Systém podtlakového kotvení hydroizolací střech

/autor: /,

Vynikající zkušenosti norského výrobce hydroizolačních plastových pásů Protan v oblasti výroby a aplikace střešních systémů vedly k dalšímu zdokonalování a inovacím v tomto oboru. Nemalým důvodem pro počátek spolupráce s techniky z USA, kde již byly zkušenosti, bylo i svérázné skandinávské podnebí. Od roku 1985 se vědci v norském koncernu na výrobu a vývoj hydroizolačních pásů Protan věnovali využití větru tak, aby izolace na střechách kotvil a nesnažil se s kotvením bojovat, jako je tomu u ostatních způsobů kotvení hydroizolací proti působení účinků sání větru. Podtlakový systém kotvení pásů Protan SE byl vyvinut a upraven na drsné severské povětrnostní podmínky a v Norsku byl certifikován.

Obchodní a technické zastoupení firmy Protan pro Českou a Slovenskou republiku, firma Izolprotan s.r.o., uvedl podtlakový systém kotvení na trh svou první aplikací systému v roce 2001. V současné době přibývá ročně montáž několika desítek tohoto, mezi odbornou i laickou veřejností již známého, systému kotvení fólií proti působení sání větru. Funkčnost systému je prověřena vichřicemi, které v poslední době na našem území prověřují kvalitu návrhů a instalací střešních souvrství. Podtlakový systém kotvení Protan je u nás certifikován Technickým a zkušebním ústavem stavebním v Praze.

Princip podtlakového kotvení izolačních pásů je založen na znalostech působení větru na střešní konstrukci. V oblastech rohových a okrajových, kde působí největším sáním, se tyto sací síly využijí k podtlakovému kotvení hydroizolace prostřednictvím vakuových = podtlakových ventilů, umístěných v izolaci. Vakuový ventil je kovový válec se speciálně tvarovanou hlavicí, která vytvoří turbulence vzduchu a dojde k vysávání vzduchu ze souvrství. Jednosměrné proudění vzduchu zajišťuje vložka z EPS, na které je ukotvena pohyblivá EPDM membrána. Ta zajistí možnost proudění vzduchu ze střešního souvrství ven, ale ne do něho. Potom systém funguje po celou dobu životnosti tak, že vytvořený podtlak přisává fólii k podkladu a čím větší je sání větru, tím větším podtlakem je fólie kotvena.

V souvrství dochází k pohybu vzduchu směrem ven a ten odvádí i případnou vlhkost vyskytující se pod hydroizolací. Například zabudovanou vlhkost, vlhkost z mokrých procesů atd. Vlhkost není odkázána pouze na difuzi PVC fólií Protan (s velice nízkým difuzním odporem). Konstrukce se vysušuje větší rychlostí.

K funkčnosti podtlakového systému kotvení musí být splněny a dodrženy následující zásady.
– Prvním zásadním předpokladem pro aplikaci systému podtlakového kotvení je vzduchotěsnost podkladu. Neporušená stávající bitumenová izolace soudržná s podkladem je ideálním vzduchotěsným podkladem. Na nosnou konstrukci z trapézových plechů se musí provést bitumenová vzduchotěsná zábrana, kterou nelze prošlápnout. Existují podklady, pro které se podtlakový systém vůbec nedoporučí.

– Vzduch nesmí být do souvrství nasáván z vnitřního prostoru netěsnostmi v podkladní konstrukci a také musí být fólie vzduchotěsně uzavřena kolem obvodu atik, stěn, prostupů, vtoků atd. Vzduchotěsnost se zajišťuje pěnovým PU samolepicím páskem nalepeným na konstrukci a fólie je k němu přitlačena kovovým děrovaným profilem, který je kotven do konstrukce kotvami s roztečí max 150 mm.

– Vakuové ventily musí být osazeny podle techniky zpracovaného podkladu a osazení ventilů je technickým zástupcem firmy Protan zkontrolováno. Rozmístění ventilů je závislé na mnoha aspektech. Na tvaru budovy, výšce budovy a atik, umístění budovy v terénu, nástavbách na střeše, na sklonu střechy atd. Proto je nezbytné, aby návrh rozmístění vakuových hlavic vyšel od firmy Protan.

– Tepelná izolace v souvrství neovlivňuje funkčnost vakuového/podtlakového efektu. Systém funguje i bez tepelné izolace. V případě použití tepelné izolace na bázi EPS je nezbytné zaměnit pod podtlakovými ventily izolaci EPS za izolaci na bázi minerálních vláken na celou tloušťku skladby. Separační geotextilie musí být svařena, vytažena a zakotvena pod děrovanými profily. V případě požadavku splnění požární odolnosti BROOF (t3) se geotextilie zamění za skelnou rohož min 120 g/m2.

– Další zásadou, která musí být striktně dodržena, je absolutní technologická kázeň při pokládce. Autorizaci pro pokládku vakuových systémů vydává zástupce dodavatele Protanu pro ČR a SR, Izolprotan s.r.o., na základě svých znalostí prováděcích firem co se týče kvality pokládky.

– Montáž probíhá pod průběžnou kontrolou technického oddělení firmy Izolprotan s.r.o., která zajišťuje po dohodě také šéfmontáž zkušenými pracovníky.

Důvodem použití vakuového systému kotvení je jeho spolehlivost díky technické kvalitě a ekonomická stránka. Podtlakové kotvení se používá všude tam, kde hydroizolaci nelze kotvit z důvodu chybějící nebo problémové nosné vrstvy, do které je potřeba kotvit. Jedná se o rekonstrukce promáčených střech s rozpadlou betonovou mazaninou, se spády vytvořenými násypy a nosnou vrstvou hluboko v souvrství, kotvení do tenkostěnných panelů atd. Dále tam, kde není vítané perforování parotěsné zábrany, například na střechách nad bazény. Druhá oblast vhodného použití je na objektech, kde není možné hydroizolaci kotvit, ale ani ze statických důvodů přitížit. V dnešní době přichází do úvahy i objekty, které se již běžně zateplují vysokou vrstvou tepelné izolace a kotvení je náročné i drahé vzhledem k délce kotev (tloušťka tepelné izolace přes 500 mm). Systém se využívá i tam, kde je preferován díky nízké hlučnosti montáže (nemocnice, školy, školky).

Izolprotan s.r.o.
517 41 Čestice 159
www.izolprotan.cz
www.protan.com