Základy navrhování zelených střech

/autor: /

Přednosti a význam zelených střech
Ještě před několika lety se na zelené střechy pohlíželo s určitou skepsí, postupně však v tomto způsobu nahlížení došlo k zásadnímu obratu a zelené střechy dnes nacházejí široké uplatnění. Již v roce 2003 bylo ozeleněno přibližně 12 milionů čtverečních metrů střešních ploch. Tato tendence je vzestupná. A tak je to správné – vezměme v úvahu rozvoj sídel a to, že denně zástavba budovami a komunikacemi pohltí stovky hektarů zelených ploch. Zeleň je v našich hustě obydlených městech vzácná a ceny pozemků dosahují závratné výše. Situace se zostřuje především v centrech aglomerací: Hluk, vedro, prach, pouliční provoz a pohled na šedivé stavby, to vše významnou měrou přispívá k pocitům stresu. Projektanti a investoři přitom mohou využít mnoha pozitivních účinků zelených střech, které byly prokázány četnými výzkumy:
 Zvýšená ochrana před chladem v zimě a vedrem v létě
 Delší životnost hydroizolace, kterou vegetační souvrství chrání před extrémními teplotami a klimatickými vlivy
 Lepší zvuková izolace a snížení odrazu zvuku
 Zlepšení mikroklimatu v důsledku odpařování vody
 Snížení prašnosti a filtrace škodlivin z ovzduší
 Možnost dalšího využití ploch zeleně pro pobyt lidí a relaxaci
 Zadržování srážkové vody (podle regionu a typu zelené střechy je možné zadržet 30 až 99% z celkového množství srážkové vody za rok)
 Minimalizace odtokových špiček při silných srážkách
 Vytvoření ekologické vyrovnávací plochy v souladu se zákonem o ochraně přírody
 Zlepšení prostředí pro práci a bydlení člověka
 Velkoplošně využitelný estetický prvek v urbanismu a architektuře
 Ochrana přes elektrosmogem
 Nabízí se i možnost snížení poplatku za odvádění dešťové vody do kanalizace, praktikované např. v sousedním Německu


Vysvětlení pojmů v souvislosti se zelenou střechou
Extenzívní zeleň představuje založení přírodní formy nenáročné vegetace, která se vyvíjí a regeneruje převážně sama. Používají se vhodné druhy rostlin, které se dobře přizpůsobují extrémním podmínkám na stanovišti a mají vysokou schopnost regenerace. Vegetaci zde tvoří sukulenty (rozchodníky druhu Sedum), mechy, byliny a traviny. Celková výška souvrství činí cca. 8 – 15 cm. Extenzívní zeleň je možné použít pro ploché i šikmé střechy. Údržba je minimální, běžně představuje kontrolu jednou až dvakrát do roka, a v případě zjištěné potřeby pak následuje potřebný zásah údržby.
Intenzívní zeleň představuje osázení trvalkami a keři a rovněž trávníkovými plochami a stromy. Možnosti využití a ztvárnění jsou zde při odpovídajícím vybavení srovnatelné s exteriérovými plochami v běžném terénu. Intenzívní zeleň má zpravidla smysl pouze na plochých střechách. Vegetace je náročnější na výšku souvrství, potřebuje pravidelné zavlažování a dodávku živin. Celková výška souvrství je cca. 25 -100 cm. Tato forma zeleně vyžaduje pravidelnou a soustavnou péči.
Pod pojmem „souvrství“ se rozumí vrstvy zelené střechy nad hydroizolací (odolnou proti kořenům). Začíná zpravidla ochrannou a vodoakumulační rohoží, pokračuje drenážní a filtrační vrstvou, střešním substrátem a samotnou vegetací. Měla by být provedena odbornou zahradnickou firmou. V případě, že hydroizolace není odolná proti kořenům, pokládá se na ni ještě dodatečná kořenovzdorná fólie.


Na co je třeba dbát v návrhu
To, že zelené střechy mimo jiné prodlužují životnost hydroizolace, je všeobecně známo. Aby hydroizolace i vegetační souvrství zůstalo v bezvadném stavu po mnoho desetiletí, je nutné brát ohled na následující požadavky a dodržet několik základních zásad.
Níže jsou v krátkosti uvedeny a vysvětleny ty nejdůležitější.
Ochrana proti prorůstání kořenů
 Hydroizolace, resp. kořenovzdorná fólie musí být odolná proti prorůstání kořenů. Existuje zkušební metoda ústavu FLL (Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau, německý Výzkumný ústav pro rozvoj a tvorbu krajiny) ke zjištění odolnosti proti prorůstání kořenů, na základě které se vydává oficiální atest.  Přitom se přesně definovaným zkušebním postupem, trvajícím dva nebo čtyři roky zjišťuje odolnost materiálu proti prorůstání kořenů a oddenků. Nesplňuje-li hydroizolace požadavek na odolnost proti kořenům dle FLL, musí na ni být položena separační rohož a odolná fólie s příslušným atestem.
 Ochrana proti kořenům musí být podle sklonu střechy  vyvedena na okraji do výšky cca 15 cm nad povrch substrátu, zafixována ke stěně, aby nedošlo k nežádoucímu vniknutí kořenů a dále musí být chráněna proti mechanickému poškození a UV záření.
 Kořenovzdorná vrstva musí být položena celoplošně, tj. i v oblasti bez přímé vegetace (např. štěrkový okrajový pás, pod dlažbou apod. Při špatné nebo nedostatečné údržbě se totiž mohou rostliny spontánně rozšířit i na plochy, kde se původně se zelení nepočítalo.
 Práce by měly provádět pouze zkušené, kvalifikované a odborné firmy.
 Do střešní skladby je možné instalovat systém pro lokalizaci poruch hydroizolace metodou elektrických impulsů. Potom můžeme s bodovou přesností zjistit případná místa průsaku ještě před položením vegetačního souvrství nebo kdykoli v pozdější době a případnou sanaci provést jednoduchým a nenáročným způsobem přímo v místě poruchy. 


Dodatečné plošné zatížení
Zatížení extenzívním souvrstvím představuje zpravidla 80–170 kg/m2, u lehkých zelených střech (systémové řešení Optigreen „Lehká střecha) je to dokonce pouhých 40 kg/m2. U intenzívní zelené střechy je třeba počítat se zatížením od cca. 300 kg/m2 výše. Tyto údaje se vztahují na stav při nasycení vodou a včetně vegetace. Zatížení sněhem a provozní zatížení je třeba kalkulovat zvlášť.


Sklon střechy
Zelené střechy lze bez větších problémů provádět a udržovat při sklonech od 0°až do cca. 30°. Optigreen a jeho partnerské realizační firmy provádějí standardně ozelenění střech se sklonem až 45°, individuálně i více. U střech se sklonem menším než 2 % jsou vyšší nároky na hydroizolaci. To znamená, že v závislosti na materiálu izolace by měla být její tloušťka větší, případně by měla být položena ještě další vrstva.  U intenzívních zelených střech je nulový sklon naopak výhodou kvůli možnosti zadržování vody v drenážní vrstvě, pro extenzívní vegetaci se spíše doporučují střechy s mírným spádem.


Sání větru / zajištění proti erozi
U volně pokládáných hydroizolací představuje vegetační souvrství zatížení a zajištění proti nadzvednutí fólie v důsledku sání větru. Obzvláště namáhané jsou oblasti rohů a okrajů střechy, kde je nutné položit okrajový pás hrubého štěrku, případně dlažby jako ochranu proti erozi.


Požární předpisy
Podle směrnice FLL pro zelené střechy se pohlíží na intenzívní zeleň stejně jako na „tvrdou krytinu“, extenzívní zeleň má dostatečnou odolnost proti ohni za předpokladu, že minimální tloušťka vrstvy substrátu činí alespoň 3 cm a v substrátu je obsaženo max. 20% hm. organických látek. Je třeba dbát na požadavky požární bezpečnosti, především jde-li o velké plochy a také v sousedství objektů s otvory. Před okenními nebo dveřními otvory a střešními průstupy je třeba počítat s pásem štěrku nebo dlažby.


Odvodnění
Odvodnění střechy se provádí stejně jako u střech bez zeleně prostřednictvím vpustí umístěných ve střešní ploše nebo na jejím okraji. Přibližně 300 m2 zelené střechy je možné za normálních podmínek svést do jedné vpusti o profilu DN 100. Odvodnění je u zelené střechy zajištěno drenážní vrstvou, která je tvořena minerálním násypem (např. Optigreen Perl) s vloženou sítí odvodňovacích profilů Optigreen Triangle nebo drenážními nopovými fóliemi (např. Optigreen FKD o tloušťce 25, 40 nebo 60 mm). Střešní vpusti musí být kdykoli volně přístupné a jsou proto chráněny kontrolními šachtami.


Konstrukce zelené střechy podle požadavku na druh vegetace a způsob využití
Předtím, než stanovíme skladbu souvrství zelené střechy a tím také příslušnou výšku vytažení hydroizolace nad horní okraj budoucí plochy a rovněž dodatečné zatížení, měl by být jasný způsob využití a účel, jaký má zelená střecha splňovat. Trvale využívaná intenzívní zeleň (systémové řešení Optigreeen „Střešní zahrada“) vyžaduje přesný návrh, především při zakládání jezírek a trávníkových ploch na střeše. Bezpodmínečnou nutností jsou konzultace s investorem a porovnání s referenčními, již provedenými objekty, příp. obrázkovou dokumentací.


Zavlažování
I extenzívní zeleň potřebuje v počáteční fázi po výsevu / výsadbě vzrůstu vodu. Proto je třeba v projektu počítat s dostatečně dimenzovanými vodovodními přípojkami na střeše nebo v její blízkosti. Pro intenzívní zelené střechy (systémové řešení Optigreen „Střešní zahrada“) se nabízí možnost zadržování vody v drenážní vrstvě, v ideálním případě spolu s automatickým zavlažováním.  Tím se výrazně sníží a optimalizují náklady na zavlažování, neboť nejprve se spotřebovává přírodní zadržená dešťová voda. 


Zajištění proti pádu osob
Už od samého začátku by se mělo v projektu počítat s prostředky na zajištění proti pádu osob jako s pevnou součástí budovy. Bezpečnostní prvky jsou potřeba jak při provádění, tak při údržbě. U intenzívních zelených střech doporučujeme zábradlí, u extenzívních zelených střech stačí zařízení pro připnutí jistícího lana pro pracovníka údržby. K tomuto účelu existují pro oblast plochých střech do sklonu 5 stupňů systémy k zajištění proti pádu, jako např. patentovaný systém OPTISAFE, u kterého jsou jistící body včetně vedení zajišťovacích lan vytvořeny tak, že nenarušují hydroizolaci.  Systém pro upnutí jistících lan se pokládá na hydroizolaci volně a jeho stabilita je dána zatížením, kterým plošně působí vegetační souvrství.


Přístup na střechu
Stejně důležité jako předchozí bod je i zajištění bezproblémového přístupu na střešní plochu v každé fázi využití.


Výběr rostlin
Pro extenzívní zelené střechy se hodí pouze ty rostliny, které se dokáží přizpůsobit extrémním teplotám a dobře snášejí sucho. Vegetaci můžeme dostat na střechu v různých formách: jako osivo, řízky (části rostlin), sazenice s plochým kořenovým balem nebo vegetační rohože.  Podle situace je třeba zvolit vhodnou možnost. U ozeleněných šikmých střech je například nutné použít předpěstované vegetační rohože na pevném nosiči. Podle požadavku investora je možné za pomoci odborníka vybrat vhodnou vegetaci podle připravených seznamů rostlin. Pro intenzívní zeleň připadají v úvahu různé druhy trvalek, keřů, půdopokryvných rostlin, a dřevin, které jsou obvyklé i v zahradách na rostlém terénu; s ohledem na podmínky stanoviště by však měly být použity nevymrzající druhy.Údržba
Aby bylo možné se za správnou funkci zelené střechy a ochrany proti kořenům zaručit, nelze opomenout pravidelnou a odbornou údržbu. Četnost údržby závisí na druhu vegetace a zahrnuje především kontrolu okrajů střechy a průstupů z hlediska případného vnikání kořenů, kontrolu zavlažovacích a odvodňovacích zařízení, prořez a sečení, odstraňování nežádoucích porostů a případně zalévání a hnojení. Údržba extenzívních zelených střech se provádí zpravidla jednou až dvakrát ročně.


Závěr
Zelené střechy jsou trendem současnosti a jsou-li správně a odborně provedeny, poskytují staviteli dlouholetý užitek a mnoho výhod. Ke správné realizaci je nutná dobrá spolupráce různých řemesel (tesařů, pokrývačů, zahradníků). Je tak možné optimálně realizovat požadavky investora ke spokojenosti všech.


Zdroj
Optigrün international AG, Am Birkenstock 19, 72505 Krauchenwies, Deutschland, Tel. +49 7576 7720, e-mail: info@optigruen.de, www.optigruen.de


Kontakt
Ing. Jitka Dostalová, Optigreen CZ, Jahodová 20, 620 00  Brno,
Tel.:  +420 545 210 414,
Mobil:  +420 606 658 099,
info@optigreen.cz,
www.optigreen.cz


Partnerské realizační firmy
ZAHRADA Olomouc, s.r.o., Železniční 469/4, 772 11 Olomouc
Mobil:  +420 722 708 397
Tel:   +420 585 315 022
www.zahrada-olomouc.cz   
info@zahrada-olomouc.cz  


Ivánek-Zeman, v.o.s., Žabeň 55, 738 01 Frýdek-Místek
Mobil:  +420 603 520 575
Tel:  +420 558 655 441
www.ivanek-zeman.cz  
ivanek@ivanek-zeman.cz


Roagrotex, Mariánská 602, 470 01  Česká Lípa
Mobil:  +420 603 830 173,
Tel.:  +420 487 521 853
www.roagrotex.cz
roagrotex@roagrotex.czObrázky:
1. Extenzívní zelená střecha (Optigreen)
2. Intenzívní zelená střecha – střešní zahrada (Optigreen)
3. Příklad vegetačního souvrství – Přírodní střecha Optigreen
4. Systém Optigreen řeší sklon střechy až do 45°
5. Opatření proti sání větru a erozi
6. Produkty Optigreen pro drenážní vrstvu
6a – 6d Drenážní profily a kontrolní šachty Optigreen Triangel
6e – g Drenážní nopová fólie Optigreen typ FKD
7. Možnost spodního zavlažování
8. Systém Optisafe pro zajištění osob proti pádu