Spolehlivá montáž předsazených oken

/autor: /

Předsazená montáž oken při použití konzol systému JB-D® anebo JB-D®/L

Montáži předsazených oken do otvorových výplní nebyla donedávna věnována velká pozornost.
S nárůstem počtu novostaveb či rekonstrukcí i u nás v posledních letech zažila montáž předsazených oken doslova informační revoluci. Nejprve se řešily co nejlepší technické parametry oken jako např. prostup tepla. Postupně se začalo diskutovat o připojovací spáře, která má na technické vlastnosti okna nemalý vliv. Špatně namontované okno může vykazovat zhoršení mnoha parametrů a to až o desítky procent. Příkladem může být okno s deklarovanou hodnotou součinitele prostupu tepla Uw = 1,1 W/m2K, které pak v důsledku špatné montáže vykazuje hodnotu až 2,0 W/m2K. Tato hodnota však již nesplňuje požadavky dané nornou. 
o1.png

Vždy platí zásada, že pro kvalitní okno musí být splněna podmínka kvalitní montáže. Certifikované a praxí ověřené systémové řešení firmy SFS intec, kde je za pomoci mechanických konzol umožněna nastavitelná předsazená montáž okna, vzbudilo veliký ohlas nejen u odborné veřejnosti, ale i u osvícených investorů. O užitečnosti předsazení oken do prostoru vnější tepelné izolace budovy svědčí i mnohá jiná konkurenční řešení, která se v poslední době na našem trhu objevila. Všechna tato inovátorská řešení jsou dobrým signálem zlepšení situace v našem stavebnictví a postupně tak vytěsňují doposud nejčastější umístění okna ve stavebním otvoru. 
o2.png

Každý systém předsazení má své výhody a požadavky. Předsazení konstrukce okna na ocelových konzolách v systému JB-D® lze realizovat až do vzdálenosti 150 mm od středu rámu měřeno k vnějšímu líci nosného zdiva. Předsazení středu rámu okna ve vzdálenosti 70 mm od líce zdiva stavebního otvoru je na základě ověřených výpočtů ideální vzdáleností pro minimalizaci lineárního činitele prostupu tepla psí W/(m.K). Toto předsazení nejhospodárněji splňuje technické požadavky na zateplení budov a je zcela v souladu s přísnými technickými normami platnými v celé EU. Tím máme na mysli splnění všech požadavků norem (v České republice ČSN 74 60 77 okna a vnější dveře, požadavky na zabudování) a montážní směrnice RAL 2010, kde je pro bezpečný přenos všech definovaných zatížení působících na okno jasně předepsáno následující doporučení: 
o3.png

Zkušenosti z montáží předsazených oken v České republice a na Slovensku máme velmi dobré. Pokud bylo nutno řešit nějaký problém s mechanickým kotvením konzol v systému JB-D® ,týkalo se to buď problému kotvení do dutin vylehčených tvárnic nosného zdiva, anebo nepoužívání systémových stranových a horních konzol. První problém souvisí již s prováděcím projektem stavby, tedy s návrhem materiálu nosné konstrukce zdiva, do kterého budou předsazená okna ukotvena. V prováděcí dokumentaci je také nutno zohlednit předepsané vzdálenosti mezi rámem okna a lícem zdiva stavebního otvoru, tedy 13 mm zhora a po stranách a 14 mm odspodu rámu. I tak lze předejít problémům s montáží předsazeného okna a případným dodatečným úpravám nosné konstrukce. 
o4.png 

Druhým nešvarem je časté nepoužívání systémových stranových a horních konzol, což souvisí se snahou úspory času a peněz u montážních čet. Tito „spořiví“ lidé si bohužel neuvědomují, že kompletní konstrukce okna je ve statickém návrhu předsazení počítána jako konstrukce kotvená prostorově. Nelze opomíjet důležité požadavky směrnice RAL 2010 pro montáž předsazených oken a předpoklady návrhu a výpočtu, kdy na křídlo i rám okna nepůsobí pouze svisle orientované síly. Nezanedbatelná zatížení působí také v horizontální rovině a proto musí být i stranové konzoly pro bezpečný přenos zátěže vyztuženy prolisem. Z hlediska funkčnosti a záruky spolehlivosti mechanického kotvení předsazeného okna nelze kombinovat spodní konzoly JB-DK s nesystémovými stranovými konzolami.
o5.png
Častým problémem je kotvení do rizikové zóny u hrany ostění. Není dodržena minimální vzdálenost 60 mm od hrany ostění a narušené zdivo se může odlomit ! Tato montáž neodpovídá směrnici RAL a nemůže zde být uplatněna záruka. 
o6.png
Řešením jsou upevňovací prvky systému JB-D®/L, které byly vyvinuty pro rychlou a bezpečnou montáž oken u hrany zdiva stavebního otvoru.

o7.png

Síly působící na okno: – vlastní hmotnost, – zatížení větrem, – vertikální a horizontální užitné zatížení, – zatížení stavebními doplňky (žaluzie)
U oken s vestavěnými venkovními žaluziemi se pozice okna posouvá až o 40 mm před hranu ostění. Přímé upevnění uzavřených rámů okna tak nemůže být v souladu s montážní směrnicí RAL.
Montáž do ostění a nadpraží u hrany a až 40 mm za hranou ostění s použitím desky JB-D®/L-P.
o8.png

Jedná se o upevnění rámu okna spolehlivě přenesené do bezpečné zóny ostění. Desky jsou vhodné a tvarově přizpůsobené utěsnění připojovací spáry za pomoci multifunkční těsnící pásky. Tímto upevněním je zaručena minimalizace tepelných mostů. Jedná se o montáž okna bez pomoci nosných a vyrovnávacích klínků. Deska umožňuje vyrovnání stavebních nepřesností. Rozsah použití je od hrany ostění stavebního otvoru až pro předsazení o 40 mm. JB-D®/L-P deska se při montáži vkládá do předvrtaného uzavřeného rámu okna. Systém montáže zajišťuje požadovanou minimální vzdálenost upevňovacího šroubu od hrany ostění 60 mm. Jedná se o bezpečnou a ověřenou montáž okna u novostaveb i při renovacích. 
Montáž okna do parapetu a předsazení okna za pomoci úhelníku JB-D®/L-A 
o9.png

Jedná se o upevnění rámu okna spolehlivě přenesené do bezpečné zóny parapetu. Úhelníky jsou vhodné a tvarově přizpůsobené utěsnění připojovací spáry za pomoci multifunkční těsnící pásky. Rozsah použití je od hrany ostění stavebního otvoru až pro předsazení o 40 mm. JB-D®/L-A má zaručenou únosnost 100 kg na jeden úhelník. Systém montáže zajišťuje požadovanou minimální vzdálenost upevňovacího šroubu od hrany parapetu 60 mm. Jedná se o bezpečnou a ověřenou montáž okna u novostaveb i při renovacích. 
o10.png

Do mnohých objektů byly na hranu stavebního otvoru úspěšně namontovány stovky oken. Praxe ukázala, jak rychlá a bezpečná je montáž oken s JB-D®/L systémem. 
o11.png

Podle umístění okna ve stavebním otvoru a podle délky předsazení máte tak na výběr ze systémových a ověřených upevňovacích prvků vyráběných firmou SFS intec. 
o12.jpg