Cechovní Mistrovské zkoušky izolatérů

/autor: /, ,

Část 3 – Pohled soudního znalce

Jmenuji se Doc. Ing. Marek Novotný, Ph.D., a jsem znalcem v oboru stavební izolace a stavební fyzika. Dovolím si vám sdělit svůj názor na Cechovní Mistrovské zkoušky izolatérů ze znaleckého pohledu.

Tedy opravdu nevím, kolika způsoby se dají dělat jednotlivé detaily izolací. Znám německou i francouzskou školu, ale myslím, že bych měl začít publikovat poznatky o české škole při provádění izolací. Tato škola v sobě zahrnuje celou šíři možností provádění jednotlivých konstrukčních detailů, včetně zajímavých improvizací.

Velmi dávno jsme se účastnili v rámci Mezinárodního společenství cechů IFD  Mistrovství světa mladých izolatérů. V té době se nám podařilo dosáhnout nebývalého úspěchu. Byli jsme druzí, a to v docela silné konkurenci. Tenkrát jsem u ostatních izolatérů obdivoval vybavení, které v rukách našich soutěžících chybělo, ale zato tam byl obrovský fortel a zmíněná improvizace. Bylo to naprosto úžasné.

V současné době se improvizace stále používá, navíc v kombinaci s dokonalými nástroji, což vede k výsledkům, které jsou naprosto vynikající, ale vymykají se známým pravidlům. Zde pomíjím, že se také vyskytují příklady naprosto špatného provedení, se kterým se znalci v praxi velmi často potkávají. Bylo by tedy pro znalce velmi přínosné, vidět izolace při jejich provádění.

Současná zákonná úprava, podle 254/2019 Sb.– Zákon o znalcích a tlumočnících, říká že:

Znalec, žádající o zapsání podle nového zákona, musí splňovat všechny podmínky pro jmenování znalcem podle tohoto zákona (§ 5 a násl. zákona o znalcích), tedy zejména doložit požadované vzdělání odpovídajícího směru, zaměřené na daný obor a odvětví, resp. specializaci, složit vstupní zkoušku znalce a mít odpovídající materiálně-technické zázemí a přístrojové vybavení pro výkon znalecké činnosti. Podá-li však stávající znalec žádost o zápis do seznamu znalců před uplynutím přechodného období podle bodu 1 výše, považuje se zvláštní část vstupní zkoušky za splněnou a takový znalec tedy bude muset vykonat pouze obecnou část zkoušky.

Tato úprava neříká, co byl měl znalec znát, jakou by měl mít praxi (pouze hodnotí délku praxe), ale ta nevypovídá nic o skutečných znalostech toho  kterého kandidáta.

Osobně se domnívám, že znalci by měli znát aspekty celé své specializace, tj. neměli by fušovat do oblastí, kde nemají dostatečné znalosti, a to jak teoretické, tak i praktické. V minulých zákonných/vyhláškových úpravách byla věta o doporučení odborných společností ČKAIT nebo ČSSI, což je velmi rozumná věta, protože právě v těchto společnostech se sdružují specialisté, kteří řeší danou problematiku i v úrovni znalectví.

Z mého pohledu by bylo velmi vhodné, kdyby každý kandidát na znalce byl schopen doložit své znalosti z oboru, ve kterém chce být znalcem, tj. měl by vědět vše v řetězci realizace od projektu až po přejímku hotového díla. V případě, že nikdy neviděl, jak se izolace provádějí, neměl by toto vůbec hodnotit. Nejhorší na tom je, že se u soudu setkávám s kolegy, kteří posuzují celou oblast stavebnictví, ačkoliv o tomto nemají ani páru. Jejich informace jsou maximálně vyčtené z knih, v horším případě vygooglené, ale v žádném případě prožité.

Doc. Ing. Marek Novotný, Ph.D.

FA ČVUT Praha