Anotace příspěvků ke konferenci Izolace 2017

/autor: /
V rámci připravované konference se nám podařilo v předstihu získat od našich přednášejících anotace jejich příspěvků. Jedná se o zajímavou situaci, kdy účastníci konference mohou více tušit, co budou jednotlivé příspěvky obsahovat a na jednotlivé příspěvky se více zaměřit. Tato situace nám umožňuje vypsat možnost položení otázek dopředu, které přednášejícím předáme, aby mohli přednášku buď ještě zaměřit požadovaným směrem nebo si pro vás připraví odpověď dopředu. Kdo tedy máte chuť položit otázku ke konkrétní problematice nebo příspěvku, máte možnost tuto otázku poslat prostřednictvím e-mailu organizátorům konference. Vaše dotazy předáme přednášejícím a věříme, že dostanete věcnější odpovědi než když otázky přednesete až na plénu.
Nosným tématem této konference jsou ploché střechy, a to ze všech stran. Snažíme se, aby program a vše co souvisí s obsahovou náplní, bylo aktuální a reflektovalo současný stav poznání a informací, kterými disponujeme. Na pozadí těchto informací je nutné číst snahu o minimalizaci problémů a poruch, které jsou s tím spojeny. Těším se na setkání s vámi 9.2. 2017 v areálu PVA EXPO Praha v Letňanech a pro ty kdo ještě nejsou přihlášení připomínám, že mají poslední možnost. Registrace skutečně končí 31. ledna. 
Prof. Ing. Jozef Oláh, PhD.
Střechy byly a jsou všude kolem nás, občas se porouchají a tyto poruchy se v čase opakují, neexistuje nebo je omezená historická paměť, která by nám umožnila poučit se z chyb a vad, které nás provázely v minulosti.
Význam stavební patologie v oblasti plochých střešních plášťů.

Ing. Marek Novotný, Ph.D.

Žijeme v době, kdy se kolem nás vyskytuje velké množství různých problémů, vad a poruch a na to se budu ve svém příspěvku koncentrovat. Budu se snažit najít a vysvětlit jevy předčasného stárnutí stavebních materiálů a izolačních systémů s odkazem na jejich výrobní vady, nebo nedostatečnost technických, které mnohdy bývají příčinou následných poruch, případně příčinou zkrácení celkové životnosti staveb.
o1.png
Ilustrační foto z ročníku 2016 (zdroj: archiv A.W.A.L. s.r.o.)

Ing. Ivan Misar, Ph.D.

Nedestruktivní defektoskopie – impedanční defektoskopie zkušenosti, statistiky a další poznatky z běžného života aktivního používání impedanční defektoskopie. Statistky použití.

Ing. Aleš Oškera

Příspěvek má za cíl upozornit na některé nekalé praktiky při provádění zkoušek sání větru (Wind Uplift Test), při následné deklaraci vlastností prvků sestav kotvených střešních povlaků a výpočtu kotevních plánů. Tyto nekorektnosti mohou nejen podstatně zvýšit riziko stavební poruchy, případně až havárie střešního pláště, ale mohou mít i nežádoucí komerční dopad – překvapivě velké zvýšení ceny konstrukce.

Ing. Pavel Matoušek

Paradox: široká sortimentní nabídka tepelně izolačních výrobků ROCKWOOL pro ploché střechy vedoucí k jednoduchému a typickému řešení: 3 běžné skladby s důrazem na jejich profil vlastností (běžná a doporučená řešení kombinací izolačních desek) – anebo naopak specifické zákaznické řešení šité na míru speciálním požadavkům investora. Důraz na splnění vlastností kompletní skladby z hlediska tepelných nebo akustických nebo požárních vlastností (tzv. podmíněné optimum)í. Příklady realizace na referenčních stavbách ČR a SR.

Ing. Pavel Rydlo

Pěnový polystyren patří mezi tradiční dlouhodobě osvědčené tepelné izolanty pro konstrukce plochých střech. Jeho tradiční výhody jsou obecně známé, pro další zlepšení konstrukcí v oblasti požární bezpečnosti a akustiky je výhodná jeho kombinace zejména s minerální izolací. Je poměrně překvapivé, že se stále setkáváme s dotazy projektantů, jak moc mohou v konstrukci aktuální izolační výrobky např. zatížit tlakem, aby dlouhodobě plnily svoji funkci. Přehled zásadních fyzikálních vlastností pro navrhování aktuálních EPS výrobků a nejnovější výsledky zkoušek v oblasti akustiky a požární bezpečnosti lehkých plochých střech jsou předmětem tohoto příspěvku.

Ing. Jan Vychytil

Díky vysoké pevnosti v tlaku umožňuje deskové pěnové sklo FOAMGLAS spotehlivě tepelně izolovat i staticky zatížené konstrukce. Výjimkou nejsou střechy pojížděné tramvajemi, nosné stěny rodinných domů nebo základy velkoobjemových nádrží.

Ing. František Vörös

Současný trend v udržitelnosti se samozřejmě nevyhýbá ani stavebním výrobkům. Bude podána informace o přístupu výrobců suroviny a produktů EPS k problematice environmentálních deklarací, uhlíkové stopy, životnosti a využití po skončení aplikace. Důležitým aspektem jsou i nebezpečné chemické látky v interiérech budov. Budou uvedena dostupná data k uvedeným problémům.

Tomáš Kunst

Střešní vpust je při letmém pohledu na plochou střechu jen nepatrnou částí. O to více se jedná o důležitý detail a místo, kde se soustředí veškerá voda z celé ploché střechy. Při dodržení pár základních zásad můžeme předejít celé řadě chyb.
Ve svém příspěvku se zaměřím na základní zásady pro odvodnění plochých střech. Jak z hlediska jejich správného návrhu, tak jejich provádění. Zdůrazním požadavky příslušných norem, včetně příkladů toho, co se může stát při nedodržení těchto zásad. 

Ing. Pavel Matoušek

Představení spádového systému ROCKFALL – spády realizované kladením šikmo řezaných vrstev tepelně izolačních desek ROCKWOOL. Systémové návrhy souvrství jednoplášťových plochých střech s garantovanými vlastnostmi: skladby s natavením krytiny, lepené skladby a jejich případné kombinace. Aplikace speciálních doplňků pro zlepšování akustických vlastností střech – výsledky zkoušek s fóliemi typu TECSOUND.

Dr.- Ing. Petr Jůn

Technické a materiálové řešení hydroizolačních systémů plochých střešních plášťů je velmi důležitým krokem v životě střešního pláště – buď se povede nebo následuje rekonstrukce. Volba a výroba hydroizolačních materiálů musí reflektovat zejména technický vývoj. Tedy zejména zvyšování odolnosti hydroizolačních materiálů do vyšších teplot nad 100 °C, včetně vývoje nových modifikátorů, které umožní lepší životnost nebo lepší partikulární vlastnosti vyráběných hydroizolačních materiálů.

Stanislav Zátopek

Spolehlivost povlakových hydroizolací ovlivňuje celá řada rizikových faktorů. Mezi ně patří především podcenění průzkumných prací, nepřesný návrh hydroizolační koncepce, neúplná projektová dokumentace, nesprávná specifikace hydroizolačních materiálů, v neposlední řadě pak chybějící technologický postup provádění prací a absence dodavatelské dokumentace. Zcela zásadní je však profesní odbornost realizačních firem a řemeslná zručnost jejich pracovníků.

Josef Frodl

Současná hektická a uspěchaná doba nás dostala do životní fáze orientující se hlavně na ekonomiku a to bez ohledu na kvalitu díla a odbornost realizátorů střešního pláště.
22 let praxe v oblasti mechanického kotvení izolací plochých střech a denního styku s realizačními firmami mi dalo pozitivní i negativní zkušenosti, které bych rád předal účastníkům konference s nadějí, že kvalita a odbornost se stane opět prioritou.

Josef Krupka

Kotvené ploché střechy mnohdy doplácejí na defekty detailů, které bývají nejčastější příčinou selhání střešních plášťů. Umíme číst normy a předpisy? Pokusím se příspěvkem dokázat, že gramotnost v této oblasti provádění střech není na nejlepší úrovni. Suchá a jednoznačná normativní ustanovení se na našich plochých střechách často mění v pestré a roztodivné přehlídky defektů.
o2.png
Ilustrační foto z ročníku 2016 (zdroj: archiv A.W.A.L. s.r.o.)
Ing. Eduard Schilhart, CSc.
Příspěvek bude pojednávat o současném stavu řešení bezpečnosti v oblasti ochrany osob proti pádu z výšky zejména na plochých střechách. Blíže objasní možnosti ochrany technickou konstrukcí nebo systémy zachycení pádu a zaměří se na problematiku navrhování záchytných a zádržných systémů zejména na plochých střechách.

Ing. Jitka Dostálová

Zelené neboli vegetační střechy získávají v poslední době na oblibě. Ne každý návrh nebo realizace však vyhoví požadavkům na správnou a dlouhodobou funkci souvrství a požadovaný vzhled a životnost vegetace. Chci se zde dotknout nejčastějších vad, jejich příčin a následků, resp. způsobů, jak se chyb vyvarovat.

Ing. Jan Plachý, PhD.

Příspěvek se zabývá hlavními riziky, se kterými se může setkat investor, pokud bude hlavní hydroizolační vrstva provedena z povlakové hydroizolace na bázi asfaltových pásů a nebo polymerních folií. Rizika jsou rozdělena celkem do tří skupin – z hlediska materiálu, návrhu a realizace. 
Ing. Jaroslav Štok

V úvodu příspěvku je shrnutí technických poznatků z mechanického kotvení střešních plášťů. Autor má více než dvacetileté zkušenosti při práci u renomovaného výrobce kotevních prvků, poukazuje na zdařilé, ale také na méně podařené novostavby kotvených střešních plášťů. Prezentace poukazuje na historii mechanického kotvení, vývoj materiálů i progres při postupu montážních prací, a to nejen u novostaveb, ale také při rekonstrukcích střešních plášťů. Ke kotevním prvkům, dnes již běžně, výrobci a dodavatelé poskytují servis ve formě výtažných zkoušek, kotevních plánů a logistických služeb šitých na míru zhotovitelů. Prezentované trendy v mechanickém kotvení dávají důraz na hospodárný návrh a spolehlivou realizaci
kotvení střešního souvrství. Kotvení v ploše v kombinaci s indukčním automatem je tématem blízké budoucnosti fóliových povlakových hydroizolací také na českých plochých střechách!