Výběr referenčních aplikací hydroizolačního systému Triflex ProDetail

/autor: /,

Příspěvek uvádí stručný přehled vybraných referenčních aplikací hydroizolačního systému Triflex ProDetail se zaměřením na ty realizované v relativně vzdálenější minulosti. Cílem příspěvku je na těchto aplikacích prezentovat reálné možnosti uvedeného systému z hlediska hydroizolační bezpečnosti a trvanlivosti.

Úvod

V praxi, u rekonstrukcí i novostaveb, se velmi často setkáváme s detaily, které jsou svým konstrukčním řešením tak komplikované, že je mnohdy prakticky nemožné jejich funkční hydroizolační opracování pomocí standardních technologií, tj. pomocí asfaltových nebo fóliových hydroizolací. V těchto složitých případech je pak vhodným a někdy i jediným možným řešením opracování pomocí hydroizolační stěrky. Kritérií pro posuzování a výběr konkrétního systému stěrkové hydroizolace je celá řada, k základním patří hledisko zpracovatelnosti v reálných podmínkách (vlhkost a teplota podkladu, vzduchu) a schopnost vytvořit bezpečné a dlouhodobě funkční hydroizolační řešení v rámci provozních podmínek. Dle názoru autora představuje vyztužená hydroizolační stěrka na bázi polymethylmetakrylátu Triflex ProDetail optimální volbu pro široké spektrum aplikací. Podrobnější technický popis včetně souhrnu hlavních výhod stejně jako obvykle řešené detaily lze nalézt v [1].

Výběr z referenčních aplikací

V České republice začal být systém Triflex ProDetail vice používán přibližně před deseti lety, z tohoto období jsou první speciální, stále funkční aplikace a řešení, viz [2] a [3]. V zahraničí, zejména v Německu, odkud výrobce Triflex pochází, byl tento konkrétní systém použit poprvé před přibližně 20 lety, krátce po jeho vyvinutí a uvedení na trh. První významné referenční aplikace tak probíhaly krátce po tomto období, cca od roku 2000.

Sledování těchto aplikací po dlouhém časovém období je mnohdy komplikované. V některých případech byly ztraceny kontakty nutné k efektivní komunikaci o stavu stěrky na jednotlivých objektech. Nicméně výrobce indikoval, že v současnosti obecně nemá v níže uvedených případech informace o případných vlhkostních poruchách uvedených staveb a tedy o ztrátě funkčnosti uvedených řešení. U některých referenčních aplikací se na druhou stranu podařilo jednoznačně potvrdit, že do současnosti jsou plně funkční a spolehlivé. V takových případech je to u konkrétní aplikace dále uvedeno.

Prvním příkladem je pro systémy Triflex ProDetail obvyklá aplikace, tzn. sanace detailů na střešních pláštích, viz. Obr. č.1. V obou případech došlo k sanaci stávajícího asfaltového pásu a zejména novému vyřešení problematických detailů, návaznosti na kovové prostupy, apod. Obdobný přístup lze v principu použít také v případě syntetických folií za předpokladu, že povrch a celkový stav folie, resp. její očekávaná životnost, jsou v souladu se zamýšlenou sanací.

Dalším příkladem je realizovaná zelená střecha v ploše i detailech na objektu podzemních garáží, viz Obr. č.2, kde byly systémy Triflex použity v kombinaci s tradičními asfaltovými pásy.

Obr. č. 1: Sanace hydroizolační vrstvy střech v ploše a detailech, v levé části střecha objektu pivovaru Diebels, Issum, systém ProDetail, uvedení do provozu v roce 2000, explicitně potvrzena bezvadná funkčnost do současnosti, v pravé části střecha objektu Corus Aluminum Voerde, Voerde, systém ProDetail a ProTect (plocha), uvedení do provozu v roce 2001.

Obr. č. 2: Zelená střecha nad podzemními garážemi, Meerbusch u Duesseldorfu, systém ProDetail a ProTect (plocha), uvedení do provozu v roce 2002 (explicitně potvrzena bezvadná funkčnost do současnosti).

Dalším příkladem je opět velmi typická aplikace systému Triflex ProDetail, jedná se o sanaci detailů prosklené střešní konstrukce, konkrétně o styk skleněných výplní, viz Obr. č.3. Na Obr. č.4 je následně prezentována oblouková střecha se světlíky, kde na detaily vytažení na svislé konstrukce byl použit systém ProDetail a na betonový podklad v ploše byl použit systém Triflex ProTect.

Obr. č.5. uvádí příklad referenční stavby z Itálie, kde byly systémem Triflex ProDetail opracovány kotevní prvky solárních panelů umístěných na střešním plášti.

Obr. č. 3: Prosklená střešní konstrukce, Pergamonmuseum, Berlín, systém ProDetail, uvedení do provozu v roce 2004.

Obr. č. 4: Střešní konstrukce Maschinenhaus Vattenfall, Berlín, systém ProDetail a Protect (plocha), uvedení do provozu v roce 2007.

Obr. č. 5: Prostupy střešním pláštěm pro kotvící prvky solární elektrárny, Wolf Fenster, Bozen, systém ProDetail, uvedení do provozu v roce 2008.

Očekávaná životnost

Systém Triflex ProDetail představuje bezpečné a trvanlivé hydroizolační řešení složitých konstrukčních detailů. Na základě vlastních zkušeností a prezentovaných referenčních aplikací s indikací bezvadného stavu až do současnosti lze důvodně očekávat životnost provedených aplikací s použitím tohoto systému na úrovni minimálně 20 let, spíše více s ohledem na nepravděpodobný scénář náhle zrychleného degradačního procesu sledované stěrky. S ohledem na zkušenosti výrobce a zejména udělení nezávislé certifikace dle ETAG 005, viz dokumentace výrobce [4], lze předpokládat životnost při korektně provedené aplikaci minimálně 25 let, případně více. Taková předpokládaná životnost odpovídá nárokům předpisů pro relevantní kategorii hlavní oblasti použití, tedy konstrukce „opravitelné nebo snadno vyměnitelné“ i pro kategorii konstrukce „opravitelné nebo vyměnitelné s určitým větším úsilím“, souhrnně prezentováno v [5].

Literatura

[1] V. Čubrová, P. Jůn: Jednoduché hydroizolační řešení komplikovaných detailů systémem Triflex ProDetail, Střechy Fasády Izolace, 5/2018.
[2] http://triflex.axter.info/reference/
[3] M. Novotný, P. Jůn: Hydroizolace konstrukčních detailů s pomocí stěrkových hydroizolací Triflex, www.izolace.cz, 2014.
[4] http://www.triflex.com/en/download.html
[5] Česká hydroizolační společnost, Směrnice ČHIS 01, 2013, aktualizace 2018.

 

Petr Jůn1

1Axter CZ s.r.o., Eliášova 20, 160 00, petr.jun@axter.info

Tento příspěvek byl součástí programu 20. ročníku konference Izolace 2019.