Požadavky na zvukovou izolaci stavebních konstrukcí v budovách a uplatnění nejistot měření

/autor: /

Historie a vývoj normových požadavků na zvukovou izolaci


ČSN 1175:1944,1953 Stavební isolace – Část III: Isolace zvukové – Prvním českým normativním předpisem, který zmiňoval požadavky na přípustné hodnoty hluku, byla československá státní norma ČSN 1175 z roku 1953  (původně norma České společnosti normalizační ČSN 1175 z roku 1944). Tato norma vyšla v nezměněné podobě a s nezměněným názvem jako ČSN 730531 v roce 1956.
V této normě byla poprvé zmiňována nutnost chránit místa pobytu osob před hlukem. Hodnoty hluku jsou vyjadřovány jednotkou hlasitosti fón. Tato jednotka však není totožná s jednotkou fon (phon) definovanou v současných normách, ale je v podstatě předchůdcem hladin akustického tlaku vážených funkcemi A, B a C. Hlasitost do 80 fónů je obdobou hladin akustického tlaku váženou funkcí A, hlasitost od 80 fónů do 100 fónů je vážená hladina akustického tlaku B,  a hlasitost nad 100 fónů vážená hladina akustického tlaku C.
V normě je stanoveno, že hlavní stěny mají mít v rozsahu kmitočtů 100 Hz až 3000 Hz zvukovou tlumivost alespoň 48 dB. Stejný požadavek je i na vzduchovou neprůzvučnost stropů. Plošná hmotnost izolačních stěn má odpovídat alespoň stěně z plných cihel tloušťky 25 cm. Železobetonové stropy mají odpovídat deskovému stropu tloušťky 7 cm, nebo dutinovému stropu tloušťky nejméně 10 cm, se škvárovým nebo podobným násypem 8 cm. Kročejový hluk nesmí přesahovat 85 fónů.


ČSN 73 0531:1961 Ochrana proti šíření hluku v pozemních  stavbách
Norma zavádí moderní pojetí hodnocení hluku a vychází z mezinárodních doporučení ISO. V této normě jsou poprvé uvedeny hygienicky přípustné hladiny hluku. Jsou stanoveny podle dnešního názvosloví ve vážených hladinách akustického tlaku A, které jsou označovány jako hladiny hluku. Zavádí se vyjadřování vzduchové i kročejové neprůzvučnosti  jednočíselnými veličinami , které jsou výsledkem vážení šestnácti třetinooktávových hodnot tzv. směrnou křivkou. Zvuková izolace mezi místnostmi i neprůzvučnost dělicích konstrukcí se vyjadřují jednočíselnými relativními hodnotami, které se získají porovnáním příslušných změřených akustických spekter se směrnou křivkou v normě předepsaným způsobem. Mezi dvěma byty je v této normě předepsána nejnižší relativní vzduchová neprůzvučnost RVN nebo relativní zvuková izolace RZI = 0 dB.


ČSN 73 0531:1972  Ochrana proti hluku v pozemních  stavbách
Na rozdíl od normy z r. 1961 tato norma kromě relativních hodnot neprůzvučnosti a zvukové izolace zavádí jednočíselné veličiny v absolutních hodnotách – indexy neprůzvučnosti. Index neprůzvučnosti je definován hodnotou posunuté směrné křivky při kmitočtu 500 Hz. Norma zavádí kromě minimálních požadavků na neprůzvučnost také hodnoty doporučené


ČSN 73 0532:1994  Akustika – Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách – Požadavky
Tato norma byla na základě požadavku Ministerstva zdravotnictví vyhlášena jako závazná. Norma stanoví kromě požadavků na zvukovou izolaci mezi místnostmi v budovách také požadavky na zvukovou izolaci obvodových plášťů. Požadavek na zvukovou izolaci mezi byty byl stanoven pro obytné místnosti v bytech. Všechny místnosti jednoho bytu vůči všem obytným místnostem druhých bytů vč. obytné kuchyně mají mít váženou vzduchovRou neprůzvučnost minimálně 51 dB, váženou hladinu kročejového hluku maximálnět 63 dB.


ČSN 73 0532:2000  Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti stavebních výrobků – Požadavky
Určená norma ve smyslu zák. 22/1997 Sb. Norma stanovuje požadavky na vzduchovou a kročejovou neprůzvučnost mezi místnostmi v budovách,  požadavky na neprůzvučnost obvodových plášťů a zavádí-třídy zvukové izolace oken. Dalším novým prvkem v této normě jsou doporučené požadavky pro zvýšenou ochranu před hlukem. V příloze jsou uvedeny i další akustické vlastnosti stavebních výrobků, přehled měřených vlastností  a způsob vyjádření sledovaných fyzikálních vlastností, jako je ohybová tuhost konstrukčních desek a dynamická tuhost i relaxační vlastnosti ZI podložek


ČSN 73 0532 ZMĚNA Z1:2005  Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti stavebních výrobků – Požadavky – (Změna Z1)
V současném platném znění normy jsou stanoveny požadavky pro obytné místnosti v bytech tak, že všechny místnosti jednoho bytu vůči všem obytným místnostem druhých bytů vč. obytné kuchyně mají mít vzduchovou neprůzvučnost minimálně 52 dB, kročejovou neprůzvučnost maximálně 58 dB. Pro řadové rodinné domy a dvojdomy platí nejnižší vzduchová neprůzvučnost 57 dB a nejvyšší kročejová neprůzvučnost 53 dB.


Revize ČSN 73 0532 v roce 2009
V roce 2009 pro běhne revize uvedené normy. Nositelem normalizačního úkolu je CSI a.s. Praha. Redakční komise pracuje pod předsednictvím Ing. M. Mellera, CSc (CSI a.s.) ve složení Ing.M.Figalla (CSI a.s.), Doc.Ing.J.Kaňka, Ph.D. (FSv ČVUT), Ing. J.Novák,CSc.(Akustika Praha s.r.o.), Ing.J.Schwarz,CSc. a RNDr.J.Vrána,CSc. (oba CSI a.s.).
Záměrem revize je aktualizovat požadavky na dělicí konstrukce,. vycházet přibližně z požadavků DIN 4109 (Koncepce DIN 4109 je ale jiná, mnohem více provázaná s výpočtovými hodnotami. Nepředpokládá kontrolu vlastností měřením na stavbě. S požadavky jsou srovnávány tzv. výpočtové hodnoty typizovaných konstrukcí, které jsou rovněž součástí DIN 4109). Koncepce české normy naproti tomu vychází z důsledného ověřování stanovených požadavků měřením. Výpočet se připouští ve fázi návrhu a v projektové přípravě. Průkazné jsou však pouze změřené hodnoty (kolaudační přejímky, správní nebo soudní řízení apod.). Akustické studie na zvukově izolační vlastnosti různých konstrukcí nelze považovat za rovnocenné skutečným změřeným hodnotám, ať už v laboratoři nebo na stavbě. Požadavky na dělicí a obvodové konstrukce jsou důsledně stanoveny ve stavebních hodnotách, tj. včetně vedlejších cest. Pouze u otvorových výplní (okna, dveře, dílčí malé prvky) jsou požadavky stanoveny v laboratorních hodnotách (stavební hodnoty zde nemají smysl, jelikož vzhledem k povaze prvků mají obvykle velmi malou reprodukovatelnost určení). V tomto případě se pro výpočtové účely předpokládá, že při správné montážní technologii jsou stavební hodnoty velmi blízké hodnotám laboratorním (uvažuje se rozdíl 1 až 2 dB).
Doporučuje se zachování původní koncepce normy ČSN 73 0532, tj. orientovat normu jako pomůcku při navrhování, projektování a posuzování budov a stavebních konstrukcí z hlediska stavební akustiky. Je třeba stanovit jednoznačně standardní požadavky, které musí být vždy splněny. Jako alternativu je možné zavést nadstandardní doporučené požadavky pro byty ve dvou třídách (kategoriích).
Požadavky musí být stanoveny tak, aby umožňovaly účinnou kontrolu měřením nebo výpočtem.
Stavební požadavky doporučuji vztahovat k dělicím konstrukcím (stropy, stěny) a ne obecně mezi byty (vertikálně, horizontálně) – je to návrat k předchozí revizi z r. 2000. Je to praktičtější a vyjadřuje to naprostou většinu případů, kdy se navrhují, měří a posuzují konkrétní dělicí konstrukce (R´w, L´nw). Je to ale věc názoru, možné jsou obě varianty – požadavky se tím nemění.
Požadavky na bytové příčky se budou vztahovat pouze na obytné místnosti (nikoliv příslušenství) a zavede se jejich platnost i pro rodinné domy (povinnost chránit nejméně jednu obytnou místnost).
Mírně se zvýší požadavky na mezibytové stěny a stropy. Pro starou zástavbu (panelové domy) se ponechá možnost původních požadavků, pokud konstrukční soustava neumožňuje jejich zlepšení při běžných opravách a rekonstrukcích.
Zavedou se nově požadavky na technické místnosti (strojovny TZB, prádelny, kotelny apod.).
U kombinovaných (složených) stěn s dveřmi se doporučuje oddělit zvlášť požadavky na plnou část stěny a na dveře. Požadavky se budou vztahovat pouze na plné části stěn bez dveří. Požadavky na dveře budou stanoveny zvlášť v Rw tak, aby rozdíl mezi požadovanou neprůzvučností stěny a dveří nebyl vyšší než 15 dB. Dosavadní stav působí nejednoznačně a umožňuje různý výklad. Např. při současném požadavku na stěnu s dveřmi mezi obytnou místností bytu a chodbou (52 dB) a současně platným požadavkem na vstupní dveře (32 dB), nelze obvykle požadavek na neprůzvučnost mezi oběma prostory splnit. V těchto případech (otevřené dispozice bytů bez předsíní, hotelové a nemocniční pokoje, učebny apod.) se ukazuje potřeba stanovení požadavků na obě části odděleně. Je nutné si ale uvědomit, že vstupní chráněná místnost nebude na stejném stupni ochrany jako ostatní vnitřní místnosti. Jestliže si někdo zvolí takovéto dispoziční řešení, musí s tím počítat.
Doporučuje se odstranit ze současné normy dvojí hodnocení podle R´w a DnT,w popř. L´nw a L’nT,w u stěn a stropů, které spolu nesousedí v celé ploše dělicí konstrukce. V souladu s ISO 140-4 a 140-7 budou veličiny DnT,w a L’nT,w používány pro hodnocení pouze v těch případech, kdy neexistuje žádná společná dělicí plocha mezi měřenými prostory, nebo ve speciálních zdůvodněných případech. Požadavky mezi místnostmi platí vždy ve směru přenosu zvuku.
V případě celoplošně nebo částečně sousedících (posunutých) místností se vždy použije jednoznačné hodnocení podle veličin R´w a L´nw. Pokud společná dělicí plocha bude menší než 10 m2, potom se u vzduchové neprůzvučnosti stanoví dělicí plocha jako maximum z hodnot (S;V/7,5) kde V je objem přijímací místnosti (ISO 140-4). Tím se do určité míry omezuje vliv extrémně malých společných dělicích konstrukcí vzhledem k přijímacímu prostoru. Netypické situace v budovách se měří podle ČSN EN ISO 140-14.
Standardní požadavky na obvodové pláště se nebudou měnit, jelikož vyhovují NV 148/2006 Sb. Orientační (předběžné) stanovení požadavků na okna v hodnotách Rw podle ČSN EN ISO 140-3 bude rovněž použito z původní normy. Po konečném návrhu prvků obvodového pláště se bude ověření požadavků provádět stanoveným výpočtem R’w složené stěny a popř. měřením. Třídy zvukové izolace oken budou převzaty beze změn.
U nadstandardních požadavků na obvodové pláště (okna) bude umožněno zohlednění vedlejších cest a použití faktorů C a Ctr.
Do vyhodnocení splnění požadavků měřením nebudou zahrnovány nejistoty měření. Nejistotu stavebních měření nelze zatím objektivně stanovit.
V přílohách bude uveden podrobný výklad pojmů a budou stanoveny požadavkové veličiny pro jednotlivé konstrukce, včetně přehledu zkušebních norem – aktualizovat přílohu A (normativní).
Bude nově zavedena příloha B (normativní) – výklad některých pojmů pro účely posuzování zvukové izolace v budovách.
Pravděpodobně budou zachovány původní přílohy B a C (informativní), nyní budou jako přílohy C a D.


Poznámka: Požadavky a pravidla uvedená v odstavci Revize 2009 představují názor zpracovatele, nejsou dosud platná a mohou být v průběhu řešení změněna.