Nové normy 01/15

/autor: /
Dne 8. ledna bylo zveřejněno další číslo Věstníku ÚNMZ (01/15) se seznamem nových ČSN, jejich změn, oprav nebo zrušení. Některé z nich, které z pohledu portálu izolace.cz považujeme za zajímavé, jsme pro Vás vybrali a uvedli v následujícím seznamu. Platnost všech níže uvedených dokumentů je od 1. února 2015.

VYDANÉ ČSN


ČSN EN ISO 11200 (01 1618)

kat.č. 96604
Akustika – Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními – Návod pro používání základních norem pro určování hladin emisního akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech; (idt ISO 11200:2014)
Vydání: Leden 2015
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 11200 (01 1618) Akustika – Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními – Směrnice pro používání základních norem pro určování hladin emisního akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech; Vydání: Duben 2010

Podrobnosti z ÚNMZ


ČSN ISO 12913-1 (01 1692)

kat.č. 96543
Akustika – Soundscape – Část 1: Definice a koncepční rámec
Vydání: Leden 2015

Podrobnosti z ÚNMZ


ČSN 36 0020

kat.č. 96517
Sdružené osvětlení
Vydání: Leden 2015
Jejím vydáním se zrušuje ČSN 36 0020 Sdružené osvětlení; Vydání: Únor 2007

Podrobnosti z ÚNMZ


ČSN EN ISO 12999-1 (73 0511)

kat.č. 96602
Akustika – Určování a používání nejistot měření ve stavební akustice – Část 1: Zvuková izolace; (idt ISO 12999-1:2014)
Vydání: Leden 2015
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 20140-2 (73 0511) Akustika. Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách. Část 2: Určení, ověření a aplikace přesných údajů; Vydání: Listopad 1994

Podrobnosti z ÚNMZ


EVROPSKÉ A MEZINÁRODNÍ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN


ČSN EN 1365-2 (73 0854)

kat.č. 96596
Zkoušení požární odolnosti nosných prvků – Část 2: Stropy a střechy+); EN 1365-2:2014
Platí od 2015-02-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 1365-2 (73 0854) Zkoušení požární odolnosti nosných prvků – Část 2: Stropy a střechy;
Vydání: Květen 2000

Podrobnosti z ÚNMZ


ČSN EN 1366-1 (73 0857)

kat.č. 96344
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací – Část 1: Vzduchotechnická potrubí+); EN 1366-1:2014
Platí od 2015-02-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 1366-1 (73 0857) Zkoušení požární odolnosti provozních instalací – Část 1: Vzduchotechnická potrubí; Vydání: Únor 2000

Podrobnosti z ÚNMZ


ČSN EN 13381-5 (73 0858)

kat.č. 96595
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků – Část 5: Ochrana aplikovaná na spřažené ocelobetonové prvky+); EN 13381-5:2014
Platí od 2015-02-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN P ENV 13381-5 (73 0858) Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků – Část 5: Použitá ochrana železobetonových prvků; Vyhlášena: Březen 2003

Podrobnosti z ÚNMZ

Zdroj: Věstník ÚNMZ