Anotace příspěvků na konferenci Izolace 2018

/autor: /


Blíží se nám další ročník konference Izolace 2018, ve standardním čase, datu a vše tak, jak jsme na to dlouhá léta zvyklí.

dsc5724.jpg

Fotoarchiv redakce

Tématem tohoto ročníku jsou provozní střechy ze všech možných hledisek, od již klasické patologie, poruch plochých střešních plášťů až po pozitivní příklady technických řešení a jejich použití v konstrukční praxi. 

Jedním z příspěvku bude oblast zelených střech, jejich rizika a vše, co k tomu patří. Včetně velmi zajímavé publikace/směrnice/standardu – Standardy pro navrhování provádění a údržbu – Vegetační souvrství zelených střech. Přednášku o této problematice bude mít paní ing. Jitka Dostálová z firmy GreenVille service s.r.o., která se dlouhodobě specializuje na oblast zelených střech, a to od technického poradenství až po realizaci. Každá kniha, každá snaha o kodifikování technických znalostí, vytvoření standardů, které jsou ověřeny a spolehlivě fungují, je velmi důležitá a eliminuje tak volná místa lidové tvořivosti, jejíž výsledky jsou mnohdy nefunkční a ve svém důsledku jsou škodlivé. No a v neposlední řadě, vady a poruchy staveb včetně provozních střech, jsou náročné na odstraňování, a to jak z technického, tak i finančního hlediska. Hledání netěsností ve střechách s provozními vrstvami je velmi komplikované a mnohdy marné. Lokalizace netěsnostních poruch v provozních střešních pláštích je prakticky nemožné.

Kromě příspěvku v oblasti zelených střech jsou součástí programu i další, které probírají další druhy provozních střech ze všech možných úhlů pohledu tak, aby posluchači získali další informace, které jsou současné a které přináší další pohledy na tuto problematiku.

Vývoj prevádzkových – účelových striech v priebehu minulých rokov – prof. Ing. Jozef Oláh, PhD.

V príspevku bude venovaná pozornosť historickému vývoju a aktuálnym vybraným problémom vrstiev strešného plášťa prevádzkových – účelových plochých striech. Takáto strecha je určená na trvalé využívanie na účely rekreácie, dopravy, pestovanie rastlín, umiestnenie technologického vybavenia objektu, atď. Po stručnom dejinnom vývoji bude prezentované delenie striech, následne potom skladby terás, pojazdných plochých striech a vegetačných striech. Pri návrhu skladby prevádzkových – účelových plochých striech by sa mali dodržať určité zásady, ktoré budú prezentované. Samostatná časť bude venovaná prezentovaniu príkladov z realizácie zaujímavých vegetačných striech v Bratislave.

Provozní střešní pláště – jejich struktura a význam – nebezpečí, které hrozí – Ing. Marek Novotný, Ph.D.

Předmětem mého příspěvku je strukturovaný přehled provozních střešních plášťů s obecným hodnocením jejich funkce a významu. Tj. základní technické informace o provozních střechách a vazbách technického řešení na jejich spolehlivost a dlouhodobou funkčnost. Provozní střešní pláště patří mezi stavební konstrukce, které jsou mimořádně namáhány životním prostředím, ale též provozem. Jejich dominantní konstrukční vrstvy, tepelné a vodotěsné izolace jsou kryty dalšími vrstvami, které je nejen chrání, ale též komplikují identifikaci vad a poruch. Přehled a hodnocení dominantních rizik tvoří většinovou náplň mého příspěvku.


Supervize v procesu přípravy a realizace střech – Ing. Antonín Parys

Hlavní téma pro 19. ročník konference je „PROVOZNÍ STŘEŠNÍ PLÁŠTĚ A DALŠÍ PROBLEMATIKA PLOCHÝCH STŘEŠNÍCH PLÁSŤŮ, VČ. PORUCH, KE DNEŠNÍMU STAVU POZNÁNÍ“. Jednou z možností, jak zvyšovat kvalitu prací na střešních konstrukcích, je dosáhnout zavedení „supervize v procesu přípravy a realizace střech“. Cílem supervize musí být vyšší uspokojení z práce, dosažení její vyšší kvality a efektivity. Supervize tak může představovat důležitou součást profesního růstu každého účastníka stavebního procesu. Na druhou stranu supervize nemá být jen kontrolou, posuzováním či hodnocením práce zhotovitelů.  

Rekonstrukce provozních střešních plášťů pomocí pojízdné hydroizolace na bázi PMMA – Triflex – Dr.-Ing. Petr Jůn

Příspěvek pojednává o technicky vhodných a prověřených přístupech při řešení sanací pojížděných střech. Jedná se zejména o opatření za účelem ochrany nosné konstrukce proti zrychlenému stárnutí, resp. opatření za účelem zajištění bezproblémového užívání konstrukcí a navazujících prostor. Příspěvek popisuje dva základní možné přístupy, tedy obnovení hydroizolační vrstvy v původní poloze na nosné konstrukci nebo aplikaci hydroizolační vrstvy na pojížděném líci konstrukce. Příspěvek hodnotí základní výhody a nevýhody obou variant a prezentuje příklady z praxe.

Kontrola a údržba provozních střešních plášťů – Ing. Michaela Benková

Životnost střešní konstrukce a hydroizolačních vrstev se odvíjí od kvalitního návrhu, provedení plochy a detailů a také od pravidelné kontroly a údržby.  Opakovanými kontrolami se předchází rizikům se zatékáním, jež se mohou vyskytnout v průběhu užívání. Přednáška bude zaměřena především na terasy.

TOPWET – Vpustě pro ploché provozní střešní pláště – Tomáš Kunst

Vpust je u provozní ploché střechy důležitý detail a při dodržení pár základních zásad můžeme předejít celé řadě chyb. Ve svém příspěvku se zaměřím na základní zásady pro odvodnění provozních plochých střech, jak z hlediska jejich správného návrhu, tak jejich provádění. 

TOPSAFE – Bezpečná údržba provozních střech – Ing. Eduard Schilhart, CSc.

Pod obchodní značkou TOPSAFE dodává společnosti TOPWET s.r.o. veškeré systémy pro ochranu osob proti pádům z výšek. Jedná se zejména o záchytné a zadržovací systémy pro individuální ochranu osob, ale také různé prvky kolektivní ochrany – zábradlí a zábrany. Příspěvek se bude zabývat vhodností jednotlivých systémů pro vybrané typy provozních střech. Zvláštní pozornost bude věnována provozním střechám s vegetačním souvrstvím, a to jak střechám s intenzivním, tak i s extenzivním ozeleněním.

Jaké benefity přináší provozním střešním plášťům parotěsná a nenasákavá tepelná izolace? – Ing. Jan Vychytil 

Tepelná izolace je zpravidla mechanicky nejslabším článkem střešního souvrství. Ještě ve zvýšené míře to platí o tepelných izolacích v provozních střešních pláštích. Vedle rizika mechanického selhání v tlaku může u tepelných izolací těchto střech docházet k výraznému zhoršování jejich tepelně-izolačních vlastností v čase, aniž by s tím bylo předem počítáno. Tepelně-izolační vlastnosti se zhoršují nejen přítomností nakondenzované vlhkosti (neboť u provozních střech je prakticky nulová možnost odparu vodní páry i v letním období), ale také například díky stlačení tepelně izolační vrstvy. V tomto ohledu je unikátní tepelná izolace z parotěsného a nestlačitelného deskového pěnového skla, které si zachovává konstantní izolační vlastnosti za všech okolností a po celou dobu životnosti střešního pláště zatíženého libovolným provozem.

ROCKWOOL = v praxi požárně bezpečné a mechanicky odolné sklady a řešení jednoplášťových plochých střech – Ing. Halina Kučerová, Ing. Petr Epstein

Systémová řešení, vlastnosti a použití střešních desek ROCKWOOL pro jednoplášťové ploché střechy na bázi kamenné vlny mají svá specifika, která jsou v mnoha parametrech unikátní a odlišná od ostatních typů stavebních tepelných izolací. Investice do vývoje a výrobních technologií v posledních letech přináší v oblasti mechanických, protipožárních, akustických a tepelně-izolačních vlastností kamenné vlny stále nové možnosti v oblasti jejich použití. Na materiály určené pro konstrukce jednoplášťových plochých střech je nutné vždy pohlížet komplexně a v souvislostech, a to nejenom s ohledem na jejich deklarované parametry a charakteristické vlastnosti. Tepelné izolace, které jsou nedílnou součástí celého střešního souvrství, mohou ovlivnit funkčnost a životnost celé konstrukce. Pro potřeby navrhování i samotnou realizaci plochých střech je nutná orientace nejenom v sortimentní nabídce produktů a systémů, ale i v platné legislativě. Volbu vhodných systémů a izolací ROCKWOOL usnadní navíc velké množství příkladů z realizací zakázek / projektů, na kterých lze velice jednoduše demonstrovat jejich použitelnost v praxi.

Minerální vlákna a střechy s provozními vrstvami – extenzivní vegetační střechy – Ing. Milan Pokrivčák

Možnosti extenzivních střech se substrátem z minerální vlny a porovnání se sypaným substrátem z hlediska zatížení konstrukcí, nároků na podkladní vrstvy, retence vody, sání větru, plochy pokrytí vegetací. 

Ochrana před bleskem pro střechy kryté fólií – teorie, praxe a nejčastější chyby – Jan Hájek

Ochrana před bleskem se na území naší republiky již od samých počátků realizuje téměř zásadně vždy v rozporu s platnou normou. Samotná pravidla ochrany před bleskem jsou přitom tak jednoduchá, že není problém, aby je pochopily i děti ve školním věku. Nejdříve se podíváme na současnou praxi a zkonfrontujeme ji s pravidly chování elektrického proudu za pomoci zákonů pánů Ohma a Kirchhoffa. Stejnou situaci vyřešíme pak v souladu nejenom s fyzikou, ale i aktuálními normami pro ochranu před bleskem.

Protan BlueProof – bezpečný a trvanlivý systém zadržování vody na střechách – Hege Gunnerud (tlumočení Michal Jandík)

Extrémní srážky jsou stále více na denním pořádku. Problémy týkající se odvodnění a nedostatečné kapacity potrubí v městských oblastech jsou již zřejmé a obce budou klást stále větší nároky na dočasné skladování dešťové vody, aby se zabránilo nadměrnému zvyšování kapacity při instalacích potrubí. Norský výrobce hydroizolačních fólií na bázi PVC Protan AS vyvinul systém, který zajišťuje zadržování dešťové vody jako doplňkovou funkci střechy. Systém umožňuje, aby se voda postupně nahromadila na střeše a zajišťuje, aby řízeně a v omezeném množství odtékala do odvodňovacího systému budovy, čímž pomáhá snížit riziko místních povodní.

 

Precipitation extremes is becoming more and more daily. Issues relatined to drainage and poor pipe capacity in urban areas has already become apparent and municipalities will put greater demands on the temporary storage of rainwater to prevent overcapacity in plumbing systems. The Norwegian manufacturer of PVC-based waterproofing membranes, Protan AS, has developed a system that provide rainwater retention as an additional function of the roof. The system allows the water to accumulate gradually and preliminary at the roof, securing a controlled and restricted water run off to the drainage system of the building, thus helping to reduce the risk of local flooding.

Požární bezpečnost staveb – zásadní rozpory u předávání informací projektantům a dokladování staveb – Ing. Pavel Rydlo 

Dokladování požární odolnosti plochých střech v rámci kolaudace může být poměrně komplikovaný proces, protože na uvedené konstrukce je zpravidla provedena řada požárních zkoušek, na které navazují expertizy a požární klasifikace. Jedná se tak o velké množství dokumentů, které není možno ke kolaudaci přikládat a výrobci rozhodující parametry konstrukce deklarují interními doklady. Bohužel zde může docházet k uvádění projektantů, investorů a státního dozoru v omyl a dodaná konstrukce nezbytné zkoušky a požární klasifikace nemusí mít splněny. Konkrétní příklady správného a závadného dokladování lehkých požárně odolných střech mají být varováním nad podivnými praktikami některých firem právě v oblasti požární bezpečnosti střech.

Aktualizované environmentální prohlášení (EPD) O EPS izolacích – Ing. František Vörös

Bude popsán postup při aktualizaci environmentálních prohlášení o výrobcích (EPD) – konkrétně sedmi různých desek z pěnového polystyrenu a zapojení českých a slovenského výrobce do tohoto procesu, který organizovala evropská asociace výrobců pěnových desek – EUMEPS. Dále bude uvedena srovnávací analýza různých izolantů z Rakouska. 

Hydrofilní minerální izolace ve střešních aplikacích – Ing. arch. Josef Hoffmann

Zelené, neboli vegetační střechy, zažívají v dnešní době renesanci. Nejen, že navrací zeleň ze zastaveného pozemku přírodě, ale i pozitivně napomáhají zvyšovat retenční schopnost území. V historickém okénku nalezneme mnoho realizací, jejichž myšlenky přetrvali dodnes. V dnešní době nalezneme mnoho systémů a řešení na toto téma, kdy každý má svá specifika. Cílem je přednést odbornému plénu použití hydrofilní minerální izolace, která zažívá po určité odmlce návrat. A to nejen v aplikaci plochých střech, ale i střech šikmých. To vše podpořeno mnohými zkouškami a porovnání s jinými technologiemi výstavby vegetačních střech.

Problematika zelených střech zejména z hlediska eliminace rizik vad a poruch se zaměřením na nutnost provázanosti řešení stavební části a realizace zelené střechy – Ing. Jitka Dostálová

Příspěvek poukazuje na nutnost provázanosti projektu stavební části s požadavky na vegetační souvrství. Na vybraných příkladech dokumentuje případy, kdy nedomyšlenost řešení stavby se zelenou střechou jako celku může výrazně zkomplikovat instalaci vegetačního souvrství, případně vést k následným problémům.

Asfaltové pásy jako hydroizolace vegetačních střech – Ing. Jan Plachý, Ph.D.

Příspěvek se zabývá problematikou asfaltových pásů jako hydroizolace vegetačních střech. Přibližuje vlastní pásy do vegetačních střech a metodiku zkoušení asfaltových pásů proti prorůstání kořeny. Dále mapuje současnou situaci v nabídce asfaltových pásů na trhu v České republice včetně doporučených skladeb hydroizolačního souvrství pro ploché střechy..

Návrh hydroizolace provozní střechy dle směrnice ČHIS 01 – Ing. Jan Matička

Časté hydroizolační defekty staveb potvrzují potřebu komplexního řešení návrhu ochrany stavby před nežádoucím působením vody, a to již od nejranějších stádií přípravy stavby. Řešení, které vzniká až v komunikaci mezi investorem či generálním dodavatelem a zhotovitelem hydroizolační konstrukce, v sobě nese značná rizika nedosažení požadovaného efektu. Zásady a pomůcky zformulované do Směrnice ČHIS 01: Hydroizolační technika – Ochrana staveb a konstrukcí před nežádoucím působením vody a vlhkosti mohou přispět k upřesnění komunikace subjektů zúčastněných na procesu přípravy a realizace stavby a obrátit pozornost těchto subjektů k problematice ochrany stavby před nežádoucím působením vody a vlhkosti výrazně dříve než dosud. Metodika hodnocení hydroizolačních konstrukcí Směrnice ČHIS 01 podle spolehlivosti by měla přispět k návratu volby a navrhování hydroizolačních konstrukcí z rukou marketingových pracovníků výrobců materiálů na pracoviště zodpovědných projektantů. Směrnice je volně ke stažení na webu www.hydroizolacnispolecnost.cz. V příspěvku zazní stručný výklad principů směrnice na konkrétních příkladech provozních střech.

Odpovědnost za vady díla – JUDr. Táňa Diršmídová

Přednáška se bude zabývat právní problematikou spojenou s vadami díla a související odpovědností zhotovitele, dále práv z této odpovědnosti vyplývajících a jejich uplatnění v praxi podle účinné právní úpravy s užším zaměřením na předmět díla v podobě střešních krytin.

Nerad bych zapomněl na připomenutí velmi významné složky této konference, a to je potkání posluchačů, přednášejících a dalších participantů ve formálním i neformálním prostředí. Jako každý rok, kromě přednášejících, se zúčastní kolegové – specialisté na izolační systémy, a to ze všech možných odvětví stavebního průmyslu, od projektantů až po výrobce izolací atd. Na jednom místě je pak možné potkat spoustu kolegů, kteří se jen těžko potkávají jinak než při této příležitosti. S potěšením konstatuji, že toto setkávání je jedním z důležitých momentů naší konference.


dsc5889.jpg

Předání Řádu zlatého hořáku panu inženýrovi Záviši Bozděchovi, fotoarchiv redakce

dsc5711.jpg

Fotoarchiv redakce

Takže moc se na všechny těším 8. 2. 2018 v areálu PVA EXPO Praha v Letňanech a pro ty, kteří ještě nejsou přihlášeni, připomínám, že mají poslední možnost. Registrace končí 5. února. 

Budu velmi rád, když si posluchači užijí užitečných informací při přednáškách a užijí si i potkání kolegů při přestávkách. 

Ing. Marek Novotný, Ph.D., CGT, znalec, odborný garant konference.