Systém kontrol a přijímání jednotlivých vrstev užitných střešních plášťů, část II.

/autor: /

Kontrola hydroizolácie


Počas celého obdobia realizácie je potrebné vykonávať zbežnú vizuálnu kontrolu. Sledovať dodržiavanie správneho technologického postupu, súladu s projektovou dokumentáciou. Zhotovovanie hydroizolácie tak isto ako i každé iné remeslo má svoje určité technologické zákonitosti. Ich nesprávne vykonávanie dokáže väčšinou objaviť iba špecializovaný technický dozor. Jeho pravidelné kontrolovanie dokáže zamedziť optický skrytým defektom, ktoré sa často prejavujú až po určitom čase a prinášajú občas až neúnosné následky (obr.4). Osoba týmto poverená dokáže taktiež ustrážiť správne dodržiavanie presahov, spájanie pásov i jednotlivých vrstiev medzi sebou, správne ošetrenie detailov a napájanie hydroizolácie na iné konštrukcie, atď.


Po dokončení hydroizolácie musíme pristúpiť k vyskúšaniu jej funkčnosti. Máme viacero metód skúšok, ale doposiaľ najpoužívanejšou je zátopová skúška (obr.5).


Zátopová skúška


V súčasnosti neexistuje žiadna legislatíva alebo jednoznačný predpis o postupe zátopovej skúšky. Vychádzame z dlhoročných skúsenosti spoločnosti A.W.A.L. s.r.o. a mnohých realizačných firiem.
Dĺžka trvania a výška hladiny vody je závislá na únosností podložia. Pri masívnych ŽB konštrukciách je optimálna doba trvania skúšky 24 hodín. Za začiatok skúšky môžme považovať úplné zatopenie skúšaného sektora. Maximálnu výšku vody je potrebné skĺbiť s už spomínanou únosnosťou a s hmotnosťou vrstiev, ktoré sa tam už nachádzajú. Pri veľkých plochách musíme pristúpiť k rozloženiu strechy na menšie sektory (obr.6).
Do vody sa občas pridávajú rôzne farbiva pre následné ľahšie hľadanie prepúšťajúcich miest a taktiež aby sme v prípade objavenia vlhkostných problémov v interiéry mohli s určitosťou prisúdiť tieto problémy netesnej hydroizolácií. Ako najlepšie farbivo sa ukázal hypermangán (obr.7), dokáže v malom množstve výrazne zafarbiť vodu do fialová, avšak je veľmi ťažko zohnateľný. Potravinárske farbiva a maliarské farby sú ľahko dostupné, ale málo účinné. Z týchto dôvodov sa väčšinou používa číra voda.
Z každej ukončenej zátopovej skúšky musí existovať zápis do stavebného denníka, alebo u rozsiahlejších stavieb samostatný protokol (obr.8), v ktorom musia byť zachytené následné údaje:


Typ skúšanej izolácie
Výška hladiny vody
Rozsah skúšaného sektora
Klimatické podmienky v čase skúšky
Dátum a čas začiatku skúšky
Dátum a čas ukončenia skúšky
Vyhodnotenie skúšky
Podpis všetkých zúčastnených stránObr.5 zátopová skúškaObr.6 sektorovanie pri zátopových skúškachObr.7 hypermangánObr.8 protokol o zátopovej skúške


Ako ďalšie alternatívy skúšania poznáme skúšku dymom tzv. Mataki test, použiteľný pri voľne položených asfaltových pásoch a fóliách. U čisto fóliových systémoch poznáme skúšky podtlakom, alebo pretlakom.


Podtlaková skúška


Táto skúška je zameraná na zistenie tesnosti spojov a používame k tomu zvon s pripojeným manometrom (obr.9).
Skúšaný spoj izolácie sa natrie mydlovým roztokom, nasadí sa na neho zvon a následne sa z neho vysaje vzduch. V prípade vytvárania bubliniek vo zvone môžme konštatovať, že dané miesto je netesné.Obr.9 skúšanie podtlakom


Pretlaková skúška


Skúšame ňou tesnosť spojov u dvojstopových spojoch. Na tento účel sa používa ihla s manometrom (obr.10). Ihlou sa napichne skúšaný kanálik, do ktorého vháňame vzduch, v prípade poklesu tlaku na manometri preukážeme netesnosť spojov.Obr.10 ihla s manometrom


Skúška dymom – Mataki test


Pomocou špeciálneho prístroja vháňame do izolácie dym a pri jeho vystupovaní na povrch lokalizujeme netesnosti (obr.11). Túto metódu vyvinula firma Treleborg.Obr.11 Mataki test


Prevencia a ochrana hydroizolácie


Rozsiahle stavebné objekty prinášajú mnohokrát so sebou nežiadané technologické prestávky medzi realizáciou jednotlivých vrstiev strešného plášťa. Týmto sa často ocitne už dokončená hydroizolácia bez ochrany v epicentre rôznych stavebných činnosti. V takomto prípade je nevyhnutne hlavne zo strany realizačnej firmy a vedenia stavby zabrániť voľnému pohybu dokončenou izoláciou. V opačnom prípade nastávajú zbytočné poškodenia izolácie a stráca sa tým čas a vynakladajú sa finančné prostriedky na opravu (obr.12).Obr.12 dodatočné poškodenie izolácie


Predávanie dokončenej a preskúšanej hydroizolácie


Po dokončení jednotlivých vrstiev, preskúšaní ich funkčnosti, nastáva ich predanie osobe objednávateľa. K tomuto procesu potrebujeme nasledovné dokumenty:


Zápisy z denníka práce s podpismi všetkých zúčastnených osôb.
Protokol o absolvovaní dotyčnej skúšky spôsobilosti izolácie.
Prehlásenia o zhode a technické listy k použitým materiálom
V prípade potreby fotodokumentáciu o zhotovovanej vrstve.


Záver


Dodržaním zásad obsiahnutých vo vyššie uvedenom texte sa predíde obrovským komplikáciám. Oprava úžitkovej strechy je mimoriadne náročná a finančne komplikovaná. Strechy tohto typu nájdeme od jednoduchých rodinných domov v podobe terás až po obrovské parkoviská a okrasne záhrady na významných budovách občianskej vybavenosti. Bezproblémové zabezpečenie vnútornej pohody a plynulú prevádzku, bez zbytočného strachu pri každom daždi, môžme dosiahnuť efektívnou spoluprácou všetkých zúčastnených strán.Literatura


[1] M. Novotný, I. Misar: Ploché strechy, Grada, 2001