Interiérové izolační systémy FOAMGLAS®

/autor: /

1. Pěnové sklo FOAMGLAS®

FOAMGLAS® je deskový tepelně izolační materiál na bázi pěnového skla, který se svými vlastnostmi výrazně odlišuje od ostatních tepelných izolací. Svojí výjimečnost získává díky vysoce kvalitní surovině (nově vyráběnému sklu, ze 60% z vybraného skelného recyklátu) a 70 letům vývoje technologie výroby. Svojí nízkou tepelnou vodivostí ( ≤ 0,036 až 0,050 W/m.K dle typu) se řadí mezi kvalitní tepelné izolace, unikátní jsou však jeho doplňkové vlastnosti. Pěnové sklo FOAMGLAS® je současně:
 • zcela parotěsné  ≈ ∞ – je neprodyšné pro všechny plyny včetně vodní páry
 • zcela nenasákavé – jako jediná tepelná izolace nenavlhá ani vlivem difúze a kondenzace vodní páry
 • zcela nehořlavé – třída A1 dle ČSN, nevyvíjí kouř ani toxické spaliny
 • extrémně únosné – pevnost v tlaku mezi 0,6 až 2,8 MPa zcela bez stlačení
 • velmi odolné – odolává všem biologickým škůdcům i většině chemikálií
 • efektivní – vlastnosti izolace FOAMGLAS® se nemění, jeho životnost přesahuje 50 let
 • ekologické – FOAMGLAS® nezatěžuje životní prostředí při výrobě, použití v konstrukci ani po skončení životnosti. Lze jej velmi snadno a účelně recyklovat.
Vzhledem k těmto výrazným odlišnostem od běžných tepelných izolací (které patří mezi většinou mezi velmi pozitivní vlastnosti) je FOAMGLAS® používaný ve speciálních konstrukčních systémech jak ve střechách, podlahách, tak i v ostatních stavebních konstrukcích. V plochých střechách se pěnové sklo FOAMGLAS® používá vždy v tzv. jednoplášťové kompaktní skladbě, kterou lze navíc doplnit i o další vrstvy pro užitkové střechy. Přehled využití izolace FOAMGLAS® v různých skupinách stavebních konstrukcí naleznete na www.foamglas.cz v sekci konstrukční řešení.

2.1 Vnitřní tepelné izolace FOAMGLAS®

Jak již bylo zmíněno v abstraktu, navrhování tepelných izolací z interiérové strany není běžnou ani jednoduchou záležitostí. Základním omylem by bylo postupovat „proti přírodě“ (v tomto případě nebrat v úvahu difúzi vodní páry z prostředí s jejím vyšším parciálním tlakem do prostředí s tlakem nižším) a přistupovat systémově k vnitřnímu zateplení stejně jako k zateplení vnějšímu. Jednoduché pravidlo, že vodní pára obsažená ve vzduchu začne kondenzovat, jakmile se dostane do míst s teplotou nižší než je teplota rosného bodu tohoto vzduchu, prostě nelze ignorovat, neboť prostupující/difundující vlhkost běžnými tepelnými izolacemi použitými z interiéru by kondenzovala, a to nejvýrazněji na vnitřním líci konstrukce.
Po použití tepelné izolace z interiérové strany je v zimním období původní vnitřní povrch konstrukce ještě chladnější, než byl před zateplením. Obrazně řečeno – pokud nám v zimě na zrcadle v koupelně kondenzuje po sprchování vlhkost, pokud bychom zrcadlo překryli jakoukoli prodyšnou tepelnou izolací, množství zkondenzované vody se tím nesníží, naopak zvýší. Představa, že zabráníme kondenzací tím, že do interiérového zateplovacího systému budeme integrovat na jeho vnitřní líc membránovou „parotěsnou zábranu“, je nereálná, neboť parotěsnost těchto membrán je nedostatečná a především vysoce nespolehlivá.
Z výše popsaných důvodů se pro interiérové izolační systémy jako jediné dlouhodobě spolehlivé řešení osvědčilo použití izolačních desek FOAMGLAS®, které tvoří nejen kvalitní tepelnou izolaci, ale jsou současně i v celém svém objemu zcela parotěsné.

2.2 Komponenty vnitřních zateplovacích systémů FOAMGLAS®

Vedle samotné parotěsné tepelné izolace je pro spolehlivé fungování interiérového izolačního systému nutné použít i systémové lepidlo, speciální mechanické kotvy a také některou z odzkoušených povrchových úprav.
Základem všech vnitřních zateplovacích systémů FOAMGLAS® je systémové vodou ředitelné dvousložkové lepidlo PC 56 na bázi asfaltové emulze. Tento výrobek v sobě spojuje všechny funkce, které musí lepidlo plnit. Vedle samotné fixace / lepení je to především utěsnění všech spár mezi deskami a zabránění pronikání vlhkosti v izolačním systému. Proto má toto lepidlo po vyzrání vysoký faktor difúzního odporu ( ≈ 40 000), je zpracovatelné 1-2 hodiny po smísení (dle teploty) a současně se jedná o ekologický produkt bez obsahu těkavých látek (free of VOC). Tyto vlastnosti jsou důležité nejen pro fungování hotového izolačního systému, ale i pro spolehlivost jeho realizace.

V některých případech vnitřních izolací stěn (ale vždy při izolaci podhledů) je nutné lepení desek FOAMGLAS® ještě doplnit jejich mechanickým kotvením. Pro zachování parotěsnosti systémů FOAMGLAS® a minimalizace tepelných mostů se kotvení jednotlivých desek neprovádí standardně „skrz“, ale pomocí spárových kotev PC Anchor F.

o1.png
Spárová kotva PC Anchor F

Horní pásnice této kotvy je přišroubována ke konstrukci, stojina je skryta ve vnější polovině spáry a rozdělená spodní pásnice je zaříznuta do boku desek FOAMGLAS®. Při správné aplikaci desek „na vazbu“ může 1 kotva současně fixovat 3 desky. Při použití dle schématu je každá deska kotvena ve 3 bodech a počet kotev je cca 1 ks na 1 desku 0,27 m2. Orientační spotřeba kotev při izolaci podhledu je tak 4 ks/m2 na jednu vrstvu izolace, u stěn je pak spotřeba poloviční.

o2.png
  Schéma kotvení izolace podhledu                                                        Schéma kotvení izolace stěny

Pokud je z nějakého důvodu nutné perforovat izolační vrstvu FOAMGLAS® prostupem (dodatečná táhla, kotvy, kabely), je nutné každou perforaci parotěsně utěsnit. Buď lze použít opět lepidlo PC 56, ale z praktických důvodů se častěji používá trvale pružný tmel v kartuši PITTSEAL 444. Tento tmel je vhodný i na pružná napojení systému (např. k rámům oken).

2.3 Povrchové úpravy vnitřních zateplovacích systémů FOAMGLAS®

Spolehlivě omítnout desky z pěnového skla není úplně jednoduché. FOAMGLAS® je nejen zcela parotěsný ale i zcela nenasákavý. Při kontaktních povrchových úpravách se může projevit extrémní tuhost izolace (jinak silná stránka pěnového skla) jako jeho slabina. Pokud by tuhá povrchová úprava měla výraznější objemové změny (jako mají např. cementové hmoty při tuhnutí nebo při větší změně teploty), vzniklé smykové namáhání by mohlo povrchovou úpravu z izolačního systému usmýknout a to i s povrchovou vrstvou pěnového skla.
Prosto se volba povrchové úpravy na vnitřních izolačních systémech nesmí podceňovat. Výrobce izolace FOAMGLAS® dává projektantům k dispozici řadu osvědčených variant povrchových úprav, a to jak pro stěny, tak pro podhledy.


U stěn je možné volit z následujících povrchových úprav (číslování dle specifikací výrobce):
3.2.1 s povrchovou úpravou hrubou omítkou

3.2.2 s povrchovou úpravou hrubou omítkou ve vlhkém prostředí
3.2.3 s povrchovou úpravou sádrovou omítkou
3.2.4 s povrchovou úpravou jemnou omítkou
3.2.5 s keramickým obkladem
3.2.6 s keramickým obkladem ve vlhkém prostředí
3.2.7 s povrchovou úpravou sádrokartonem nebo vlákny vyztuženými deskami

3.2.8 se silnou vrstvou minerální omítky s výztužnou sítí

3.2.9 s přizdívkou

U podhledů je možné volit z následujících povrchových úprav:
3.3.1 s povrchovou úpravou hrubou omítkou
3.3.2 s povrchovou úpravou hrubou omítkou ve vlhkém prostředí
3.3.3 s povrchovou úpravou sádrovou omítkou
3.3.4 s povrchovou úpravou jemnou omítkou
3.3.5 se sádrokartonem kotveným na dřevěnou nebo ocelovou konstrukci

3.3.6 se sádrokartonem nebo podhledem kotveným na zavěšený podhled

Přesné specifikace jednotlivých izolačních systémů jsou k dispozici na webu.

3 Závěr

Výše popsaná technická řešení interiérových izolačních systémů FOAMGLAS® umožňují bezpečně vyřešit vnitřní izolační systém jako takový z pohledu jeho spolehlivé a dlouhodobé tepelně izolační funkce a ochrany proti kondenzaci. K použití vnitřních izolací je však nutné přistupovat vždy komplexně, a to i s ohledem na dramatickou změnu teplotního režimu konstrukce nebo celé stavby po provedení vnitřního zateplení. Vždy je třeba věnovat pozornost návaznosti zateplení jednotlivých konstrukcí a řešení detailů.
Při zohlednění výše uvedeného však vnitřní izolační systémy FOAMGLAS® nabízí pro projektanty dosud netušené možnosti:
 • Zateplení suterénních prostor včetně kleneb (konstrukce nepřístupné z vnější strany)
 • Zateplení stropů při limitu výšky či zatížení (mělký vestibul Metra pod tramvajovou tratí)
 • Zateplení historických objektů (nemožnost zásahu do fasády)
 • Dodatečné vestavby či změny prostředí (zateplení podhledů nad bazény)
 • Architektura vyžadující expozici nosné konstrukce do exteriéru
Ve všech výše uvedených případech jsou interiérové izolační systémy FOAMGLAS® řešením dlouhodobě funkčním nejen po stránce stavební fyziky, ale také z hlediska zajištění zdravého prostředí. Nehořlavé pěnové sklo zajišťuje těmto systémům i vysokou požární bezpečnost.