Hydroizolační stěrky v exteriéru

/autor: /

Úvod
Tímto článkem bych chtěl navázat na nedávno publikovaný článek „Hydroizolační stěrky v interiéru“ zveřejněný rovněž na portále Izolace.cz. Hydroizolační stěrky se dnes používají běžně i v exteriéru, kde jsou však vystaveny účinkům povětrnosti, z čehož plynou další požadavky na jejich kvalitu.


Základní předpisy
Také hydroizolační stěrky v exteriéru se navrhují a provádějí podle již prezentované německé směrnice „Pokyny pro provádění stěrkových hydroizolací v souvrství obkladů a dlažeb pro interiér a exteriér“, vysvětlující techniku stěrkových hydroizolací v součinnosti s „Obecně uznávanými pravidly techniky“. Pokyny uvedené ve směrnici musí projektanti a realizátoři v Německu plně respektovat:


Třída zatížení vlhkostí III (FBK III)


Balkony a terasy


Vnější konstrukce s keramickými a kamennými dlažbami jsou vystaveny velkému střídavému zatížení působením deště, sněhu, mrazu a slunečního záření. Tím mohou vzniknout trhliny v dlažbě a díky rozpouštění minerálů v podkladu také vápenné výkvěty. Kontaktní hydroizolační stěrka, celoplošná bezdutinová  pokládka dlažby a flexibilní spárovací hmota se na uvedených konstrukcích osvědčily nejlépe. DIN 18157 díl 1 požaduje ve vnějším prostředí plnoplošnou bezdutinovou pokládku dlažby provedenou kombinovaným způsobem. Tento postup je nákladný a časově náročný. Pro dosažení rovinné plochy venkovní dlažby je vhodné použít systém tekutého maltového lože v jednoduchém floating-postupu. Při použití Sopro FlexFuge FL (disperzí zušlechtěná cementová spárovací hmota) se v důsledku tepelných změn  vznikající napětí velmi dobře kompenzují, spárovací hmota se vyznačuje navíc velmi dobrou přilnavostí na bocích dlaždic a silnou hydrofobizací. Pro rychlé odvodnění této konstrukce se nabízí možnost  provedení skladby s drenážní maltou.


Třída zatížení vlhkostí III (FBK III)


Balkony a terasy


Novostavby
Při provádění balkónů a teras se rozlišuje mezi volně vyloženou konstrukcí a terasou nad obytným prostorem.


 vhodné podklady:
l  beton
l  cementový potěr
l  zdivo
l  cementová omítka
l  stará, nosná dlažba


 nevhodné podklady:
l  všechny ostatní


Sanace
Při pokládce dlaždic a desek na balkónech a terasách nad obytným prostorem je nutno zabudovat hydroizolaci podle stávajících směrnic pro ploché střechy podle DIN 18195.


Na roznášecí vrstvě cementového potěru se doporučuje provedení stejné skladby jako na výše popsané konzole.


označení viz obr. 4, 5


 1 spádová stěrka                                                  
 2 hydroizolace minerální/2 vrstvy
 3 bandážní páska Sopro Dichtband                     
 4 flexibilní tenkovrstvé maltové lože
 5 cementová flexibilní spárovací hmota
 6 elastická spárovací hmota                                 
 AF stará dlažba
 B beton/balkónová konzola
 D tepelná izolace
 F dlažba
 P omítka
 PE PE –  těsnící provazec (výplňový materiál)
 R okapní žlab (např. Gutjahr/Schlüter)


Třída zatížení vlhkostí III (FBK III)


Balkóny a terasy


Skladba podlahy balkónu s malou skladebnou tloušťkou


Díky rozdílným podmínkám jednotlivých staveb nejsou někdy normou předepsané minimální tloušťky roznášecí potěrové vrstvy dosažitelné. Plovoucí konstrukce s cementovým potěrem a konstrukce na separační vrstvě vyžadují v každém případě určitou minimální tloušťku pro bezpečné roznesení působícího zatížení.


Konstrukce s tloušťkou roznášecí vrstvy 2 cm jsou bezproblémově realizovatelné pouze se Sopro EpoxiEstrich.


Nezávisle na tom je Sopro EpoxiEstrich proveditelný i v jiných tloušťkách  (např. jako spádová vrstva – viz. obr. vlevo dole) bez vzniku napětí, protože tvrdne bez smrštění.


Skladba podle směrnic pro ploché střechy.
malá skladebná tloušťka roznášecí plovoucí vrstvy je realizovatelná se Sopro EpoxiEstrich  (tl. 2 cm)


označení viz obr. 6, 7


 1 hydroizolace Sopro Dichtschlämme Flex 1-K  
 2 flexibilní tenkovrstvé maltové lože
 3 spárovací hmota Sopro Flexfuge FL
 4 potěr Sopro EpoxiEstrich 
 5 spádová stěrka
 A hydroizolace z asfaltových pásů
 B beton
 D tepelná izolace
 DS parotěsná zábrana
 F dlažba


Třída zatížení vlhkostí III (FBK III)


Balkony a terasy


Skladba s drenážním efektem
Pro rychlý odvod vody v konstrukci s keramickou dlažbou a obzvláště přírodním kamenem, a tím zabránění tvorby výkvětů a změny barvy kamene, se doporučuje pokládka s použitím Sopro DrainageMörtel. Tento materiál obsahuje kamenivo stejné zrnitosti a tím vykazuje velkou vodopropustnost a umožňuje tím rychlý odvod vody až na úroveň hydroizolační vrstvy (Sopro Dichtschlämme Flex 1-K).


Tato konstrukce je mrazuvzdorná, protože zde nevzniká žádný kapilární efekt, a obsahuje ve své krystalické struktuře takové množství dutin, že zmrzlá voda nemůže způsobit destrukci materiálu a následně odlupování dlažby.
Drenážní malta se může použít pro vytvoření plovoucí nebo ukotvené kontaktní vrstvy a to jak pro pokládku dlažby, tak pro vytvoření roznášecí vrstvy odpovídající tloušťky.


označení viz obr. 8


 1 hydroizolace Sopro Dichtschlämme Flex 1-K  
 2 spárovací hmota Sopro Flexfuge FL
 3 Sopro DrainageMörtel
 4 kontaktní stěrka
 B beton
 F dlažba


Sopro DrainageMörtel
vodopropustnost: > 500 l/m2/hod (zkoušeno beztlakově na 3 cm tlusté maltové desce)


obr. 2 balkon s keramickou dlažbou
obr. 3 střídání teplot od -20°C do +80°C mechanické zatížení
obr. 4 – 8 viz text článku

Autor článku: Ing. Josef Pluhař, Sopro CZ s.r.o.