Pojízdný střešní plášť, parkoviště na střeše Objektu ABC – Aviatická, Rekonstrukce s akcentem na odvodnění a provozní vrstvy, díl 1.

/autor: /,

Obr. č. 1 – letecký pohled na předmětný objekt

Obr. č. 2 – umístění vzhledem k letišti

Obr. č. 3 – celkový pohled na rekonstruované plochy

V průběhu roku 2018 participujeme na rekonstrukci střešního parkoviště. Původní konstrukce byla provedena cca před dvaceti lety, tedy se zkušenostmi, které byly v té době k dispozici.
Pro současnou rekonstrukci byl zpracován projekt firmou Casua s.r.o. s podporou firmy A.W.A.L. s.r.o. v oblasti izolačních systémů, kde tato vytvořila konstrukční detaily, podle kterých je realizována rekonstrukce tohoto parkoviště. Konstrukční detaily jsou v úrovni dílenské dokumentace, tedy velmi přesné a současné provedení jim s drobnými úpravami odpovídá.
Základní skladba střešního pláště byla navržena a provedena jako obrácená s jednoduchým spádem k okraji, tedy ve formě pultové střechy, odvodnění bylo posíleno masivními ocelovými žlaby. Pojízdné vrstvy byly provedeny ze zámkové dlažby do odpovídajícího štěrkového lože.

Obr. č. 4 – zámková dlažba původního střešního pláště

I když byla pojízdná zámková dlažba držena ve všech směrech pevnými konstrukcemi, přesto se zdeformovala, sice ne významně, ale přeci. Smykové síly dokázaly lehce tuto dlažbu rozházet.
Izolační systém nebyl v ploše poškozen, protože byl dokonale chráněn skladbou, tedy obrácenou skladbou střešního pláště, kdy byla hydroizolace pod extrudovaným polystyrenem XPS a dalšími vrstvami.
Vlastní hydroizolační povlak, což byl jednovrstevný asfaltový modifikovaný pás, byl v ploše v dokonalém stavu bez jakýchkoliv známek stárnutí, což platí i o materiálech, které byly použity na svislé konstrukce, resp. dilatační uzávěry.

Obr. č. 5 – při bourání byl odhalován původní hydroizolační povlak

Původní hydroizolační povlak byl pro proveden z francouzských materiálů, a to jak z hlediska vlastních hydroizolací, tak i z hlediska konstrukčních detailů, které jsou provedeny bez náběhů, v pravých úhlech. Z hlediska geometrie podkladu je to nejjednodušší řešení, ale vyžadující kvalitní hydroizolační materiály. Při odhalování tohoto detailu nebyly zjištěny žádné poruchy, které by bylo možné přičítat této geometrii. Pravé úhly při provádění hydroizolací preferuji a tato technologie byla použita i při rekonstrukci. Nový hydroizolační povlak je proveden taktéž s pravými úhly při návaznosti svislé a vodorovné hydroizolace.

Obr. č. 6 – skladba původního střešního pláště

V rámci provádění byla původně rozbírána skladba původního střešního pláště. Na obr. č. 2 jsou patrny jednotlivé vrstvy izolačního systému – tj. od vodotěsné izolace, přes tepelnou izolaci XPS až po zámkovou dlažbu do štěrkového lože.

Obr. č. 7 – schéma původního technického řešení

Obr. č. 8 – skladba nového střešního pláště

Při rekonstrukci byla kompletně změněna filosofie technického řešení. Jedná se o střešní plášť s klasickým pořadím vrstev, přičemž pojížděná plocha je z dilatované železobetonové desky. Tepelná izolace je na bázi PIR/PUR a hydroizolace zůstaly stejné, tedy modifikované asfalty.

Obr. č. 9 – nové technické řešení

Obr. č. 10 – provádění izolace v ploše a v detailech

Zde je patrné, že izolatér provádějící plochu má dlouhý hořák s velkým zvonkem na konci, zatímco izolatér provádějící detail má krátký hořák s malým zvonkem tak, aby mohl kvalitně provést konstrukční detail.

Obr. č. 11 – detail etapového napojení nebo též detail zajištění denního záběru při provádění izolačního souvrství

V rámci provádění je velmi důležitý okamžik uzavření izolačního souvrství při jednotlivých pracovních záběrech. Na tomto obrázku je takovýto uzávěr patrný. Na konci každé pracovní etapy, obvykle denní záběr, se propojovala hydroizolace s parotěsnou zábranou tak, aby se do izolačního souvrství nemohla dostat srážková voda.

Obr. č. 12 – skladba střešního pláště nového technického řešení

Obr. č. 13 – provádění skladby provozních vrstev – ochranné a drenážní vrstvy pod pojížděnou deskou