Úvod do poruch plochých střech

/autor: /

Poruchy střešních plášťů mohou vznikat buď v důsledku jedné dominantní příčiny, nebo v důsledku souběhu několika příčin. Stanovit primární příčinu je často velmi obtížné, stejně jako určit podíly jednotlivých příčin při jejich souběhu.

Poruchy mohou vznikat v průběhu celého procesu přípravy realizace střešních plášťů a jejich prvotní příčinou může být:


 • špatná volba vstupních údajů (poddimenzování návrhových parametrů v rámci předprojektových prací nebo nerealistické požadavky na výsledné dílo),
 • špatný projekt (špatné technické a materiálové řešení),
 • špatné materiály a konstrukční prvky (špatná kvalita, neslučitelnost nebo rozdílná životnost jednotlivých komponentů),
 • špatné provedení na místě,
 • špatné užívání a nedostatečná údržba,
 • mimořádné události (živelné katastrofy, havárie atd.).
Poruchy mohou vznikat v důsledku činnosti všech subjektů účastnících se na realizaci střešního pláště, tj.: • investora (nekvalifikované, nerealistické požadavky, šetření na nesprávných místech),
 • projektanta (neznalost a nedostatečná informovanost, tlak od investora na šetření),
 • výrobce použitých materiálů a prvků (nekvalitní výroba, nekvalitní servis zpracovatelům),
 • prováděcí firmy (bezohlednost k práci subdodavatelů, šetření na subdodavatelích),
 • prováděcí firmy izolací (nekvalifikovanost, snaha o nejlevnější provedení),
 • uživatele (neznalost, neinformovanost, šetření).

Všechny subjekty však spojuje několik vlastností a jedna z nich je – šetření. Při volbě nejlevnějších variant technického a materiálového řešení je vždy nutné si uvědomit, že tyto varianty jsou i nejrizikovější a jejich životnost je nejkratší. Veškeré ekonomické výhody tak v krátké době mizí, neboť střešní pláště je nutno opravovat nebo dokonce rekonstruovat, kromě ekonomické nevýhody není nic nepříjemnějšího, když uživatelům kape na hlavu a ničí se majetek, který by měl střešní plášť spíš chránit. Po roce 1990 se v České republice rekonstruovaly střešní pláště pomocí nových technologií, bez dostatečných znalostí a zkušeností. Výsledkem je, že po deseti letech se střechy musí rozsáhle rekonstruovat. Poruchy, které se dnes vyskytují, jsou daleko rozmanitější než ty, které se objevovaly do roku 1990. Další vlastnost, která je příčinou poruch, je nekvalifikovanost při rozhodování a nedostatečná informovanost (v České republice konkrétně nedostatečná objektivní informovanost a nedostupnost objektivních informací). Důsledkem je volba technologií a materiálů, které jsou zastaralé nebo zbytečně rizikové. Samostatnou kapitolou je kvalita prováděcích firem – od techniků až po izolatéry a klempíře. Současný systém učňovského školství, zejména v těchto oborech, není optimální a kvalitní pracovníci těchto profesí jsou vzácní.

Je nutné zamyslet se komplexně nad vzděláváním pracovníků ve stavebnictví a to nejen autorizovaných inženýrů, ale též všech výkonných pracovníků na stavbách. Jsem přítelem evidence a pracovních knížek, které by jejich majitelů přinášely nějaké hmatatelné požitky a majitelům stavebních firem informace o profesních schopnostech majitele této knížky.

V následujících oddílech jsou uvedeny příklady poruch střešních plášťů. Dominantní jsou poruchy asfaltových izolačních materiálů a některé rizikové technologie. Tento virtuální seriál je orientována na asfaltové hydroizolační materiály, proto zde nejsou dokumentovány poruchy hydroizolací ze syntetických fólií.