Montáž plechových krytin tepelné izolace FOAMGLAS

/autor: /

Všechny typy plechových krytin musí být mechanicky připevněny do únosného podkladu. Tento podklad je obvykle tvořen horním pláštěm dvouplášťové střechy nebo se musí krytina kotvit až do nosné konstrukce střechy. První varianta vyžaduje vytvoření komplikované a rizikové dvouplášťové konstrukce, druhá varianta se neobejde bez vzniku tepelných mostů v izolaci střechy.
Proto je níže popsaná technologie kotvení plechových krytin bez tepelných mostů přímo do tepelné izolace FOAMGLAS® zcela unikátní a přináší do problematiky střech s plechovou krytinou zcela novou kvalitu.


Pěnové sklo FOAMGLAS®.
Pěnové sklo FOAMGLAS® je zcela unikátní tepelně izolační materiál, který se svými vlastnostmi velmi odlišuje od běžně používaných izolací. Zjednodušeně řečeno se jedná o „tuhou pěnu ze skla“ nebo přesněji řečeno o miliony hermeticky uzavřených skleněných buněk vyplněných CO2 v podtlaku, které mají společné stěny. Přesné technické informace o materiálu FOAMGLAS® naleznete na internetových stránkách www.foamglas.cz, pro účely tohoto článku vyjmenujeme pouze čtyři nejzásadnější:
• Pěnové sklo FOAMGLAS® je velmi pevné v tahu i tlaku (0,7 až 1,6 MPa) a současně je zcela nestlačitelné
• Pěnové sklo FOAMGLAS® je zcela parotěsné a po slepení spár mezi deskami horkým asfaltem lze jako dokonalou parotěsnou zábranu uvažovat celou tepelně-izolační vrstvu. V tzv. kompaktní skladbě z pěnového skla FOAMGLAS® (viz další odstavec) není nutné vkládat tradiční parotěsnou zábranu pod tepelnou izolaci, neboť parotěsnost tepelně-izolační vrstvy je řádově vyšší.
• Pěnové sklo FOAMGLAS® je zcela nehořlavý materiál klasifikovaný normou EN 13501 jako EUROCLASS A1 obdobně jako beton a ocel
• Pěnové sklo FOAMGLAS® je objemově zcela nenasákavé a jako u jediného izolačního materiálu to platí i pro vlhkost, která by „měla snahu“ zkondenzovat jako důsledek difúze vodní páry. Proto lze u této tepelné izolace garantovat její konstantní izolační parametry i nad vlhkým prostředím (a to i bez zmiňované klasické parotěsné zábrany).


Kompaktní skladba
Pěnové sklo FOAMGLAS® se ve střechách vždy ukládá v tzv. kompaktní skladbě, která je v podstatě variantou jednoduché jednoplášťové střechy (pro více informací opět odkazujeme na www.foamglas.cz). Desky z pěnového skla jsou celoplošně nalepeny na konstrukci horkým asfaltem (výjimečně asfaltovým lepidlem). Současně s celoplošným lepením se asfaltem slepují celoplošně i všechny spáry mezi deskami. Na horní povrch desek FOAMGLAS® se následně buď nalepí hydroizolace do horkého asfaltu nebo se asfaltové pásy natavují. V případě natavování hydroizolace je nutné předem opatřit horní povrch desek FOAMGLAS® tenkým asfaltovým zátěrem nebo použít desky, které jsou již z výrobny asfaltem kašírovány (FOAMGLAS® Ready Board nebo Ready Block). Právě důsledné spojení všech vrstev střechy asfaltem je podmínkou spolehlivého fungování kompaktní skladby a podle tohoto kompaktního spojení všech vrstev má skladba i svůj název. 


U izolace FOAMGLAS® není nutná dvouplášťová (provětrávaná) střecha
Na rozdíl od povlakových krytin (asfaltových pásů a fólií) vyžaduje plechová krytina zcela pevnou podkladovou konstrukci a nemůže přímo spočívat na měkké tepelné izolaci. Podkladová konstrukce musí umožnit dokonalé mechanické připevnění plechové krytiny, zabránit jejím deformacím (např. od zatížení sněhem nebo při údržbě střechy) a minimalizovat zatížení krytiny od větru. Proto je běžně používáno souvislé bednění, které tvoří horní plášť dvouplášťové střešní konstrukce. Hlavním úkolem vzduchové mezery je odvětrání vlhkosti proniklé zateplenou spodní částí pláště a zamezení kondenzace vodní páry v oblasti horního pláště, který je díky plechové krytině prakticky neprodyšný.
Pokud použijeme jako podklad pro plechovou krytinu kompaktní skladbu z pěnového skla FOAMGLAS®, vyhoví výše uvedeným požadavkům výrazně lépe, než dvouplášťová střecha. Dokonalá parotěsnost kompaktní skladby eliminuje kondenzaci vodní páry (z interiérového vzduchu) v tepelné izolaci nebo pod  plechovou krytinou. Konstrukce střechy se tím stává výrazně jednodušší a subtilnější. Vrstva pěnového skla je současně dostatečně únosná, aby splnila mechanické požadavky (odolná prošlápnutí a pod).
Zbývá tedy pouze vyřešit drobný detail – jak ukotvit plechovou krytinu – aniž by byla ohrožena parotěsnost a kompaktnost kompaktní skladby


Montáž falcované plechové krytiny na kompaktní skladbu.
Výrobce pěnového skla FOAMGLAS® vyvinul systém kotevních plechů (viz obrázky 1 a 2), které se zabudují do kompaktní skladby z pěnového skla FOAMGLAS tak, jak je znázorněno na obrázku 3. Při provádění kompaktní skladby a kotevních plechů se postupuje následovně:
1. Podklad se připraví pro lepení izolace FOAMGLAS (penetrace apod.)
2. FOAMGLAS se celoplošně nalepí horkým asfaltem na konstrukci tak, aby byly zalepeny i spáry mezi deskami. V některých případech je možné použít asfaltová lepidla, přesné montážní metody na jednotlivé povrchy upřesní dodavatel materiálu FOAMGLAS.
3. Horní líc materiálu FOAMGLAS se opatří asfaltovým zátěrem (cca 2mm). Alternativně lze použít desek FOAMGLAS Ready Board nebo Ready Block, které mají asfaltovou vrstvu nanesenou již z výrobny.
4. Na asfaltem upravený povrch se v místech budoucích příponek plechové krytiny (nebo jiných kotevních prvků) rozmístí kotevní plechy. Tyto plechy mají rozměry 150 * 150 mm a na dvou protilehlých stranách mají zahnuté hrany opatřené zuby (Viz obrázek 1).
5. Asfaltový zátěr se v místě kotevního plechu nahřeje plamenem a zuby kotevního plechu se vtlačí do pěnového skla tak, aby se plech celoplošně vlepil do asfaltu.
6. Na asfaltový zátěr se celoplošně nataví jedna vrstva podkladního asfaltového pásu bez přesahů, kotevní plechy jsou tímto pásem překryty, což zvyšuje odolnost proti vytažení. Únosnost jednoho kotevního plechu v tahu je 200 N.
7. Provede se montáž krytiny podle předpisů odpovídajících danému typu. Fixování příponek se provádí samořeznými šrouby do kotevních plechů.


Uvedený systém fixace může mít i různé další varianty (např. pro velkoformátové krytiny jako je KalZip) se používají větší kotevní plechy 200 * 200 mm. (Viz obrázek 2).


Výhody spojení plechové krytiny s kompaktní skladbou z izolace FOAMGLAS.
Kompaktní střešní skladba z izolace FOAMGLAS patří mezi nejdokonalejší používané střešní systémy a její spojení s plechovými krytinami přináší řadu výhod:
• Ve srovnání s dvouplášťovou střešní konstrukcí je montáž kompaktní skladby jednodušší, rychlejší a spolehlivější.
• Žádný z  materiálů použitých v této skladbě není nasákavý a nepropouští vodu ani vodní páru. Celá konstrukce má proto stálý tepelný odpor a nedochází k degradaci materiálů působením vlhkosti nebo mrazu. Současně se tím výrazně zvyšuje životnost plechové krytiny a celé střešní konstrukce.
• Celá skladba je nezávislá na odvětrávání vzduchové mezery a je proto bezporuchová. Při správném návrhu tloušťky izolace FOAMGLAS je  možné tuto skladbu použít i nad prostory s velmi vysokou vlhkostí vnitřního prostředí (bazénové haly, sauny) nebo na střešních konstrukcích vystavených obousměrné difúzi vodních par. (viz obrázek 5).
• Do konstrukce kompaktní střechy nemohou vnikat biologičtí škůdci (ptáci, hlodavci a brouci) a nemohou jí poškodit.
• Kompaktní skladba má vysokou požární odolnost vzhledem k převaze zcela nehořlavých materiálů. Asfalt a asfaltový pás, jediné hořlavé materiály, které jsou v kompaktní skladbě použité, mají velmi ztížené podmínky k hoření. FOAMGLAS je zcela parotěsný a neumožňuje přístup kyslíku k asfaltovému pásu ze strany tepelné izolace. K asfaltu ve spárách mezi deskami izolace FOAMGLAS je přístup kyslíku prakticky nulový.
• Kompaktní skladbu s plechovou krytinou je možné použít na střechu libovolného tvaru a spádu při zachování všech výše uvedených výhod. Střechu lze proto velmi zajímavě architektonicky ztvárnit (viz obrázek 4).
• Jednou z nejdůležitějších předností kompaktní skladby je velmi vysoká životnost a spolehlivost celé střešní konstrukce. Kvalitně provedená plechová krytina užitnou hodnotu střechy dále zvyšuje.


V případě zájmu si můžete technické podklady k uvedeným skladbám vyžádat zdarma prostřednictvím komunikačního formuláře na internetové stránce www.foamglas.czAutor:
Ing. Jan Vychytil
AZ FLEX Praha
Zelenkova 533/3
142 00 Praha 4
GSM 605 295 942
e-mail: vychytil@azflex.cz


 


Legendy k obrázkům:


Obrázek 1
Kotevní plech 150 x 150 mm


Obrázek 2
Kotevní plech 200 x 200 mm


Obrázek 3
Systém kotvení do izolace FOAMGLAS®


Obrázek 4
Referenční stavba – Commonwealth Institute, Londýn


Obrázek 5


Referenční stavba –Plavecký bazén Guyancourt, Francie