Problematika zelených střech zejména z hlediska eliminace rizik vad a poruch

/autor: /

Problematika zelených střech zejména z hlediska eliminace rizik vad a poruch se zaměřením na nutnost provázanosti řešení stavební části a realizace zelené střechy

CZ: Příspěvek poukazuje na nutnost provázanosti projektu stavební části s požadavky na vegetační souvrství. Na vybraných příkladech dokumentuje případy, kdy nedomyšlenost řešení stavby se zelenou střechou jako celku může výrazně zkomplikovat instalaci vegetačního souvrství, případně vést k následným problémům.

EN: The article points out the necessity of the interconnection of the construction project with the requirements for the green roof layers. On selected examples, it documents cases where the inconsistence of the building construction and the green roof as a whole can significantly complicate the installation of the green roof and possibly cause subsequent problems.


img-4545-fotogalerie-002-.jpg

1. Mocnost vegetačního souvrství VERSUS výška atiky
Nejde jen o to, aby výška atiky umožňovala instalaci vegetačního souvrství takové mocnosti, jaká odpovídá požadovanému druhu vegetace. Jde rovněž o to, že výška atiky nebývá kvůli spádování všude stejná. Má-li být dodržen stejný vzhled vegetace v celé ploše (což platí především pro extenzívní zelené střechy s malou vrstvou substrátu), je třeba dodržet v celé ploše stejnou výšku vrstvy substrátu, aby rostliny měly všude stejné podmínky a tudíž stejný vzrůst a vzhled. To v praxi znamená, že u větších vyspádovaných ploch nelze bez dalších opatření srovnat povrch substrátu do vodorovna, ale ideálně musí kopírovat spády střechy. Pro někoho to může být opticky nepřijatelné, především tehdy, když rozdílné úrovně jsou zřejmé na první pohled. Můžeme narazit na nepochopení investora, případně i architekta. Totéž platí pro návaznosti na terasy, dlažby apod., jejichž povrch bývá takřka vždy vodorovný a spád střešní plochy nekopíruje. Pokud má být povrch vegetačních ploch rovinný, je nutné provést výškové vyrovnání v drenážní vrstvě (v tom případě musí být tvořená násypem) nebo vypodložit hlubší místa inertním, nejlépe nenasákavým materiálem, např. XPS apod. Na této vyrovnávací vrstvě už lze realizovat zbývající vrstvy tak, že povrch bude vodorovný. 

2. Odvodnění vegetačních ploch VERSUS spádování, odvodnění z jiných ploch, kaluže, prohlubně… 
Spolehlivý odtok vody z vegetačních střech je základním předpokladem pro dobrý vývoj vegetace a zachování požadovaného vzhledu. Místa, kde voda zůstává stát už před realizací, jsou zdrojem následných problémů s úhynem vegetace v důsledku přemokření.
Do vegetačních ploch také nesmí být svedena voda z jiných ploch, zejména z neozeleněných. Hrozilo by vyplavování substrátu, přemokření, případně nadměrná vlhkost v některých místech oproti jiným, kam se tato „přidaná“ voda nedostane. Vlhkostní poměry se opět odrazí na výsledném vzhledu vegetace. Pokud tyto problémy nebyly vyřešeny v projektu nebo konstrukčně v průběhu stavby, nelze je většinou vyřešit ani dodatečně při instalaci vegetačního sourství. Pokusy o nápravu stavu pak většinou zůstávají na úrovni improvizace a jakéhosi více či méně úspěšného provizoria, nehledě na to, že instalace vegetačního souvrství se může značně zkomplikovat.

3. Vegetační souvrství VERSUS jiná řemesla: Opomenutí prostupů pro závlahy, přerušení odtoku vody např. obrubníky a dlážděnými plochami

U složitějších projektů intenzívních zelených střech je nutné zavčas řešit návaznost řemesel tak, aby se nezapomnělo na důležité souvislosti, např. nepřerušenou drenážní vrstvu, umožňující odtok vody v celé ploše, rozvody závlahového systému vč. případných prostupů pod dlažbami, obrubníky apod.

4.  Detaily šikmých střech – nutná příprava pro vegetační souvrství (okraje, střešní okna, žlaby,…)
U šikmých střech je nutné počítat s tím, že ve většině případů se bude vegetační souvrství opírat o spodní okraj střechy a působit v tomto místě značným tlakem. Tato oblast tedy musí být už v návrhu uzpůsobena tak, aby instalace vegetačního souvrství byla proveditelná a bezpečná. Problémovým místem mohou být i střešní okna. Pro vegetační střechy musí mít střešní okna vyšší rám, aby vyčnívala dostatečně vysoko nad rovinu střechu a poskytovala tak dostatečný prostor pro vegetační souvrství. Zároveň je třeba uvažovat s případným tlakem na rám, kterým bude působit kačírkový obsyp, příp. souvrství pokračující nad oknem, nebo vyřešit způsob, kterým bude zatížení těchto prvků eliminováno. I zde jde o problematiku, které je nutné věnovat pozornost už při zpracování projektu, nikoli improvizací přímo na stavbě.

Závěr
Promyšlený záměr, odpovědný návrh a kvalitní provedení je základním předpokladem pro to, aby se zelené střechy a střešní zahrady staly oblíbenou součástí nové výstavby i rekonstrukcí stávajících objektů a aby dlouhodobě sloužily svému účely a zpříjemňovaly nám prostředí pro bydlení i práci.