Analýza technického stavu panelových domů, návrh oprav a modernizace

/autor: /

Obsahem tohoto článku je základní hodnocení technického stavu panelové výstavby, dále nejfrekventovanější vady a poruchy jednotlivých konstrukcí a stručný návrh oprav a modernizace panelových domů. Podrobnější informace o problematice panelových domů získáte například na www.awal.cz


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Současný technický stav panelových domů postavených v druhé polovině 20. století je v naprosté většině případů nevyhovující a to jak z technického, tak z morálního hlediska.


 


Lze konstatovat, že konstrukce obvodového pláště velmi často nevyhovují základním požadavkům Vyhlášky MMR č. 137/1998 Sb., které jsou na konstrukce kladeny. Za nejzávažnější lze v případě panelových domů považovat nesplnění požadavku na mechanickou odolnost a stabilitu, bezpečnost při užívání a ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí. Je to důsledek vad vzniklých v průběhu projektování a samotné realizace panelových domů. Další příčinou vzniklých poruch jsou nedostatečné technické parametry konstrukcí  a působení degradačních procesů na konstrukce.


 Konstrukce obvodového pláště jsou namáhány množstvím nejrůznějších vlivů, které způsobují degradační procesy konstrukcí. Degradační procesy se podílejí na stárnutí jednotlivých materiálů a konstrukcí. Zabudované vady, nedostatečné vlastnosti původních materiálů, zanedbaná údržba a neodborně prováděné opravy či sanační práce obvodového pláště se projeví výskytem poruch, což negativně ovlivňuje životnost jednotlivých konstrukcí. 


 


Při analýze stávajícího stavu konstrukcí obvodového pláště lze pojmenovat nejčastější vady a poruchy. Přehled nejčastějších vad a poruch je uveden v následující tabulce.


 

Dílčí konstrukce


Zjištěné vady a  poruchy


Obvodový plášť • nevyhovující tepelně technické vlastnosti
 • výskyt značných tepelných mostů – rozsáhlý výskyt plísní v interiéru
 • degradace povrchových úprav 
 • karbonatace a odpadávání betonové vrstvy, koroze výztuže
 • zestárlé, dožilé, zcela vypadlé výplně mezipanelových spár
 • zatékání do konstrukce a interiéru mezipanelovými spárami – koroze výztuže ve stycích, výskyt vlhkostních poruch v interiéru

Výplně otvorů • nevyhovující tepelně technické vlastnosti (součinitel prostupu tepla, nejnižší povrchová teplota v interiéru, průvzdušnost) – kondenzace na zasklení
 • degradace dřevěných a kovových rámů
 • zestárlé a dožilé materiály výplně připojovací spáry – zatékání do interiéru

Balkóny, lodžie • výskyt značných tepelných mostů – rozsáhlý výskyt plísní v interiéru
 • nedostatečné uložení nosných desek
 • vznik trhlin v místě styků
 • zatékání do styků – koroze výztuže
 • separace jednotlivých podlahových vrstev
 • nefunkční provedení hydroizolace v ploše a detailech – zatékání do konstrukce a interiéru
 • karbonatace a odpadávání betonové vrstvy, koroze výztuže ve stycích a nosných dílcích

Střešní plášť • nevyhovující tepelně technické vlastnosti
 • špatné spádové poměry


 • degradovaná hydroizolace 
 • nerovný povrch hydroizolace – boule
 • netěsnosti v detailech


 • nedostatečné výšky vytažení hydroizolace na navazující konstrukce


 • vpusti bez ochranných mřížek proti splaveninám

Střešní nástavby, prostupy • degradace povrchových betonových vrstev, koroze výztuže
 • stěny strojoven – trhliny v omítkách
 • nedostatečné spády střech strojoven
 • koroze trubních prostupů odvětrání kanalizace a nástaveb VZT
 • koroze krycích stříšek odvětrávacího potrubí kanalizace – pokud tam vůbec jsou

Klempířské prvky • dožilý ochranný nátěr
 • pokročilá koroze
 • netěsnosti v návaznostech na stavební konstrukce
 • nedostatečný, opačný spád

Zámečnické prvky • dožilý ochranný nátěr
 • pokročilá koroze ocelových prvků
 • koroze kotevních prvků – pokles únosnosti
 • degradace výplní z drátoskla – nedostatečná ochrana proti průrazu


 


             Při návrhu sanace je nutné vycházet z požadavků norem, splnit základní požadavky vyhlášky a také respektovat vývoj  společnosti. Je zcela jasné, že nyní jsou na bytové domy (na jednotlivé konstrukce, na budovy jako celek) kladeny odlišné požadavky než v době jejich výstavby. Dožilé konstrukce, které neplní svoje funkce je třeba nejen opravit, ale také vylepšit jejich parametry tak, aby odpovídaly současným požadavkům. Totéž se tyká parametrů vnitřního prostředí, zejména možnosti samostatné regulace teplot na základě potřeby uživatele, možnosti zajistit přesné měření spotřeby energií, a jiných spotřeb, a také zajistit potřebný přívod čerstvého vzduchu do obytných místností. 


 


           Při návrhu sanačních opatření je nutné vycházet se skutečného stavu konstrukcí – tzn. na základě stavebně technického průzkumu in situ je nutné analyzovat poruchy. Pouze na základě takto provedené analýzy je možné zpracovat kvalitní projektovou dokumentaci na sanaci a modernizaci panelových domů.


 


            Při návrhu sanace je nutné nejprve odstranit vady a poruchy stávajících konstrukcí a poté jejich parametry vylepšit dle současných normových požadavků (např. nejprve statické zajištění dílců a poté jejich zateplení). Jedině na základě kvalitního projektu je možné úspěšně provést zamýšlenou sanaci či modernizaci panelového domu.