Řádná montáž oken, část II.

/autor: /

MATERIÁLY
Obecně lze jako těsnicí materiál použít vybraných vhodných tmelů, prefabrikovaných provazů, pruhů, fólií, lepicích pásek nebo speciálních profilů. Neprodyšné a naopak pro exteriér vodě a povětrnosti odolné pásky či fólie se mohou skládat například z plastů, hliníku, elastomerů, živičného materiálu a různých jejich kombinací s ověřenou těsností. Neměl by být opomíjen fakt, že „tepelné izolanty“ jako např. PUR pěny či minerální vata jsou schopny jen omezeně kompenzovat dilataci stavebních prvků a nejsou i z tohoto důvodu dostatečné řešení detailu připojovací spáry.


PRINCIP
Nejvýhodnější je zpravidla vrstvení několika materiálů ve spáře, jak uvádí schéma níže, které ve vzájemné interakci udrží spáru zcela v suchu a funkční. Zpravidla je neprodyšná vrstva uspořádána na interiérové straně izolační roviny, kdy tímto opatřením je zamezeno proudění vzduchu do konstrukce či spoje. Na exteriérové straně jsou naopak umístěny materiály vysoce prodyšné avšak odolné vůči průniku hnaného deště.
Styky a spoje musí být utěsněny účinnými těsnicími materiály s požadovanou životností, odolávající vlivu povětrnosti, dilatačním pohybům a objemovým změnám. Z hlediska prostupu vodních par a nebezpečí kondenzace vodní páry v konstrukci je výhodné, pokud jsou vrstvy v konstrukci řazeny takovým způsobem, aby se velikost součinu tepelné vodivosti a faktoru difúzního odporu jednotlivých vrstev směrem od vnitřního povrchu (od interiéru) postupně snižovala. Může při takto uspořádaném detailu snadno docházet k žádoucímu odvětrání spáry. Toto však naplatí pro všechny matriály na trhu. Jako zcela výjimečné mezi materiály na trhu, lze považovat těsnicí fólie s variabilní hodnotou těsnosti vůči průniku vodních par. Takové materiály je možno aplikovat jako vnější i vnitřní uzávěr strany spáry. Jejich předností je tedy mimo jiné snížení nároků na zdatnost prováděcích firem a usnadnění plánování detailů.Vnější uzávěr
• hydroizolace Tvoří primární ochranu proti dešťovému zatékání vody do spáry při působení povětrnostních vlivů. Materiály by měly být navíc vysoce difúzně propustné aby bylo umožněno dobré odvětrání připojovací spáry, v níž může docházet ke vzniku kondenzátu. Používá se komprimovaná (předstlačená) páska, např. illbruck illmod 600, illbruck illmod eco. Dále vodotěsná a paropropustná fólie illbruck Okenní fólie Exteriér nebo illbruck TwinAktiv.
Funkční úsek
• tepelná izolace Prostor mezi okenním rámem a zdí by měl být vyplněn kvalitním tepelně a zvukově izolačním materiálem. Běžnou tepelnou izolací je PU pěna.
Vnitřní uzávěr
• vzduchotěsná membrána Slouží jako bariéra odolná vůči průchodu vzduchu a s ním i vlhkosti do prostoru spáry. Přičemž platí pravidlo „těsněji uvnitř než zvenku“. Vhodným materiálem je illbruck Okenní fólie Interiér, která je vzduchotěsná a parotěsná. Fólií, kterou můžeme použít jak z exteriérové, tak interiérové strany spáry je illbruck TwinAktiv.


PŘÍNOSY SPRÁVNÉHO UTĚSNĚNÍ
• úspory energie, díky zabránění vzniku tepelných mostů a téměř nulové průvzdušnosti
• maximální spolehlivost a trvanlivost funkce spáry po 365 v roce
• snížení hladiny hluku spárou
• zabránění průniku vlhkosti a vzniku plísní ve spáře


ZÁRUKY


Vyžadujte osvědčení a záruky od prováděcích firem a výrobců materiálů. Společnost Tremco illbruck nabízí desetiletou zárukou na funkčnost připojovací spáry.


NEJČASTĚJŠÍ CHYBY
• použití pouze PUR pěny (nedostatečná schopnost dilatace, nasákavost)
• řešení pouze na jedné stranně spáry (použití pouze hydroizolační fólie nebo vzduchotěsné fólie)
• záměna těsnicích materiálů
• nedodržení postupů při navrhování a provádění detailu


Ukázky detailů: viz fotogalerie