Konec jednoho sporného rozsudku

/autor: /,

Jak již bylo inzerováno je v současné době platná novelizovaná vyhláška ČR 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. Mimo jiné je upraven i §13, který se zabývá prosluněním. Na základě původního znění, které bylo po jazykové stránce nešťastné a neodpovídalo původnímu záměru autora, byl vynesen rozsudek Nejvyšším správním soudem 6 As 56/2005 – 98, který byl v rozporu s běžnou praxí. Prioritní bylo pro rozhodování soudu znění prvního odstavce a na druhý nebyl brán zřetel.

Původní znění:
§13 (původní §24 vyhlášky 137/1998 Sb.)
Proslunění
(1) Prosluněny musí být obytné místnosti a ty pobytové místnosti, které to svým charakterem a způsobem využití vyžadují. Přitom musí být zajištěna zraková pohoda a ochrana před oslněním, zejména v pobytových místnostech určených pro přesné činnosti.
(2) Všechny byty musí být prosluněny. Byt je prosluněn, je-li součet podlahových ploch jeho prosluněných obytných místností roven nejméně jedné třetině součtu podlahových ploch všech jeho obytných místností. Při posuzování proslunění se vychází z normových hodnot.


Stávající novelizované znění:
§ 13
   Proslunění
   (1) Prosluněny musí být všechny byty a ty pobytové místnosti, které to svým charakterem a způsobem využití vyžadují. Přitom musí být zajištěna zraková pohoda a ochrana před oslněním, zejména v pobytových místnostech určených pro zrakově náročné činnosti.
   (2) Byt je prosluněn, je-li součet podlahových ploch jeho prosluněných obytných místností roven nejméně jedné třetině součtu podlahových ploch všech jeho obytných místností. Při posuzování proslunění se vychází z normových hodnot.


Touto drobnou změnou se tedy jednoznačně definovalo, že se jedná o proslunění bytu a ne obytné místnosti, které je v souladu ČSN 73 4301, která právě oslunění bytu primárně definuje.


Přestože se jednalo o velice zásadní rozhodnutí, které mohlo mít významný vliv na veškerou výstavbu v České republice mimo Prahu (v Praze platí vyhláška 26/1999 Sb.), naštěstí se tak nestalo. Rozsudek totiž nevešel v obecnou známost. Bylo snad několik případů, kdy bylo uvedené rozhodnutí soudu „selektivně využito“ pro ztížení stavebního řízení jedmomu z účastníků. V tuto chvíli již nic takového v nově podaných stavebních řízení nehrozí. Právě dnešním dnem (31. března 2012) také uplyne dvouměsíční lhůta pro podání žaloby  proti správnímu rozhodnutí jedním z účastníků stavebního řízení (např. proti vydání stavebního povolení). Pro úplnou a definitivní tečku za tímto nešťastným rozhodnutím a chybou ve vyhlášce je nutno počkat ještě tři roky, kdy lze podat žalobu ze strany nejvyššího státního zástupce pokud by to bylo ve veřejém zájmu. Konec všem pochybnostem tedy nastane 1. února 2015.LITERATURA


[1] Vyhláška č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu
[2] Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby
[3] Vyhláška č. 20/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby


 


Na obdobné téma:
Některá úskalí současné legislativy ve světelné technice
Právní důsledky světelnětechnických studií