Změny v požadavcích ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov

/autor: /

Úvod


V březnu 2005 vydal Český normalizační institut Změnu Z1 k ČSN 73 0540-2:2002 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky. Touto změnou dochází od dubna 2005 ke zpřísnění požadavků na některé stavební konstrukce. V následujícím článku jsou uvedeny nejdůležitější změny a odpovědi na nejčastější dotazy.


1. Mění se definice výplní otvorů a jejich hodnocení


Okna, světlíky, dveře, vrata a střešní poklopy zabudované do budovy a průsvitné části lehkého obvodového pláště (dále jen LOP) se souhrnně označují jako „výplně otvorů“, jejich rámy, zárubně, sloupky a příčle se souhrnně označují jako „rámy“.
Okna, dveře a vrata osazená do LOP se hodnotí jednak samostatně, jednak jako sestava vcelku s lehkým obvodovým pláštěm.


Změněné požadavky na součinitel prostupu tepla u výplní otvorů a nové požadavky na LOP jsou uvedeny v tabulce.
Dále je tabulka požadovaných hodnot rozšířena o požadavky na výplně otvorů mezi vytápěným a částečně vytápěným prostorem nebo mezi částečně vytápěným prostorem a venkovním prostředím. Částečně vytápěný prostor je přitom prostor s teplotou mezi teplotou vytápěného a nevytápěného prostoru, v rozmezí do 20 % od jejich průměru.


Původní požadavky dle ČSN 73 0540-2 z listopadu 2002:

Popis konstrukce
Typ konstrukce

Požadované hodnoty UN
[W/(m2.K)]

Doporučené hodnoty UN
[W/(m2.K)]
Okno a jiná výplň otvoru,
z vytápěného prostoru
(včetně rámu, který má nejvýše 2,0 W/(m2.K))

nová

1,80

1,20

upravená

2,0

1,35
Dveře, vrata a jiná výplň otvoru,
z částečně vytápěného nebo nevytápěného prostoru vytápěné budovy (včetně rámu)

3,5

2,3Nové požadavky dle ČSN 73 0540-2 z března 2005:
Popis konstrukce
Typ konstrukce

Požadované hodnoty UN
[W/(m2.K)]

Doporučené hodnoty UN
[W/(m2.K)]
Okno, dveře a jiná výplň otvoru, ve vnější stěně a strmé střeše,
z vytápěného prostoru do venkovního prostředí.
Pro rámy nových výplní otvorů platí: Uf < 2,0 W/(m2.K)

nová

1,70

1,20

upravená

2,0
Okno, dveře a jiná výplň otvoru, ve vnější stěně a strmé střeše,
z vytápěného do částečně vytápěného prostoru
nebo z částečně vytápěného prostoru do venkovního prostředí

3,5

2,3
Šikmé střešní okno, světlík a jiná šikmá výplň otvoru se sklonem do 45°,
z vytápěného prostoru do venkovního prostředí.
Pro jejich rámy včetně izolačního obkladu platí: Uf < 2,0 W/(m2.K)

1,5


1,1

Šikmé střešní okno, světlík a jiná šikmá výplň otvoru se sklonem do 45°,
z vytápěného do částečně vytápěného prostoru
nebo z částečně vytápěného prostoru do venkovního prostředí

2,6

1,7
Lehký obvodový plášť (LOP)
hodnocený jako smontovaná sestava včetně nosných prvků,
s průsvitnou výplní otvoru o poměrné ploše fw = Aw / A,
kde A je celková plocha LOP a Aw je plocha jeho průsvitné výplně otvoru
Pro rámy LOP přitom platí: Uf < 2,0 W/(m2.K)

fw < 0,50

0,3+1,4fw

0,2+1,0 fw

fw >0,50

0,7+0,6fw

 


2. Mění se požadavky na součinitele prostupu tepla střešních pláštů


Dle dřívějších požadavků se z hlediska požadavků na součinitel prostupu tepla střechy ploché a šikmé se sklonem do 45° včetně rozlišovaly na „lehké“ a „těžké“ konstrukce. (Za „lehké“ konstrukce, tj. konstrukce s nízkou tepelnou setrvačností, se považují konstrukce s plošnou hmotností vrstev, od vnitřního líce k  tepelně izolační vrstvě včetně s rozhodujícím účinkem na tepelnou ochranu, nižší než 100 kg/m2; ostatní konstrukce jsou považovány za „těžké“, tj. s vysokou tepelnou setrvačností.)


Požadavek na „lehké“ konstrukce byl 0,24 W/(m2.K), na „těžké“ konstrukce 0,30 W/(m2.K). Změnou Z1 ČSN 73 0540-2 se mění požadavek na 0,24 W/(m2.K) pro všechny střechy ploché a šikmé se sklonem do 45° včetně, což znamená zvýšení požadavku střech, které jsou považovány za „těžké“ (střechy s železobetonovou nosnou konstrukcí apod.).

Tato změna se týká rovněž i podlahy nad venkovním prostorem.


Původní požadavky dle ČSN 73 0540-2 z listopadu 2002:

Popis konstrukce
Typ konstrukce


Požadované hodnoty UN
[W/(m2.K)]


Doporučené hodnoty UN
[W/(m2.K)]
Střecha plochá a šikmá se sklonem do 45° včetně
Podlaha nad venkovním prostorem

lehká

0,24

0,16

těžká

0,30

0,20


Nové požadavky dle ČSN 73 0540-2 z března 2005:
Popis konstrukce

Požadované hodnoty UN
[W/(m2.K)]


Doporučené hodnoty UN
[W/(m2.K)]
Střecha plochá a šikmá se sklonem do 45° včetně
Podlaha nad venkovním prostorem

0,24

0,16


 


Rekapitulace požadavků na součinitele prostupu tepla UN


Pro přehlednost je uvedena celá tabulka včetně neměněných položek, nové či změněné položky jsou zvýrazněny.


Požadované a doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla UN pro budovy s převažující návrhovou vnitřní
teplotou θim = 20°C:


Popis konstrukce
Typ konstrukce


Požadované hodnoty UN
[W/(m2.K)]


Doporučené hodnoty UN
[W/(m2.K)]
Střecha plochá a šikmá se sklonem do 45° včetně
Podlaha nad venkovním prostorem

0,24

0,16
Strop pod nevytápěnou půdou se střechou bez tepelné izolace
Podlaha a stěna s vytápěním (vnější vrstvy od vytápění)

0,30

0,20
Stěna vnější
Střecha strmá se sklonem nad 45°

lehká

0,30

0,20

těžká

0,38

0,25
Podlaha a stěna přilehlá k zemině
Strop a stěna vnitřní z vytápěného k nevytápěnému prostoru

0,60

0,40
Strop a stěna vnitřní z vytápěného k částečně vytápěnému prostoru
Strop a stěna vnější z částečně vytápěného prostoru k venkovnímu prostředí

0,75


0,50

Stěna mezi sousedními budovami
Strop mezi prostory s rozdílem teplot do 10 °C včetně

1,05

0,70
Stěna mezi prostory s rozdílem teplot do 10 °C včetně
1,30


0,90

Strop vnitřní mezi prostory s rozdílem teplot do 5 °C včetně
2,2

1,45
Stěna vnitřní mezi prostory s rozdílem teplot do 5 °C včetně
2,7

1,80
Okno, dveře a jiná výplň otvoru, ve vnější stěně a strmé střeše,
z vytápěného prostoru do venkovního prostředí.
Pro rámy nových výplní otvorů platí: Uf < 2,0 W/(m2.K)

nová

1,70

1,20

upravená

2,0

1,20
Okno, dveře a jiná výplň otvoru, ve vnější stěně a strmé střeše,
z vytápěného do částečně vytápěného prostoru
nebo z částečně vytápěného prostoru do venkovního prostředí

3,5


2,3

Šikmé střešní okno, světlík a jiná šikmá výplň otvoru se sklonem do 45°,
z vytápěného prostoru do venkovního prostředí
Pro jejich rámy včetně izolačního obkladu platí: Uf < 2,0 W/(m2.K)

1,5

1,1
Šikmé střešní okno, světlík a jiná šikmá výplň otvoru se sklonem do 45°,
z vytápěného do částečně vytápěného prostoru
nebo z částečně vytápěného prostoru do venkovního prostředí

2,6


1,7

Lehký obvodový plášť (LOP)
hodnocený jako smontovaná sestava včetně nosných prvků,
s průsvitnou výplní otvoru o poměrné ploše fw = Aw / A,
kde A je celková plocha LOP a Aw je plocha jeho průsvitné výplně otvoru
Pro rámy LOP přitom platí: Uf < 2,0 W/(m2.K)

fw <0,50

0,3+1,4fw

0,2+1,0 fw

fw >0,50

0,7+0,6fw

 


Pro ostatní budovy, na které se nevztahuje tabulka, se nově stanoví požadovaná či doporučená hodnota z jednoduššího vztahu:

UN = UN,20 * e1 * 35/ΔΘie [W/(m2.K)],

kde UN,20 je součinitel prostupu tepla z tabulky, e1 je součinitel typu budovy, e1 = 20/Θie,
a ΔΘie je rozdíl teplot mezi vnitřním a venkovním prostředím.


3. Nově se hodnotí tepelné vazby mezi konstrukcemi


Lineární a bodový činitel prostupu tepla Ψk [W/(m.K)] a χj [W/K] nesmí překročit hodnoty Ψk,N a χj,N uvedené v ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov.


4. Mění se požadavky průvzdušnost funkčních spár výplní otvorů


Součinitel spárové průvzdušnosti funkčních spár výplní otvorů iLV, v m3/(s.m.Pa0,67), musí splňovat podmínku  iLV <  iLV,N,
kde iLV,N je požadovaná hodnota součinitele spárové průvzdušnosti, v m3/(s.m.Pa0,67).


Původní požadavky dle ČSN 73 0540-2 z listopadu 2002:


Funkční spára ve výplni otvoru
Požadovaná hodnota
součinitele spárové průvzdušnosti
iLV,N [m3/(s.m.Pa0,67]

Budova s větráním přirozeným nebo kombinovaným

Budova s větráním pouze nuceným nebo s klimatizací
Vstupní dveře do budovy
Dveře oddělující ucelenou část budovy

0,85.10-4

0,50.10-4
Ostatní vnější výplně otvorů při celkové výšce nadzemní části budovy
– do 8 m včetně
– mezi 8 m a 20 m
– nad 20 m včetně

0,85.10-4
0,60.10-4
0,30.10-4

0,10 . 10-4

 


Nové požadavky dle ČSN 73 0540-2 z března 2005:


Funkční spára ve výplni otvoru

Požadovaná hodnota
součinitele spárové průvzdušnosti
iLV,N [m3/(s.m.Pa0,67]

Budova s větráním přirozeným nebo kombinovaným

Budova s větráním pouze nuceným nebo s klimatizací
Vstupní dveře do zádveří budovy
při celkové výšce nadzemní části budovy do 8 m včetně

1,60.10-4

0,87.10-4
Ostatní vstupní dveře do budovy
Dveře oddělující ucelenou část budovy

0,87.10-4

0,30.10-4
Ostatní vnější výplně otvorů při celkové výšce nadzemní části budovy
– do 8 m včetně
– mezi 8 m a 20 m
– nad 20 m včetně

0,87.10-4
0,60.10-4
0,30.10-4

0,10.10-4

 


5. Stavebně energetické vlastnosti budov


Hodnotí se pomocí průměrného součinitele prostupu tepla budovy Uem.
Toto hodnocení nahrazuje požadavek na hodnotu měrné potřeby tepla na vytápění ev či dřívější celkovou tepelnou charakteristiku qc.
Současně se mění podoba energetického štítku budovy a mění se způsob stanovení hodnoty stupně tepelné náročnosti STN (dříve SEN).


Závěr
Uvedené změny vyšly tiskem v březnu 2005 a jsou platné od 1. dubna 2005.
Změny se týkají budov, u kterých nebyla podána žádost o stavební povolení před tímto datem.