Voda nás spojuje

/autor: /
1. Voda nás spojuje 
Název příspěvku není pouhým reklamním sloganem, ale především informací o spojení dvou
partnerských firem, které vytvořily silný tým společně řešící problematiku komplexního odvodnění komunikací a mostů. Společnost VLČEK SOLUTION s.r.o. se již 20 let intenzivně zabývá vývojem a výrobou mostních a uličních vpustí, poklopů a související problematikou. Společnost KOGA BAU s.r.o. je výrobcem a zhotovitelem systémového potrubního odvodnění. Výsledkem spojení je sofistikované komplexní řešení odvodnění mostů se širokým portfóliem nových litinových výrobků VLČEK-KOGA a potrubních odvodňovacích systémů. Cílem je poskytovat komplexní služby od návrhu až po realizaci. Završením této spolupráce je vznik sdružení VLČEK-KOGA. 
2. Nová řada odvodňovačů VLČEK – KOGA LABE® II  
Úzká spolupráce obou společnosti má již první výsledky v podobě nové řady odvodňovačů
VLČEK-KOGA LABE II. Nové odvodňovače byli projektované tak, aby jejich parametry zcela
splňovaly požadavky technických předpisů většiny států včetně České republiky a Slovenska.
Konstrukce byla zároveň podmíněna úplnou kompatibilitou s dosavadními prvky a komponenty mostních odvodňovačů řady Vlček.
Výsledkem je zcela nová mříž s pantem, rám, hrnec s přítlačným límcem pro sevření hydroizolace a tři nové spodní talíře s odtokem DN150: talíř s přímým odtokem, talíř pro přírubovou tvarovku a talíř s bočním odtokem. Mříž a rám tvoří jednotný celek i po otevření díky spojení pantem. Mříž je uzamykatelná západkovým systémem bez použití dalších mechanických částí. Samozřejmostí je kalový koš pro zachytávání nečistot. Oblý tvar horní plochy žeber mříže v kombinaci se zapuštěnými podélnými žebry výrazně vylepšují hydraulické vlastnosti, výsledným efektem je tak zvýšená hltnost odvodňovače.
Nové odvodňovače jsou zkonstruovány tak, aby se snadno přizpůsobily konstrukci mostu,
nikoliv aby se konstrukce mostu musela přizpůsobit odvodňovačům. 
3. Osazení odvodňovače u obrubníku 
Hlavní výhodou nové řady odvodňovačů je možnost osazení těsně k obrubníku bez vymezujícího distančního asfaltového pásu. To je umožněno novým technickým řešením hrnce, který nemá v podélném směru boční límec, jež by zasahoval do římsy pod obrubník. Toto řešení zabezpečuje, že všechny části odvodňovače nad hydroizolací jsou vyměnitelné shora, kolmo a bez nutnosti dodatečně vytvořit vybrání v obrubníku. Odvodňovač osazený těsně u obrubníku tak plní svou funkci již při minimálních srážkách či tání ledu a sněhu. Minimalizuje se tak množství vody, které by jinak přetékalo u obrubníku okolo odvodňovače a které by se dále dostávalo k mostním závěrům. 
o1.png
Obr. 1: Osazení odvodňovače u obrubníku: starý x nový typ 
4. Parametry odvodňovače VLČEK – KOGA LABE® II 
 • Rozměr mříže 500×300 mm
 • Zatížení D 400 podle normy EN 124
 • Otvíratelná mříž spojená s rámem pantem
 • Zamykání mříže v rámu pomocí západky
 • Kalový koš
 • Výšková rektifikace závitovými tyčemi, podložkami nebo kombinací obou způsobů
 • Hrnec s přítlačným límcem, umožňuje odtok vody z povrchu izolace pomocí drenážních
  otvorů
 • Možnost plynulé nastavení sklonu mříže v příčném i podélném směru
 • Kompatibilita se všemi dosavadními spodními talíři (13 typů, variabilita odtoků)
 • Odtoky DN 100, DN 150, DN 200 
o2.png
 Obr. 2: Odvodňovač VLČEK – KOGA LABE® II – TYP BR101 
5. potrubní odvodnění KOGA 
Další z dominantních činností společnosti KOGA jsou potrubní systémy odvodnění. Komplexnost poskytovaných služeb je tvořená odborným návrhem, výrobou, dodávkou a montáží potrubního odvodnění mostů. Vždy se jedná o ucelené systémové řešení s přesně definovanými detaily.
Potrubní odvodnění je realizováno ve dvou materiálových provedeních: 
 • systému KOGA HDPE – polyetylén
 • systém KOGA GRP – sklolaminát 
Tyto systémy zahrnují všechny potřebné části odvodnění v rozmanité variabilitě včetně tvarovek, závěsů a kompenzačních prvků.
6. Koga HDPE 
Jedná se o jednovrstvový potrubní hrdlový systém, který byl vyvinutý jen pro účely odvodnění inženýrských objektů mimo budov. Při návrhu se zohledňovaly všechny faktory a aspekty související s účelem použití tohoto systému. Potrubí nepodléhá degradaci způsobené UV zářením a v průběhu exploatace se charakterizuje barevnou stálostí. Jako jediný termoplastický systém odvodnění mostů byl odzkoušený přímo na výrobku s pozitivním výsledkem podle normy na stárnutí při UV záření podle normy DIN EN ISO 4892, čímž byla prokázaná životnost systému na 40 let. Systém zachovává tvar, požadovanou mechanickou pevnost a odolává teplotám v rozsahu -40°C÷60°C. 
o3.png
Obr. 3: KOGA HDPE – D1 Janovce-Jabloňov I, SO 205 
Vykazuje vysokou chemickou odolnost vůči chloridům a sulfidům (ropným látkám), nerezaví,
je odolný vůči elektrochemické korozi. Hladký vnitřní povrch dává systému výborné hydraulické vlastnosti a díky vysoké odolnosti vůči abrazi vykazuje minimální sklon k tvorbě usazenin. Potrubí se vyrábí v sivém a černém barevném provedení. 
Potrubní systém je homogenní, což je jeho velká výhoda. Všechny části potrubního systému,
včetně tvarovek a kompenzačních hrdel, jsou vyrobené z jednoho materiálu, jednou technologií.
Nedochází k takovému jevu, kde tvarovky, vyrobené vstřikováním do forem vykazují jiné vlastnosti než potrubí, vyrobené na extrudorech. Potrubní systém skládá ze svislého a podélného potrubí, tvarovek, čisticích kusů, vyrobených z polyetylénu HDPE s průměry od 50 mm do 400 mm a systému jejich závěsů. Spojení potrubí může být vykonávané ve formě rozebíratelných spojů prostřednictvím hrdla s těsněním, do kterého je vtlačený volný konec dalšího elementu.
Toto hrdlo má i kompenzační funkci vzhledem na vyšší tepelnou roztažnost polyetylénu jako
konstrukce mostu. Polyetylén HDPE umožňuje vykonávat i neoddělitelné spoje prostřednictvím čelního sváření, elektro odporového sváření nebo extruzním svářením potrubí a tvarovek. Tato skutečnost je velmi velkou výhodou tohoto systému oproti konkurenčním řešením, protože takovýmto způsobem snižujeme počet rozebíratelných spojovacích elementů potrubí, což zaručuje těsnost a spolehlivost systému. V případě navaření tvarovky k potrubí je možné snížit vzdálenost konstrukce mostu a potrubí na poloměr kolen nebo tvarovek. 
o4.png
Obr. 4: KOGA HDPE – Konstrukční sestava 
7. KOGA HDPE – Zásady navrhování 
Závěsný systém odvodnění z termoplastických materiálů nesmí dopustit vznik nadměrných
deformací vzniklých v důsledku vyšší délkové roztažnosti oproti mostní konstrukci mostu ve zmíněných termických podmínkách. Je potřebné vykonávat připevnění s kompenzací, kde prodloužení jsou eliminované kompenzačními hrdly potrubí nebo gumovými kompenzátory. Kompenzační hrdlo, aby plnilo svoji funkci musí být pozičně stabilizované, proto závěsy byli rozdělené na stálé a posuvné body. Stálý bod potrubí fixně zachytává a zabraňuje jeho pohybu ve směru osy potrubí. Tento bod se obvykle umisťuje za kompenzačním prvkem. Posuvný bod drží kolektor výškově a příčně do osy potrubí, ale zároveň umožňuje jednoosý pohyb v axiálním směru. 
Pro montáž a instalaci byl vypracovaný inovační rámový teleskopický systém závěsů, který
využívá pozinkované ocelové elementy (hrubost povlaku zinku ≥85μm), které jsou dodatečně
opatřené práškovou barvou (hrubost povlaku ≥70μm). Spojovací materiál je z korozivzdorné oceli třídy A4. Závěsy můžou být vyhotovené i v nerezovém provedení. 
Námi dodávané rámové teleskopické závěsy jsou chráněné užitkovými vzory na území celé Evropy. 
o5.png
Obr. 5: KOGA HDPE 
8. KOGA HDPE – výhody polyetylénového systému 
Systém nabízí vyšší technickou, estetickou úroveň za výhodnější cenu, než momentálně
používané systémy na Slovensku a v Čechách. Mezi jeho hlavní výhody patří zejména: 
 • KOGA HDPE je od začátku navržený pro mostové objekty a ne jak bývá zvykem kanalizací
  do země adaptovanou na mosty,
 • KOGA HDPE jako jediný potrubní systém z termo-plastů má deklarovanou UV stabilitu
  podle STN ISO EN 4892, se životností 40 let,
 • systém je homogenní tj. potrubí i tvarovky jsou ze stejného materiálu,
 • kolena a tvarovky navařené přímo ke sběrnému potrubí tj. menší počet spojek, menší
  riziko zatékání,
 • možnost umístění úplně pod konstrukci mostu,
 • dodávané v 4-6m segmentech – rychlejší montáž,
 • sivá barva RAL 7032 – systému koresponduje s barvou betonové konstrukce, 
 • teleskopické rámové ocelové závěsy odolné vůči korozi (žárové zinkovaní, prášková
  barva), spojovací materiál z korozivzdorné ocele třídy A4,
 • montáž závěsů nevyžaduje řezání prvků – nenarušená protikorozní ochrana prvků,
 • komplexní služby – návrh, výroba, dodávka, montáž.
9. Závěr 
Věříme, že nabídka výrobků a služeb Vás oslovila a že sdružení KOGA BAU s.r.o. a VLČEK
SOLUTION s.r.o. budete vnímat pozitivně a v kladném slova smyslu. Jsme připravení poskytnout Vám naše služby a zapojit se do procesu návrhu či realizace mostních objektů a věnovat pozornost všem detailům, protože NA DETAILECH ZÁLEŽÍ !!!