Nové normy 06/12

/autor: /

Dne 8. června bylo zveřejněno další číslo Věstníku ÚNMZ (06/12) se seznamem nových ČSN, jejich změn, oprav nebo zrušení. Některé z nich, které z pohledu portálu izolace.cz považujeme za zajímavé, jsme pro Vás vybrali a uvedli v následujícím seznamu. Platnost všech níže uvedených dokumentů je od 1. července 2012.NOVÉ NORMY 


ČSN ISO 80000-7
kat.č. 90733
Veličiny a jednotky – Část 7: Světlo
Vydání: Červen 2012
Jejím vydáním se zrušuje ČSN ISO 31-6 (01 1300) Veličiny a jednotky. Část 6: Světlo a příbuzná elektromagnetická záření;
Vydání: Listopad 1995
Podrobnosti z ÚNMZ


ČSN ISO 28961
kat.č. 90853
Akustika – Statistické rozdělení prahů slyšení otologicky normálních osob ve věku od 18 do 25 let pro poslech v podmínkách volného pole
Vydání: Červen 2012
Podrobnosti z ÚNMZ


ČSN EN 60695-7-2
kat.č. 90726
Zkoušení požárního nebezpečí – Část 7-2: Toxicita zplodin hoření – Přehled a významnost zkušebních metod; (idt IEC 60695-7-2:2011)
Vydání: Červen 2012
Podrobnosti z ÚNMZ


ČSN EN 60695-7-3 (34 5615)
kat.č. 90725
Zkoušení požárního nebezpečí – Část 7-3: Toxicita zplodin hoření – Použití a interpretace výsledků zkoušek; (idt IEC 60695-7-3:2011)
Vydání: Červen 2012
Podrobnosti z ÚNMZ


ČSN ISO 6183 (38 9230)
kat.č. 90480
Hasicí zařízení – Hasicí zařízení na oxid uhličitý pro použití v objektech – Návrh a instalace
Vydání: Červen 2012
Podrobnosti z ÚNMZ


 


ZMĚNY NOREM


ČSN EN 30326-1
kat.č. 90830
Vibrace – Laboratorní metoda hodnocení vibrací vozidlových sedadel – Část 1: Základní požadavky (ISO 10326-1:1992)
Vydání: Říjen 1996
Změna A2; (idt ISO 10326-1:1992/Amd.2:2011)
Vydání: Červen 2012
Podrobnosti z ÚNMZ


ČSN EN ISO 15927-5
kat.č. 90777
Tepelně vlhkostní chování budov – Výpočet a uvádění klimatických dat – Část 5: Data pro návrhové tepelné zatížení pro vytápěný prostor
Vydání: Červenec 2005
Změna A1; (idt ISO 15927-5:2004/Amd.1:2011);
Vydání: Červen 2012
Podrobnosti z ÚNMZ


 


EVROPSKÉ A MEZINÁRODNÍ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN


ČSN P CEN/TS 1187
kat.č. 90365
Zkušební metody pro střechy vystavené působení vnějšího požáru; CEN/TS 1187:2012
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN P ENV 1187 (73 0867) Zkušební metody pro střechy vystavené působení vnějšího požáru
Vyhlášena: Prosinec 2002
Platí od 2012-07-01
Podrobnosti z ÚNMZ


ČSN EN 15232
kat.č. 90345
Energetická náročnost budov – Vliv automatizace, řízení a správy budov; EN 15232:2012
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 15232 (73 8532) Energetická náročnost budov – Vliv automatizace, řízení a správy budov;
Vyhlášena: Leden 2008
Platí od 2012-07-01
Podrobnosti z ÚNMZ


ČSN EN 107
kat.č. 90383
Metody zkoušení oken – Mechanická zkouška; EN 107:1980
Platí od 2012-07-01
Podrobnosti z ÚNMZ


ČSN EN 129
kat.č. 90384
Metoda zkoušení dveří – Zkouška zborcení dveřního křídla; EN 129:1984
Platí od 2012-07-01
Podrobnosti z ÚNMZ


 


zdroj: Věstník ÚNMZ