Školení o provádění izolatérských prací

/autor: /
V současné době, kdy se ve stavebnictví šetří na všem, je logické, že se bude šetřit i na kvalitních izolatérských a střechařských firmách. Pro mne osobně, ale samozřejmě, pro další znalce v oboru, je to „pozitivní situace“, kdy jsou na první pohled patrné izolateréské fauly a kdy je možné jednoznačně konstatovat, že se provedení nepovedlo. Bohužel takovýchto situací je obrovské množství a setkáváme se s nimi na každém kroku, na každé stavbě, u každé technologie. Na následujících fotografiích je zdokumentován současný neradostný stav, zachycený na reálných stavbách v minulém roce. Jsou to jen příklady, skutečnost vydala na celou knížku.

obr01.png
Obr. č. 1 – Naprosto nekvalifikované provedení konstrukčních detailů s hydroizolacemi na bázi modifikovaných asfaltů

obr02.png
Obr. č. 2 – Naprosto nekvalifikované provedení svarů u hydroizolací z mPVC
fólie

Je nutné si prosím uvědomit, že zde již přes dvacet let neexistuje učební obor izolatér, takže vyškolených, kvalitních izolatérů je jako šafránu a výše uvedené obrázky dokumentují spíše obvyklý stav, než nějakou vzácnost. Tento fakt přímo koresponduje se skutečností, že vlhkostní poruchy, nebo zatékání jsou jednou z nejčastějších poruch současného stavebnictví.

V této neradostné situaci jsme měli možnost na výzvu Metrostavu, a.s. zorganizovat speciální školení orientované na základní provádění tří technologií – asfalty (SBS), syntetické stěrkové izolace (PMMA) a syntetické fólie (mPVC). Zde jsme na jednoduchých maketách předváděli základní provádění izolačních systémů s orientací na to, aby základní řídící pracovníci stavby byli schopni identifikovat správné, nebo nesprávné provádění hydroizolačního povlaku a základních detailů, resp. jeho korektní svařování. Samozřejmě, že toto předvedení bylo zatíženo situací místa, kde se předvádělo, ale mohu konstatovat, že všichni zúčastnění dostali takové informace, aby bylo možno na jejich základě lépe a kvalifikovaněji kontrolovat izolateréské firmy provádějící vodotěsné izolace na stavbách.

Celkový přehled o místě, kde se předvádělo provádění, je patrný hned z první fotografie, která byla pořízena z coptru, který v současné době masivně používáme při kontrolní činnosti a to zejména v oblasti střešních plášťů a fasád. Na místa, kam nedosáhne oko lidské, je to jedinečná pomůcka.

obr03.png
Obr. č. 3 – Celkový pohled na místo školení z Coptru

Na výše uvedeném obrázku je celková situace místa, kde se předvedení konalo. Bylo to zimprovizované parkoviště, ale i přes to splnilo svůj účel, tj. předání základních informací, jak se izolace korektně provádějí.

Následující obrázky pak dokumentují provádění jednak hydroizolačního povlaku na bázi modifikovaného asfaltu, resp. fólie pro základní detaily, kouty, rohy a jejich zesílení, ale též provádění prostupu pomocí stěrky (PMMA) firmy Triflex, která je na takovéto použití velmi vhodná.

obr05.png
Obrázky 4 – 7: Ukazují opracování kruhového prostupu pomocí modifikovaných asfaltů

obr06.png
Obrázky 8 – 17: Ukazují provedení hydroizolace na vodorovné ploše, resp. vytažení na svislou a to bez náběhových klínů

obr07.png
Obrázky  18 – 21: Ukazují provedení hydroizolace nv detailech s použitím stěrkové izolace na bázi PMMA

obr08.png
Obr. č. 22 – Příprava makety pro provádění izlace z mPVC

obr09.png

Obrázky 23 – 32: Ukazují provedení hydroizolace na vodorovné ploše, resp.
vytažení na svislou a to bez náběhových klínů, ale s použitím fóliových
plechů, které složí ke kotvení hydroizolačního povlaku

obr10.png
Obrázky 33 – 34: Ukazují provedení hydroizolace na vodorovné ploše, resp. ukončení a okapnici z poplastovaného plechu

Na výše uvedených obrázcích jsou pouze některé z konstrukčních detailů, na kterých si je možné představit správné provádění hydroizolací. Považuji za velmi důležité, aby kontrolní a řídící pracovníci stavby věděli, jak má v praxi vypadat provedení plochy hydroizolace, resp. konstrukčního detailu a na co se mají zaměřit při své kontrolní činnosti.