Přerušení tepelných mostů prvky Isokorb®

/autor: /,

1. Základní tepelné mosty a tepelné vazby

U běžných staveb se prakticky vždy potkáváme s konstrukcemi, které tepelné mosty obsahují. Jedná se především o detaily tzv. tepelných vazeb, kdy se např. potkávají dvě obvodové konstrukce v koutu (na sebe kolmé roviny) anebo nestejnorodé obvodové pláště, kde se setkáváme s kombinací nosných (tepelně vodivějších) částí a tepelně izolačnějších výplní.

o1.png
Příklad geometrického tepelného mostu

o2.png
Příklad materiálového tepelného mostu

Balkónová konstrukce je pak kombinací těchto základních typů, a pokud by nebyl detail náležitě řešen, může docházet k intenzivnímu prostupu tepla. Vytvořením konzoly vystupující z fasády totiž zvětšujeme venkovní plochu objektu a ten se pak intenzivněji ochlazuje. V této souvislosti sledujeme nepříjemné průvodní aspekty, které negativně ovlivňují jak ekonomickou stránku, tak mohou i degradovat samotnou konstrukci. Jedná se o:

  • energetické ztráty zvýšeným prostupem tepla v takto ochlazované konstrukci
  • nebezpečí kondenzace vodní páry na vnitřním povrchu a s tím spojené riziko růstu plísní, které zásadně ovlivňují kvalitu prostředí pro život.

2. Přerušení tepelných mostů

Přerušení tepelných mostů řešíme prvky Isokorb®, které vyrábí německá firma Schöck Bauteile GmbH z Baden – Baden. U prostředí železobetonových desek na obou stranách jsou typickými zástupci prvky Isokorb K (s tloušťkou izolantu 80 mm) a Isokorb KXT (s tloušťkou izolantu 12 cm), které jsou vhodné pro pasivní výstavbu. Dále lze přerušovat tepelný most i u konstrukcí ocelových, které vycházejí z ŽB desky – Isokorby KS, nebo lze přerušit přímo ocelové konstrukce prvky Isokorb KST. Posledně jmenované lze využít i pro rekonstrukce. Každopádně je ale třeba, aby se balkónová konstrukce na rekonstruované stavbě prováděla nová.

2.1 Použité materiály

Prvky Isokorb® se skládají ze třech hlavních komponentů. Jako izolant, který zaujímá největší část prvku, je použit Neopor – polystyren s příměsí grafitu. Nosnými elementy jsou pruty z betonářské oceli přenášející tahové a smykové síly, které jsou svařeny ze tří dílů tak, aby prostřední nerezová část, prostupovala izolantem. Tlakové síly při spodní části Isokorbů pro beton-beton přenášejí tzv. tlakové moduly HTE nové generace, které jsou vyrobeny na bázi cementu s umělým kamenivem Kronolith® s mikro nerezovými vlákny.

o3.png

Podle součinitelů tepelné vodivosti je patrno, že všechny použité materiály nadmíru přispívají k vysoké kvalitě samotného výrobku.
U prvků pro ocelové přípoje se používají nerezové šrouby a další nerezové díly.

2.2 Oblast použití

Pomocí prvků Schöck Isokorb® lze připojovat klasické konzoly vycházející z roviny stropní desky, ale i na úrovni pod, nebo nad stropní deskou, nebo vykonzolované ze stěn. Dále je možné provádět kloubové přípoje, napojení atik, stěn, či trámů. V situaci, kdy se pro daný prováděný detail nehodí žádný typový prvek, lze vyrobit atypický nosník, který plně akceptuje tvar i zatížení v detailu.

o4.png
Panzerkreuzer Wohnanlage, Vídeň – použití atypických prvků Isokorb

2.3 Porovnání

Důvodem k použití principu přerušení tepelného mostu může být porovnání nákladů provedení varianty s přerušením tepelného mostu a varianty obalením celé konstrukce polystyrenem [1]. Výsledkem této práce bylo zjištění, že použitím prvků Schöck Isokorb stavba ušetří náklady na provedení. Důležitým kritériem je pak i skutečnost, že s prvky Isokorb vytváříme „čistý“ detail, zatímco při provedení dřívějším způsobem se zateplením vytváříme konstrukci, která je potenciálním zdrojem defektů, jejichž odstranění vede k dalším vysokým nákladům.

Závěr

Příspěvek pouze ukazuje možnost používání speciálních prvků k přerušení tepelných mostů. V praxi dochází k mnoha případům, kdy je užití těchto prvků zanedbáváno úplně, nebo je snaha nahradit kvalitní systém systémy levnějšími, které někdy vůbec neřeší stránku stavebně-fyzikální, ale pouze stránku statickou s mnoha dílčími elementy, které mají vyšší tepelnou vodivost, nebo dokonce vůbec nejsou vhodné k použití do detailu, kterým prochází oblast kondenzace.

Literatura

[1] Bakalářská práce VUT Brno FAST – Ondřej Wittek (vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Alena Tichá, Ph.D, oponent: Ing. Jan Tichý, Ph.D., odkaz k nahlédnutí bakalářské práce zde)