Nová vyhláška o energetické náročnosti

/autor: /


Dnes 29.3.2013 vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 78/2013 dlouho očekávaná nová vyhláška o energetické náročnosti. Tato vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu je prováděcím předpisem k Zákonu o hospodaření energií novelizovaném k 1.1.2013 a s účinností od 1.4.2013 nahrazuje dosavadní vyhlášku 148/2007 Sb.Jaké změny nová vyhláška přináší?
„Vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie a stanoví:
a) nákladově optimální úroveň požadavků na energetickou náročnost budovy pro nové budovy, větší změny dokončených budov, jiné než větší změny dokončených budov a pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie,
b) metodu výpočtu energetické náročnosti budovy,
c) vzor posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie,
d) vzor stanovení doporučených opatření pro snížení energetické náročnosti budovy,
e) vzor a obsah průkazu a způsob jeho zpracování, a
f) umístění průkazu v budově.“
(citace z předmětné vyhlášky 78/2013 Sb.)Průkaz energetické náročnosti budovy získává zcela novou podobu. Větší důraz bude kladen na hodnocení primární energie a také na hodnocení energetických spotřeb jednotlivých technických systémů. Vzor průkazu tak, jak je uveden ve vyhlášce, viz obrazová příloha.
Posouzení splnění energetické náročnosti budovy se bude provádět na základě ukazatelů energetické náročnosti budovy, mezi které patří:
a) celková primární energie za rok,
b) neobnovitelná primární energie za rok,
c) celková dodaná energie za rok,
d) dílčí dodané energie pro technické systémy vytápění, chlazení, větrání, úpravu vlhkosti vzduchu, přípravu teplé vody a osvětlení za rok,
e) průměrný součinitel prostupu tepla,
f) součinitele prostupu tepla jednotlivých konstrukcí na systémové hranici,
g) účinnost technických systémů.
Ukazatele energetické náročnosti posuzované budovy se porovnávají s referenčními hodnotami ukazatelů energetické náročnosti pro referenční budovu.
Referenční budova je definována konkrétněji, vyhláška v příloze č. 1 uvádí parametry a hodnoty referenční budovy. Zajímavé je rozdělení požadavků na průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy podle toho, zda se jedná o změnu dokončené budovy nebo o novou budovu anebo o budovu s téměř nulovou spotřebou energie.
U nových budov a budov s téměř nulovou spotřebou energie patří mezi posuzované ukazatele neobnovitelná primární energie, celková dodaná energie a průměrný součinitel prostupu tepla. U změn dokončených budov si lze vybrat ze tří kombinací kritérií: buď se posuzuje neobnovitelná primární energie a průměrný součinitel prostupu tepla nebo celková dodaná energie a průměrný součinitel prostupu tepla nebo součinitele prostupu tepla jednotlivých měněných stavebních prvků, resp. účinnosti technických systémů, které musí být lepší než u referenční budovy.
Nově je možné zpracovat průkaz energetické náročnosti i pro jednotlivé bytové jednotky nebo jiné ucelené části budovy.


Expertní kancelář A.W.A.L. s.r.o. je na novou vyhlášku plně připravena a je schopna zajistit celé spektrum výpočtů souvisejících s energetickou náročností budov. Zkušenosti s problematikou průkazů energetické náročnosti máme od samého počátku jejich zavedení v roce 2007. Pro podrobnější informace využijte následující kontakty: e-mail tepelnatechnika@awal.cz nebo tel. číslo 224 320 078.


 


Úplné znění vyhlášky si můžete prostudovat zde.


Zdroj: aplikace.mvcr.cz


 Související články:
Co přináší novela zákona o hospodaření energií