Systém kontrol a přijímání jednotlivých vrstev užitných střešních plášťů, základní zásady

/autor: /

Úvod


Samotný názov témy obsahuje vo svojich slovách ten správny systém kontroly všetkých vrstiev strešného plášťa. Vrstva po vrstve, krok po kroku je najlepšia zásada akú môžme použiť pre správnu kontrolu hydroizolácie a zabezpečenie jej adekvátnej funkčnosti.
Prvá „vrstva“ žiadajúca si kontrolu je papier s návrhom strešného plášťa, čiže projekt. Úžitkovú strechu môžme právom zaradiť medzi najkomplikovanejšie strešné plášte. Neplní len primárnu funkciu ochrany vnútorných priestorov pred klimatickými javmi, ale môže plniť funkciu parkoviska, komunikácie alebo okrasnej zelenej záhrady. Samotný proces navrhovania si žiada zásah osoby špecializujúcej sa na izolácie a dianie okolo nich. Zohľadnenie všetkých vstupných podmienok, správny výber a kombinácia materiálov, riešenie detailov a technologický postup je prvý predpoklad bezproblémového fungovania strešného plášťa.
Samotný proces zhotovovania hydroizolácie je najchúlostivejšia časť v procese vytvárania plne funkčného strešného plášťa. Aby sme eliminovali riziko poškodenia a nesprávneho zhotovovania, musíme tento proces neustále kontrolovať. Túto kontrolu plní viac subjektov a to: dozor technológa, technický dozor investora, autorský dozor a špecializovaný technický dozor.


Činnosť dozorov


Pri realizácií izolačných prác musia v úvode spomínané zložky dozorov dodržiavať tieto zásady:


Súlad s projektovou dokumentáciou.
Súlad s technologickým postupom, spracovaným realizačnou a projektovou firmou.
Súlad s technologickým postupom a technickými pokynmi od výrobcu materiálu.
Optická kontrola v spojitosti s vyššie uvedenými systémovými kontrolami všetkých vrstiev pred zakrytím.
Realizácia skúšky funkčnosti hydroizolácie pred zakrytím a vytvorenie protokolu o skúške.


Kontrola podkladu


Pri kontrole podkladu sa vizuálne sústreďujeme na väčšie nerovnosti, vyčnievajúce časti, ostré hrany, voľné častice a prach (obr.1). Všetky spomínane nedostatky musia byť odstránené. Pri asfaltových pásoch je povolená maximálna nerovnosť +- 5mm/2m. Izolácie z mPVC sa vždy aplikujú s textíliou oddeľujúcou fóliu od podkladu, ale i napriek tejto kvázi ochrane neodporúčam akceptovať väčšie nerovnosti ako pri asfaltoch. Pri tlakových silách môže ľahko dôjsť do pretrhnutia fólie.
Taktiež je potrebné dbať na čo najväčšiu rovnosť podkladu, ktorá je dôležitá pre neskoršie správne pokladanie tepelnej izolácie, v našom prípade najčastejšie extrudovaného polystyrénu.
Pokiaľ podklad nevyhovuje realizujeme jeho úpravu napr. zbrúsením (obr.2).
Obdobný princíp ako pre vodorovný podklad platí aj pre zvislé konštrukcie. V prípade potreby vyrovnávanie omietky a vyplnenie spár.Obr.2
Obr.2 prípadné zbrúsenie podkladu


Kontrola parotesnej zábrany


Parotesná zábrana musí byť spojito zhotovená v celom obsahu i v detailoch. Podcenenie tohto opatrenia vedie k dramatickému zníženiu funkčnosti parotesnej zábrany, čo sa nám hlavne odzrkadlí na oslabenej funkcií tepelnej izolácie z hľadiska stavebnej fyziky.


Kontrola tepelnej izolácie


Tepelnú izoláciu pokladáme spojito v predpísanej hrúbke a projektom predpísaným materiálom. V opačnom prípade dochádza k vytvoreniu tepelných mostov a problémom s kondenzáciou.
V prípade skladby s opačným poradím vrstiev, čo je mimochodom najčastejšie používaná skladba pri úžitkových strešných plášťoch je potreba dosky z extrudovaného polystyrénu rezať presne podľa tvaru podkladu. Snažiť sa o čo najvernejšie kopírovanie tvarov detailov a vyhýbať sa zbytočne veľkému počtu výrezov (obr.3). Pri tomto systému nesmieme zabúdať, že extrudovaný polystyrén spĺňa i ochrannú funkciu a preto i hneď po preukázaní plnej funkčnosti hydroizolácie, treba v čo najmenšom časovom odstupe pristúpiť k pokladaniu.


Obr.3
Obr.3 zbytočné množstvo výrezov