Ohrožení dřevěných konstrukcí ve stavbách dřevomorkou domácí, část II.

/autor: /

Rozklad dřeva
Dřevomorka domácí se řadí mezi celulozovorní dřevokazné houby, které přednostně rozkládají celulozní složky dřeva. Tento proces se označuje jako destrukční rozklad dřeva nebo též hnědá hniloba. Dřevo postupně hnědne uvolňovaným ligninem, stává se křehkým, snadno lámavým, lom je hladký. V závěrečné fázi rozkladu je dřevo drobivé, zcela se rozpadá. Pro hnědou hnilobu je typické rozpadání dřeva na kostky v důsledku hmotnostních a objemových ztrát. Máme-li k dispozici pouze destruované dřevo pouze se substrátovým podhoubím dřevokazné houby je kromě mikroskopické identifikace jedním z pomocných znaků také vzhled napadeného dřeva. Dřevo bývá většinou poměrně suché vzhledem k relativně nízké optimální vlhkosti dřeva pro rozvoj dřevomorky, barva je spíše světlehnědá a kostky, na které se dřevo v závěrečné fázi rozkladu rozpadá, jsou většinou poměrně velké. Naproti tomu u jiných dřevokazných hub způsobujících hnědou hnilobu dřeva (např. rody Coniophora, Gloeophyllum) jsou tyto příznaky spíše opačné.
Obecné zásady sanace
V případě výskytu dřevomorky domácí v objektu a napadení dřevěných konstrukcí hnědou hnilobou způsobenou touto houbou si je třeba uvědomit, že je bezpodmínečně nutné provést důsledná sanační opatření, přísnější než v případě napadení jinými dřevokaznými houbami nebo dřevokazným hmyzem.
V žádném případě nepostačuje pouze chemická sanace, ta má spíše preventivní význam, nutné jsou konstrukční zásahy! Při povrchovém ošetření zabudovaného dřeva chemickými přípravky účinnými proti dřevomorce jsou chráněny pouze povrchové vrstvy. Pokud již substrátové mycelium proniklo do vnitřních částí dřeva, může se zde houba nerušeně šířit a pokračovat tak proces degradace a ztráta pevnosti napadených dřevěných prvků. Ani injektáž nezaručuje v takovém případě dokonalou ochranu.
V případě výskytu hniloby dřeva a povrchového mycelia případně plodnic dřevomorky je tedy především nutné odstranit z objektu veškeré viditelně napadené dřevo (hnědá barva, křehké, snadno lámatelné, snadný vpich do dřeva) včetně mycelia a plodnic dřevomorky, dále dřevo zdánlivě ještě zdravé do vzdálenosti alespoň půl metru od okraje viditelného napadení, protože toto dřevo v sobě může obsahovat vlákna podhoubí dřevomorky. Manipulace s napadeným dřevem musí být opatrná, aby nedošlo k dalšímu rozšíření nákazy. Odstraněné dřevo je nutné vhodně zlikvidovat – nejlépe zakopáním na skládce nebo spálením. V žádném případě není vhodné dřevo napadené hnilobou dlouho skladovat, neboť vítr může roznášet mikročástice houby (výtrusy, úlomky mycelia) po okolí a dochází tak k šíření nákazy.
V místě výskytu dřevomorky je nutné též prozkoumat omítku i zdivo a zjistit, zda se zde nachází mycelium houby. Pokud ano, musí se otlouci omítka, vyškrabat spáry, zbavit je veškerého mycelia, zdivo opatrně opálit benzinovou lampou a ošetřit vhodným fungicidem.
Konstrukci krovu je možné prověřit přímo, při podezření na napadení stropních konstrukcí je nutné provést na rizikových místech odkrytí (sondy). Pokud jsou podlahová prkna shledána zdravá, není ještě zcela jisté, že nejsou napadené nosné trámy, prkna záklopu nebo jiné prvky stropní konstrukce. Sondy provádíme v místech se zvýšenou vlhkostí – především v blízkosti obvodových zdí, v místech s viditelnými stopami po zatékání, v místech, kde došlo k průhybům nebo jiným deformacím podlah a podobně.
Při výměně napadených podlah je třeba vyměnit i násyp, který též obsahuje podhoubí dřevomorky. V prostorách je rovněž nutné odstranit vlhký násyp, a to i v případě, že nebylo prozatím zjištěno napadení dřevomorkou nebo jinými dřevokaznými houbami.
Pokud je ve více sondách zjištěno napadení dřevomorkou, vyplatí se odkrýt veškeré stropní konstrukce až na nosné trámy, aby bylo možné prověřit jejich stav, a to včetně jejich zhlaví, která navlhají od obvodového zdiva a jsou proto často napadena.
Konstrukční ani chemická sanační opatření nezaručí úspěch v boji s dřevomorkou, pokud nebudou odstraněny příčiny napadení, což jsou obecně zdroje zvýšené vlhkosti. Aby bylo zaručeno, že dřevo nebude napadeno dřevomorkou, nesmí jeho vlhkost ani krátkodobě překročit 20 %. Je tedy nutné zamezit veškerému zatékání do objektu – to znamená opravit případně vyměnit střešní krytinu, zkontrolovat a opravit folii, prověřit funkčnost okapů a svodnic, obnovit vnější omítky, opravit případné závady na inženýrských sítích apod.
Chemická ochrana dřeva
Pokud se týče chemické ochrany dřevěných konstrukcí proti dřevomorce, tak ta má především preventivní význam. V místech výskytu napadení je nutné ošetřit nově zabudované dřevo i dřevo ponechané ve stavbě do vzdálenosti alespoň jednoho metru od míst výměn. V případě výskytu více ohnisek napadení dřevomorkou je nutné ošetřit vhodným fungicidním přípravkem veškeré dřevěné konstrukce v objektu.
Prokázána je toxická účinnost prvku bóru proti dřevokazným houbám Basidiomycetes, včetně dřevomorky domácí, který se aplikuje ve formě boritých sloučenin (kyseliny borité, boraxu apod.). Kromě vysoké účinnosti mají borité sloučeniny hlavní výhodu v tom, že jsou málo toxické pro savce a tedy i pro člověka. To umožňuje použití přípravků na bázi boritých sloučenin i v obytných prostorách. Určitou nevýhodou je naopak rozpustnost ve vodě, v důsledku toho jsou vyluhovatelné ze dřeva vystavenému tekoucí vodě. Z toho vyplývá, že přípravky na bázi boritých sloučenin mohou být použity pouze v interiéru za předpokladu zamezení veškerému zatékání do budovy. Naproti tomu vysoká rozpustnost ve vodě umožňuje boritým sloučeninám průnik pomocí difuze do vnitřních částí dřeva.
Závěr
Dřevomorka domácí je velmi nebezpečný a rozšířený škůdce dřevěných konstrukcí zejména v uzavřených, nevětraných, nevytápěných, neudržovaných budovách. Při včasném zjištění nákazy a bezodkladném a správném provedení sanačních prací však lze s tímto škůdcem úspěšně bojovat, zachovat doposud zdravé, dřevěné konstrukce a zabránit tak nedozírným materiálním ztrátám.
K prevenci před napadením dřevokaznými houbami včetně dřevomorky domácí lze jednoznačně doporučit oblíbený přípravek Lignofix E-Profi. Společnost Stachema nabízí ucelenou řadu tradičních přípravků na ochranu dřeva Lignofix se 100% účinností, ověřenou testacemi dle EN několika výzkumnými dřevařskými ústavy.


Autor: Ing. Petr Slabý


Zdroj: časopis Střechy, fasády, izolace 6/08