Vlastnosti stavebních výrobků pro střechy v procesu návrhu a provádění staveb. Nový zákon o stavebních výrobcích

/autor: /,

Dalším, druhým, příspěvkem, který je součástí sborníku konference Izolace 2020, je příspěvek věnovaný vlastnostem stavebních výrobků pro střechy v procesu návrhu a provádění staveb. Píše se v něm také o novém zákonu o stavebních výrobcích. Příspěvek pana inženýra Lubomíra Keima, CSc. si přečtěte níže.

Vlastnosti stavebních výrobků mnohdy rozhodují o vlastnostech stavebních konstrukcí a jejich životnosti. Všechny stavební výrobky, které mají rozhodný vliv na výslednou kvalitu stavby podléhají povinnému posuzování shody, tedy zkoušení a posuzování jejich vlastností. U výrobků označovaných CE, kde závisí na výrobci, nebo dovozci, jaké vlastnosti bude deklarovat, prohlášení o vlastnostech výrobků nemusí poskytovat potřebné informace pro návrh a použití výrobků ve stavbě. Při absenci národních norem pro použití výrobků ve stavebnictví by měl tento stav zlepšit připravovaný zákon o stavebních výrobcích. Cílem přednášky budou informace o postupech ověřování vlastností stavebních výrobků a požadavky legislativní požadavky na stavební výrobky dle připravovaného nového zákona o stavebních výrobcích

Téma konference IZOLACE 2020, „Izolace mezi paragrafy“ zakládá otázku, jak paragrafy, tedy právní předpisy, mohou ovlivnit izolace? Mnohé možná překvapí, že zásadním způsobem.

Stavebnictví je přísně regulovaná oblast, a to jak výroba stavebních výrobků a jejich uvádění a dodávání na trh, tak navrhování a provádění staveb.

Ochranu veřejných zájmů, zejména ochrana zdraví, bezpečnost osob, majetku a životního prostředí, je projevena v oblasti uvádění a dodávání výrobků na trh zákonem č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie, kterým je Nařízení evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011. Toto Nařízení stanoví požadavky týkající se i hospodářských subjektů dovážejících výrobky ze třetích zemí. Umísťování např. českých výrobků na německý trh, není vývozem, ale distribucí. Ochranu veřejných zájmů při navrhování a provádění staveb zajišťuje v České republice zákon č. 183/2006 Sb. a další řada min. sto zákonů, které stanovují v rámci své působnosti dílčí požadavky na stavby nebo jejich části.

Text příspěvku má 11pt, jednoduché řádkování, mezery mezi znaky normální. Před odstavcem vždy mezera 6pt (vynechat řádek 6pt), za odstavcem 0pt, zarovnání do bloku.

Většina stavebních výrobků, jsou výrobky stanovenými, to jsou takové výrobky, které mohou ve zvýšené míře ohrozit oprávněný zájem. Vzhledem k tomu, že stavební výrobek není určen pro přímou spotřebu, ale je určen pro použití ve stavbě, jedná se o takové výrobky, které mohou ohrozit stavbu v rozsahu základních požadavků na stavby, jak je uvádí a dále konkretizuje vyhláška č.268/2009 Sb., popř. pražské stavební předpisy, platné na území hlavního města Prahy.

Ne všechny vlastnosti stanovených stavebních výrobků jsou ty, které mohou ohrozit oprávněný zájem. Vlastnosti, které mohou ohrozit oprávněný zájem se obvykle nazývají vlastnosti regulované, protože musí být stanoveny přímo právním předpisem. U těchto vlastností stavebních výrobků musí být povinně posouzena shoda před jejich uváděním na trh a u výrobků s největším stupně rizika se povinně ověřují vybrané vlastnosti obvykle každý rok. Provedení povinného posouzení stavebních výrobků je podmínkou řádného uvedení a dodávání stavebních výrobků na trh.

Z uvedeného je zřejmé, že regulované vlastnosti mají rozhodný vliv pro výslednou kvalitu stavby. Pro stavbu mají být navrženy a použity takové výrobky, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby, pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní základní požadavky na stavby, jak stanoví § 156 stavebního zákona. Rekodifikace stavebního zákona má v návrhu obdobné ustanovení.
Kdo a jakým způsobem stanoví, jaké výrobky jsou stanovené (regulované a jaké vlastnosti těchto stavebních výrobků jsou regulované?.

a) Stavební výrobky s označením CE. Seznam stavebních výrobků regulovaných v EU Evropskou komisí je dán Rozhodnutím komise. Pro stavební praxi je tím seznamem sdělení Komise učiněné v rámci provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, publikované v Úředním věstníku Evropské unie (anglická zkratka OJEU). Sdělení Komise má formu zveřejnění odkazů na harmonizované evropské normy výrobků, nebo na evropské dokumenty pro posuzování (EAD.) Seznam stavebních, výrobků povinně (až na výjimky) označovaných CE, regulovaných Komisí, ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. stavebních výrobků stanovených, je seznam evropských norem výrobků publikovaných ve formě tabulky v OJEU, identifikovaných jejích číselným označením, rokem vydání, popř. označením změny normy a rokem jejího vydání, popř. změny normy a názvem normy. Ze skupiny výrobků pro hydroizolaci staveb, skupiny hydroizolačních pásů a fólií se jedná o výrobky, na které se vztahují tyto evropské normy výrobků.
– ČSN EN 13707:2004+A2:2009 Hydroizolační pásy a fólie – Vyztužené asfaltové pásy pro hydroizolaci střech – Definice a charakteristiky,
– ČSN 13859-1:2010 Hydroizolační pásy a fólie – Definice a charakteristiky pásů a fólií podkladních a pro pojistné hydroizolace – Část 1: Pásy a fólie podkladní a pro pojistné hydroizolace pro skládané krytiny,
– ČSN EN 13859-2:2010 Hydroizolační pásy a fólie – Definice a charakteristiky pásů a fólií podkladních a pro pojistné hydroizolace – Část 2: Pásy a fólie podkladní a pro pojistné hydroizolace pro stěny
– ČSN EN 13956:2012 Hydroizolační pásy a fólie – Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech – Definice a charakteristiky,
– ČSN EN 13967:2012 Hydroizolační pásy a fólie – Plastové a pryžové pásy a fólie do izolace proti vlhkosti a plastové a pryžové pásy a fólie do izolace proti tlakové vodě – Definice a charakteristiky
– ČSN EN 13969:2004 Hydroizolační pásy a fólie – Asfaltové pásy do izolace proti vlhkosti a asfaltové pásy do izolace proti tlakové vodě – Definice a charakteristiky.
– ČSN EN 13970:2004 Hydroizolační pásy a fólie – Asfaltové parozábrany – Definice a charakteristiky
– ČSN EN 13984:2013 Hydroizolační pásy a fólie – Plastové a pryžové parozábrany – Definice a charakteristiky
– ČSN EN 14695:2010 Hydroizolační pásy a fólie – Hydroizolace betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch – Definice a charakteristiky,
– ČSN EN 14909:2012 Hydroizolační pásy a fólie Plastové a pryžové pásy a fólie vkládané do stěnových konstrukcí – Definice a charakteristiky,
– ČSN EN 14967:2006 Hydroizolační pásy a fólie – Asfaltové pásy vkládané do stěnových konstrukcí – Definice a charakteristiky
Není výjimkou, že harmonizovaná evropská norma, jako nástroj ochrany veřejného zájmu je normou obecně neplatnou. I neplatná evropská norma, která je publikovaná v OJEU slouží k ověřování stálosti vlastností a označování výrobků CE. Je to věcí rozhodnutí Komise, jakou úroveň nastaví.
Protože tyto normy mají právní vztah k Nařízení (EU) č. 305/2011 a byly vypracovány na žádost evropské komise, nazývají se normy harmonizované (hEN), dle procesu jejich schvalování Komisí. Harmonizované normy obsahují zvláštní přílohu, která se obvykle značí ZA, kde v tabulce ZA.1 se uvádí regulované vlastnosti výrobků pro zamýšlené použití výrobků ve stavbě, uvedené v záhlaví této tabulky.
Tyto regulované vlastnosti jsou předmětem povinného posuzování výrobků označovaných CE v návaznosti na další ustanovení uvedená v příloze ZA a deklaraci výrobce. Vlastnosti výrobků z přílohy ZA harmonizované normy, se uvádí v prohlášení o vlastnostech výrobku, které na svoji odpovědnost vydává výrobce nebo dovozce. Vlastnosti výrobků, které se výrobce rozhodl nedeklarovat, označí v prohlášení o vlastnostech zkratkou NPD (No Performance Determined). Vzhledem k tomu, že dle ustanovení Nařízení (EU) 305/2011, může výrobce uvést v prohlášení o vlastnostech jen jednu vlastnost výrobku, aby mohl výrobek řádně uvést a dodávat na trh, je zřejmé, že pro návrh stavby na straně projektanta i pro výběr vhodného výrobku pro stavbu na straně zhotovitele stavby je toto nedostačující. Vzhledem k tomu, že dle ustanovení uvedeného Nařízení (EU) by neměl výrobce, nebo dovozce ve své dokumentaci uvádět ty regulované vlastnosti, které označil v prohlášení o vlastnostech NPD, tedy neuvedl u regulovaných vlastností jejich třídy, nebo úrovně, popř. hodnotu, je v odpovědnosti projektanta nebo zhotovitele, zda takové výrobky v návaznosti na ustanovení §156 stavebního zákona navrhne, nebo použije do stavby.
Povinné posuzování – ověřování stálosti vlastností dle dikce Nařízení (EU) č. 305/2011 provádí výrobce v součinnosti s oznámeným subjektem (notifikovanou osobou) nebo sám, bez účasti oznámeného subjektu (třetí strany).
V České republice zatím není zavedený systém, který by stanovil, jaké vlastnosti by měl výrobce nebo dovozce deklarovat v prohlášení o vlastnostech, aby bylo možné výrobek z hlediska své funkce ve stavbě bezpečně navrhnout nebo použít ve stavbě, tak aby bylo zajištěno prokazatelné splnění požadavků na stavby, nebo její části. Vzhledem k množství hEN, je v platnosti pouze malé množství ČSN pro použití výrobků ve stavebnictví, které stanoví vlastnosti výrobků potřebné pro návrh jednotlivých druhů konstrukcí dle své funkce. Jedno z těchto norem je např.:
b) Výrobky regulované na národní úrovni, to jsou výrobky, na které se nevztahují harmonizované technické specifikace, to je hEN, nebo EAD. Jedná se o výrobky stanovené k nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky. Součástí tohoto nařízení, ve znění poslední jeho novely, nařízení vlády č. 215/2016 Sb., je seznam skupin stavebních výrobků neoznačovaných CE, regulovaných na území ČR. Požadavky na tyto výrobky stanoví určené technické normy k tomuto nařízení, popřípadě stavební technické osvědčení vypracované Autorizovanou osobou, v návaznosti na určené použití výrobku ve stavbě. Seznam určených norem je pravidelně publikován ve Věstníku ÚNMZ.
Vzhledem k tomu, že určené normy k uvedenému nařízení vlády jsou, jak normy výrobků, tak normy pro navrhování staveb, jsou posuzovány všechny vlastnosti stavebních výrobků potřebné pro návrh nebo použití výrobků ve stavbě. Problémem tohoto nařízení vlády je skutečnost, že v prohlášení o shodě, které musí výrobce vydat, aby mohl stavební výrobky stanovené k nařízení vlády č. 163/2002 Sb. uvést na trh, se neuvádí posouzené vlastnosti. Tedy pro stavební praxi má tento dokument malou vypovídací schopnost. Dokládá „jenom“, že výrobce nebo dovozce, popř. distributor provedl, nebo si nechal provést posouzení shody, tedy kromě jiné byly provedeny zkoušky regulovaných vlastností výrobků v rozsahu určené normy nebo příslušného stavebního technického osvědčení. Ověření vlastnosti nemá výrobce nebo dovozce povinnost na vlastní odpovědnost uvádět.
Toto byl druhý důvod z pohledu stavební praxe, k vypracování návrhu nového zákona o stavebních výrobcích.
Připravovaný zákon o stavebních výrobcích nahradí nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění svých změn a zavede pro stanovené výrobky posuzované na národní úrovni, instituty obdobné, jakou stanoví Nařízení (EU) č. 304/2011. De facto v oblasti povinného posuzování vlastností výrobků regulovaných na národní úrovni, bylo “předlohou“ pro návrh zákona uvedené Nařízení (EU).
Dobrou zprávou je, že výrobce nebo dovozce, popř. distributor bude vydávat CZ prohlášení o vlastnostech s uváděním vlastností výrobků, které byly posouzeny.
Zákon bude mít dvě vyhlášky. První vyhláška „O skupinách stanovených stavebních výrobků“ stanoví skupiny výrobků neoznačovaných CE, pro povinné posuzování – ověřování stálosti vlastností, což bude obdoba přílohy č. 2, dnes platného nařízení vlády č. 215/2016 Sb. Druhá vyhláška „o seznamu vlastností“ by měla stanovit:
1) seznam vlastností stanovených stavebních výrobků, které mohou ovlivnit splnění základních požadavků na stavby případně včetně metod jejich zkoušení,
2) seznam vlastností stavebních výrobků s označením CE, které mohou ovlivnit splnění základních požadavků na stavby případně včetně metod jejich zkoušení.
Po nabytí účinnosti tohoto zákona, by měli mít jak projektanti, tak zhotovitelé staveb k dispozici, pro výběr vhodných výrobků dokumenty obsahující ověřené vlastnosti stavebních výrobků jak označovaných CE, tak výrobků regulovaných na národní úrovni.

Ing. Lubomír Keim, CSc.

Výzkumný ústav pozemních staveb – Certifikační společnost, s.r.o.
102 00 Praha 10 Hostivař, Pražská 16. l.keim@vups.cz