Průkaz energetické náročnosti budov

/autor: /

Na počátku bylo slovo… V případě Průkazu energetické náročnosti budovy (dále PENB), jenž je od 1.1.2009 povinnou součástí dokumentace ke stavebnímu povolení všech nových budov a některých rekonstrukcí, byla myšlenka a snaha uvést v praxi nutnost snížit spotřebu energie, a tak zmenšit zátěž životního prostředí.
Povinnost zpracovat PENB je ukotvena v Zákoně č. 177/2006, kterým se mění zákon č. 406/200 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. Ve Vyhlášce č. 499/2006 o dokumentaci staveb je stanoven obsah žádosti o stavební povolení, jehož nedílnou součástí je právě PENB. Výpočet a podrobnosti zpracování PENB se řídí Vyhláškou MPO č. 148/2007 o energetické náročnosti budov.
V rámci hodnocení energetické náročnosti budovy řídící se vyhláškou MPO č. 148/2007 se sleduje množství energie potřebné na běžný  provoz objektu, tj. energie potřebné na vytápění, chlazení, ohřev teplé vody, větrání a osvětlení. Tímto nástrojem lze účinně navrhnout jednotlivé energetické systémy v objektu, případně zefektivnit jejich využití, a to v přípravné fázi projektu, kdy je prostor pro přizpůsobení poměrně široký.
Energetická náročnost se hodnotí nejen u novostaveb, ale i u určité části rekonstruovaných objektů. Jedná se o objekty s podlahovou plochou nad 1000 m2, na nichž dojde během rekonstrukce k větším změnám. Větší změnou dokončené stavby se přitom myslí rekonstrukce, která probíhá na více než 25% plochy obvodového pláště nebo je provedena taková změna vnitřního zařízení budovy, že výchozí součet ovlivněných spotřeb energií je vyšší než 25% celkové spotřeby energie.
Výjimku osvobozující objekt od povinnosti zpracovat Průkaz energetické náročnosti objektu mají samostatné budovy o ploše do 50m2, budovy pro dočasné používání, nevytápěné stavby – kostely, zemědělské stavby, výrobní haly..
 
U staveb určených k veřejnému přístupu (např. nákupní centra, školy, úřady) , jejichž podlahová plocha je větší jak 1000m2 a jenž podstoupily rekonstrukci nebo jsou novostavbou, je dána povinnost vyvěsit Průkaz energetické náročnosti budovy na viditelném místě. Dále je povinností předložit Průkaz energetické náročnosti budovy při prodeji nebo pronájmu celého domu či jeho části, jedná-li se o objekt, u kterého by nastala povinnost zpracovat PENB dle předchozích podmínek.


PENB mohou zpracovávat pouze osoby mající oprávnění Ministerstva průmyslu a obchodu.


„Průkazu energetické náročnosti budovy“ se termínem i grafickým výstupem značně podobá „Energetický štítek obálky budovy“, tyto pojmy však skrývají odlišné vyhodnocení budovy, proto je důležité je nezaměňovat. Jak již bylo řečeno „Průkaz energetické náročnosti budovy“ (zpracovaný dle vyhlášky 148/2007 o energetické náročnosti budovy) hodnotí množství energie potřebné na provoz budovy. Vedle toho „Energetický štítek obálky budovy“ (dle normy ČSN 730540 Tepelná ochrana budovy) pouze klasifikuje tepelně-technické vlastnosti všech obvodových konstrukcí budovy pomocí průměrného součinitele prostupu tepla. Energie vstupující do budovy nemají na vyhodnocení Energetického štítku obálky budovy žádný vliv.


 


V případě dotazu kontaktujte firmu A.W.A.L. s.r.o. – www.awal.cz.