Experimentální ověřování vlastností asfaltových pásů dle zkušebních postupů pro fóliové hydroizolace

/autor: /

Abstrakt
Příspěvek se zabývá porovnáním zkušebních metod pro asfaltové pásy a folie ve skladbě střech. Porovnání zkušebních metod je
doplněno experimentálním měřením asfaltových pásů a folií. Experimentálně byly provedeny zkoušky pevnost v tahu a ohebnost za nízkých teplot.

Klíčová slova: vyztužené asfaltové hydroizolační pásy, modifikace SBS (styren-butadien-styren), foliové hydroizolace,ohebnost za nízkých teplot, pevnost v tahu.

I. Úvod
Tento příspěvek se zabývá zkoušením vlastností dvou nejvíce používaných hydroizolačních systémů a to hydroizolacemi z asfaltových pásů a folií. Pro asfaltové pásy i folie existují samostatné normy [1] , [2] , které obsahují jednotlivé zkušební normy. Jedná se o výrobkové normy, které slouží výrobcům pro stanovení počátečních vlastností a které jsou součástí technického listu. Praktický dopad mají tyto zkoušky pouze ten, že je možné navzájem porovnat určité vlastnosti jednotlivých pásů nebo folií navzájem.
Asfaltové pásy s asfaltovými pásy, folie s foliemi. Díky stejným zkušebním postupům je tak možné porovnat stejné vlastnosti. Tento příspěvek však chce přiblížit porovnání mezi asfaltovými pásy a foliemi navzájem mezi s sebou. Jedná se především o informativní měření, které poukazuje na opodstatnění
rozdělení metodiky a postupů zkoušení.

II. Materiálové charakteristiky a metodika práce
Výchozím materiálem pro zkoušení byly materiály pro jednovrstvé hydroizolační systémy, které jsou mechanicky kotveny. Z folií byl vybrán materiál z mPVC tl. 1,5 mm ,
nosná vložka polyesterová mřížka. Folie byla vyrobena vícenásobnou extruzí. Z
asfaltových pásů by l použit pás pro mechanické kotvení tl. 4,2 mm a nosnou
vložkou z polyesteru vyztuženého skelnou tkaninou. Hmota modifikována polymery
elastomerického charakteru (SBS). Pro porovnání byly použity zkoušky pevnost v
tahu [3] , [4] a ohebnost za nízkých teplot [5] , [6] .Zkoušky byly
prováděny v laboratořích výrobců asfaltových pásů a folií.

Tab. 1: Porovnání zkoušek pevnost v tahu a ohebnost za nízkých teplot.

t1.png
t2.png

Obr. 1: Přístroj na ohebnost za nízkých teplot – asfaltové pásy

o1.png
Zdroj: vlastní

Obr. 2: Přístroj na ohebnost za nízkých teplot – folie

o2.png
Zdroj: vlastní

III. Výsledky
Už vlastní metodika zkoušek napověděla, že
provádění bude obtížné. Laboratorní zkoušky a výsledky pak tento předpoklad jen
potvrdily. Podrobné výsledky budou předmětem vlastní přednášky.

IV. Závěr
Experiment prokázal oprávněnost rozdělení
jednotlivých zkoušek zvlášť na asfaltové pásy a folie. Porovnání ostatních
zkoušek bude předmětem dalšího výzkumu.

Použité zdroje
[1] ČSN EN 13707 + A2:2009. Hydroizolační
pásy a fólie – Vyztužené asfaltové pásy pro hydroizolaci střech – Definice a
charakteristiky. 2. vyd. Praha: Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a
státní zkušebnictví. 2009-12-01. Třídící znak 727601.
[2] ČSN EN 13956 +
2006. Hydroizolační pásy a fólie – Plastové a pryžové pásy a folie pro
hydroizilaci střech- Definice a charakteristiky.. Praha: Úřadu pro technickou
normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 2006-01-00. Třídící znak
727611.
[3] ČSN EN 12311-1:2000. Hydroizolační pásy a fólie – Část 1:
Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech – Stanovení tahových vlastností. . Praha:
Český normalizační institut. 2000-11-01. Třídící znak 727637.
[4] ČSN EN
12311-2:2010. Hydroizolační pásy a fólie – Stanovení tahových vlastností -Část
2: Plastové a pryžové pásy a folie pro hydroizilaci střech . Praha: Český
normalizační institut. 2010-11-01. Třídící znak 727637.
[5] ČSN EN 1109:2000.
Hydroizolační pásy a fólie – Část 1: Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech –
Ohebnost za nízkých teplot. . Praha: Český normalizační institut. 2000-10-01.
Třídící znak 727633.
[6] ČSN EN 495-5-2:2010. Hydroizolační pásy a fólie –
Stanovení ohebnosti za nízkých teplot -Část 5: Plastové a pryžové pásy a folie
pro hydroizilaci střech . Praha: Český normalizační institut. 2001-09-01.
Třídící znak 727645.