Další velikou změnou prošla normalizace v oblasti zkušebních metod, které jsou na předchozí normy navázány. Dokonce ještě během tvorby novely se některé z uvedených norem měnily nebo vycházely normy nové a i tyto bylo potřeba do novely včlenit, přestože se tím původně počítat nemohlo.
Jako stěžejní normy určující kvalitativní požadavky byla pro novelizovanou TNŽ 73 6280 použita ČSN EN 14695 pro SVI pro natavované asfaltové pásy a ČSN EN 13491 pro SVI pro volně pokládané asfaltové pásy, plastové fólie izolace a jílové izolace. Z čistě formálních důvodů byla ještě zvolena norma ČSN EN 13967. Pro syntetické bezešvé izolace byly ještě doplněny TP 164 Izolační systémy mostů pozemních komunikací – Polyuretany a TP 178 Izolační systémy mostů pozemních komunikací – Polymetylmetakryláty. 
Změny v oblasti systémů vodotěsných izolací 
Také v oblasti hydroizolačních systémů se od roku 2000 dost změnilo. Některé systémy uvedené v normě se téměř nepoužívají, jiné, které uvedené v původní normě nejsou, se naopak používat ve větší míře začaly nebo se s jejich použitím počítá. Proto se v novém vydání změnil počet a skladby systémů vodotěsných izolací.
Jeden ze systémů, který nebyl za celou dobu trvání normy použit, byl systém asfaltové bezešvé izolace. Proto se v nové normě od tohoto systému upustilo a zůstaly tak pouze syntetické bezešvé systémy.
Naproti tomu byl na některých stavbách použit experimentálně systém založený na bentonitových rohožích a jeví se jako možný alternativní systém pro izolace železničních objektů. Proto se tyto systémy nově v normě objevují.
Další systém, který byl inovován na základě již dříve provedených experimentálních staveb, je systém fóliový, který přilne k čerstvě aplikovanému betonu. Na následujícím obrázku je tento systém uveden, jako jeden z SVI použitých v novele. 
o1.png
Obr. 1 Příklad skladby SVI 
Protože jsou tyto systémy založené na výrobcích, které mají menší tl., než klasické fóliové systémy, byla při novelizaci povolena výjimka na tuto vlastnost, která je uvedena v následující tabulce. 
t1.png
Tab.1 Ukázka tabulky kvalitativních požadavků pro výrobky SVI 
Závěrem 
Novela normy TNŽ 73 6280 je v současné době ve fázi posledních úprav a předpokládaný termín jejího vydání je začátkem roku 2015 (norma je již platná od 1.3.2015 pozn. red.). Celkový rozsah i členění normy je podobné jako v původní normě a tak by mohla být pro znalé uživatele dobře čitelná a věřím, že alespoň následujících 15 let bude sloužit jako norma původní, přestože budou vycházet další a další normy či jejich změny, za kterých se při zpracování čerpalo či nikoli.
Na závěr si lze jen přát, aby nenastaly takové zmatky, které souvisely s vydáním nové ČSN 73 6242 a následným schvalováním izolačních systémů pro mosty pozemních komunikací. 
Literatura
[1] TNŽ 73 6280. Navrhování a provádění vodotěsných izolací železničních mostních objektů. Praha: GŘ CD, 03/2000. 
[2] ČSN 73 6242. Navrhování a provádění vozovek na mostech pozemních komunikací. Praha: Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a zkušebnictví, 03/2010. 
[3] ČSN EN 13491. Geosyntetické izolace – Vlastnosti požadované pro použití jako hydroizolace při stavbě tunelů a podzemních staveb. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a zkušebnictví, 03/2005. 
[4] ČSN EN 13967 Hydroizolační pásy a fólie – Plastové a pryžové pásy a fólie do izolace proti vlhkosti a plastové a pryžové pásy a fólie do izolace proti tlakové vodě – Definice a charakteristiky Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a zkušebnictví, 09/2012. 
 [5] ČSN EN 14695. Hydroizolační pásy a fólie – Asfaltové pásy pro hydroizolaci betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch – Definice a charakteristiky. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a zkušebnictví, 05/2010.

Normu je možno stáhnout zde.