Sanace balkónů a lodžií technologií Triflex

/autor: /
Německá firma Triflex patří již přes 35 let k nejkvalitnějším výrobcům hydroizolací a systémů pro ochranu betonu na bázi polymethylmetakrylátu (PMMA). Její zastoupení na českém trhu zajišťuje firma Axter CZ.
Jedno z mnoha řešení, které společnost Triflex nabízí, je vodotěsnost balkonů a teras.

Zásadní odlišnosti systémů Triflex od standardních technologií (izolace na bázi asfaltových pásů nebo foliových hydroizolací, beton, keramická dlažba):

 • absence přesunu významného množství hmot (beton, dlažba)
 • absence mokrého procesu
 • rychlost aplikace (celé souvrství v rámci jednoho dne oproti čekání na dozrání betonu a aplikaci dlažby)
 • realizace hydroizolační a pochozí vrstvy v celkové tloušťce cca 3-5mm oproti standardním minimálně 70 mm (hydroizolace + beton + dlažba)
 • zanedbatelná hmotnost (oproti nabetonávce a dlažbě se jedná o zásadní výhodu, není potřeba statický posudek)
 • úspora výšky u rámu dveří
 • vytažení hydroizolace na rám dveří systémovým materiálem Triflex ProDetail = hydroizolační bezpečnost (asfaltový pás nebo folii nelze zpravidla u rámu dveří dostatečně vytáhnout a přikotvit a proto je tento detail obyčejně značně rizikový, i u klasických hydroizolací je řešen pomocí materiálů Triflex, které drží na asfaltových pásech i foliových hydroizolacích)

Zásadní odlišnosti systémů Triflex od konkurenčních výrobců stěrkových hydroizolací jsou:

 • rychlost zreagování materiálů v řádech desítek minut, odpadá riziko zapršení do čerstvého materiálu nebo riziko kondenzace vodních par na povrchu materiálu (PUR stěrky mají například dobu reakce (zatížitelnost) minimálně v řádech několika hodin, často 12-24 hodin, minerální systémy obyčejně ještě déle)
 • možnost aplikace a tvrdnutí materiálů za teplot blízkých 0°C nebo i pod 0°C (klasické PUR systémy vyžadují minimálně +6°C, minerální systémy teploty nad 0°C)
 • vysoká houževnatost systémů, přemostění trhlin (podstatně lepší než u minerálních stěrek, lepší než u PUR stěrek)
 • velmi vysoká hydroizolační funkčnost a bezpečnost díky výztužné vložce (standardní PUR nebo minerální systémy tuto nemají a jsou proto náchylnější na poškození)
 • trvanlivost
 • technická variabilita, vyřešení všech navazujících detailů v rámci systému
 • estetická variabilita – hladký povrch s čipsy, drsný povrh s křemičitým pískem, barevné variace dne požadavků klienta
 • vzhledem ke svým technickým parametrům a kvalitě jsou systémy Triflex nákladnější než konkurenční systémy na jiných materiálových bázích (PUR, minerální stěrky)

Systémy

Všechny níže popsané systémy lze aplikovat jak ve variantě s tepelnou izolací, tak ve variantě bez tepelné izolace.
Na tepelnou izolaci je nutné aplikovat separační PE folii a následně se betonuje železobetonová deska (min. cca 50mm, KARI 150/150/6) s použitím dilatačních pásků (min 10mm) po obvodě svislých konstrukcí. Na tento podklad (po cca 28 dnech – dle vlastností betonu) se realizuje penetrační nátěr Triflex Cryl Primer 287 a následně zbytek souvrství Triflex dle preferencí klienta.
V nezateplené variantě se realizuje penetrační nátěr a zbytek systému přímo na železobetonovou nosnou konstrukci. Tato musí být v obou variantách suchá, rovinná a soudržná (odtrhová pevnost optimálně větší nebo rovna 1,5MPa). V případě nerovností se železobetonová deska reprofiluje k tomu určenými reprofilačními maltami, optimálně systémovými (Triflex).
Systémy Triflex jsou tvořeny materiály do ploch a doplňkovými materiály pro reprofilaci, řešení detailů a řešení návazností na další materiály. Představují tak ucelený komplex schopný vyřešit téměř každé technické i estetické zadání.

Protiskluzovost

Protiskluzovost systémů Triflex pro balkony je doložena certifikáty z patřičných zkušeben a tyto systémy vyhovují všem nárokům kladeným na tyto plochy. Protiskluzovost jako požadavek na povrchové vrstvy balkonových i jiných systémů vychází z německých technických norem a požadavků. Protiskluzovost je zkoušena podle DIN 51 130 (pracovní povrchy, povrchy kde jsou prováděny aktivity s rizikem uklouznutí) a DIN 51 097 (povrchy kde se chodí bosou nohou (převážně se týká bazénů, apod.)). Protiskluzovost jako závazný požadavek bývá často definován pouze pro veřejně přístupné prostory, nikoli pro prostory neveřejné.
Triflex jako německý výrobce vyhovuje všem požadavkům, které jsou na tyto systémy kladeny pro jednotlivé expozice, resp. třídy použití systémů. Hodí se např. také pro venkovní schodiště nebo rampy (viz výše), kde jsou jedny z nejvyšších požadavků. Tyto systémy dosahují maximálního stupně protiskluzovosti R13. Klasické balkonové systémy dosahují stupňů R12-R9, kde i stupeň R9 vyhovuje beze zbytku požadavkům na tyto povrchy. V případě zvláštních požadavků je však možné realizovat i balkonovou plochu systémem se stupněm protiskluzovosti R13.
Metoda zkoušení vychází z pocházení osoby po zkušební rampě, jejíž sklon se z horizontální polohy navyšuje rychlostí 1°/s až k úhlu, kdy se zkušební osoba stane nejistou a začne klouzat.
Stupně protiskluzovosti R9-R13 vycházejí z normy DIN 51 130 a požadují dosáhnout úhlů: R9 6-10°, R10 10-19°, R11 19-27°, R12 27-35°, R13 přes 35°. Norma DIN 51 097 řadí povrchy do tříd A-C, kdy A představuje nejnižší míru protiskluzovosti (úhel > 12°), B střední míru protiskluzovosti (úhel > 18°) a C nejvyšší míru protiskluzovosti (úhel > 24°).

BWS

o1.png
Jedná se o hydroizolační systém pro balkony vhodný pro lepení dlažby nebo ponechání jako pohledový – povrch z křemičitého písku. Třída protiskluzovosti: R12, úhel 34,2° – třída C.

BTS-P

o2.png

Jedná se o hydroizolační systém pro balkony s finální pochozí vrstvou v barevných variantách a s vsypem čipsů dle požadavků investora. Třída protiskluzovosti: R9, úhel 8,6°, nezatříděno.

BFS

o3.png

Jedná se o ochranný systém pro balkony s finální pochozí vrstvou v barevných variantách a se vsypem čipsů dle požadavků investora. Třída protiskluzovosti: R9, úhel 8,6°, nezatříděno.


TRIFLEX COLOUR MIX

o4.png

Jedná se o esteticky, mechanicky a protiskluzově velmi kvalitní pochozí vrstvu pro systémy BTS-P a BFS. Povrch je tvořen probarveným křemičitým pískem a finální probarvenou nebo transparentní vrstvou stěrky. Třída protiskluzovosti: R12, úhel 31,7° – třída C.

Reference
Výběr několika realizací v Praze.

o5.png

o6.png

Další reference