Co přináší novela zákona o hospodaření energií

/autor: /

Dne 19.9.2012 přehlasovala poslanecká sněmovna prezidentovo veto zákona o hospodaření energií. Nový zákon č. 318/2012 Sb. vydaný ve Sbírce zákonů dne 3.10.2012, kterým se mění doposud platný zákon 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů, začne platit od 1.1.2013. V současné době jsou v přípravě potřebné prováděcí předpisy.Jaké změny nám nový zákon přináší?


Kromě menších změn některých formulací a definic došlo k řadě výraznějších úprav vyvolaných Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU o energetické náročnosti budov. Mezi nejvýraznější změny patří rozšíření povinnosti zpracovávat průkaz energetické náročnosti i pro případ prodeje či pronájmu budovy nebo její části. Současně se zavádí nové požadavky na energetickou náročnost budovy. Přesněji budou stanoveny v prováděcím předpisu. Všechna zpřísnění se nás však nedotknou okamžitě. Nová pravidla budou zaváděna postupně v průběhu let 2013 – 2020.
V souvislosti se zavedením nových přísnějších požadavků na energetickou náročnost se v novém zákoně objevují i nové pojmy – např. nákladově optimální úroveň energetické náročnosti (viz §2, odst. 1, písm. v) či budovy s téměř nulovou spotřebou energie (viz §2, odst. 1, písm. w).


Energetický posudek


Novela zavádí nový dokument zabývající se energetickým hodnocením, a sice tzv. energetický posudek. Povinnost zpracovat energetický posudek platí pro vybrané případy uvedené v zákoně. V případě zájmu jej však objednatel může nechat zpracovat i pro jiné případy na základě vlastního rozhodnutí. Pokud bude energetický posudek pro objekt / zařízení zpracován, bude součástí průkazu energetické náročnosti. Podrobnější náležitosti energetického posudku budou upraveny samostatným prováděcím právním předpisem.


Energetický specialista


Oprávnění zpracovatelé energetických auditů, průkazů energetické náročnosti, energetických posudků a oprávnění kontroloři provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie a klimatizačních systémů budou souhrnně nazýváni energetickými specialisty.
Nově se zavádí povinnost průběžného vzdělávání. Energetičtí specialisté musí pravidelně v intervalu 3 let absolvovat školení zakončené písemným testem.
Energetičtí auditoři ad. zpracovatelé oprávnění k činnostem specifikovaným zákonem o hospodaření energií, kteří své oprávnění získali před 1.1.2013, mají své oprávnění nadále v platnosti, avšak musí též absolvovat průběžné vzdělávání.


Okruh zpracovatelů se navíc rozšiřuje i o osoby usazené v jiném členském státě EU, pokud je oprávněna k výkonu uvedené činnosti podle právních předpisů jiného členského státu EU.


Oprávnění k instalaci zařízení využívajících obnovitelné zdroje energie


Kromě energetických specialistů bude nově udělováno „oprávnění provádět instalaci vybraných zařízení využívajících energii z obnovitelných zdrojů“. Toto oprávnění může získat fyzická osoba odborně proškolená s odbornou způsobilostí (odpovídajícím živnostenským oprávněním). Také osoby oprávněné provést instalaci jsou povinny absolvovat průběžné proškolení, a to v intervalu 5 let. Odborné proškolení a průběžné odborné proškolení bude zajišťovat organizace pověřená ministerstvem.
S tímto souvisí povinnost stavebníka či vlastníka nemovitosti zajistit instalaci těchto zařízení pouze oprávněnou osobou. Dodržení této povinnosti se však odkládá o rok, tj. na 1.1.2014.


Systém monitoringu spotřeby energie


Zajímavou novinkou je zavedení Systému monitoringu spotřeby energie, do kterého budou od 1.1.2015 zařazeny budovy užívané orgány státní správy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1500 m2.


Nové povinnosti pro výrobce elektřiny


Pro vyjmenované výrobce elektřiny (elektrárny s instalovaným výkonem vyšším než 5MWe a využívající hnědé uhlí – viz §6, odst. 4) bude od 1.1.2015 platit povinnost zajistit pravidelnou kontrolu účinnosti užití energie provozovaných výroben elektřiny. Pokud při kontrole bude zjištěno, že daná výrobna nesplňuje dané požadavky (budou specifikovány prováděcím předpisem), bude výrobce nucen uhradit platbu za nesplnění minimální účinnosti užití energie při spalování hnědého uhlí. Vybrané platby budou dále využívány na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla vyrobené z hnědého uhlí.


Nové požadavky na energetickou náročnost


Od 1.1.2013 budou stavebníci u nových budov průkazem energetické náročnosti, resp. kladným závazným stanoviskem dotčeného orgánu prokazovat splnění požadavků na energetickou náročnost na nákladově optimální úrovni.
Přísnější požadavek, tj. splnit energetickou náročnost budovy s téměř nulovou spotřebou energie, bude platit pro budovy s celkovou energeticky vztažnou podlahovou plochou
větší než 1500 m2 od 1.1.2018,
větší než 350 m2 od 1.1.2019 a
menší než 350 m2 od 1.1.2020.
Budovy, jejichž vlastníkem je orgán veřejné moci, musí tyto požadavky splnit vždy již o dva roky dříve.


Nová povinnost zpracovat průkaz energetické náročnosti


Doposud byly průkazy energetické náročnosti zpracovávány pouze pro nové budovy a při větších změnách stávajících budov.
Nově bude povinnost nechat zpracovat průkaz energetické náročnosti zavedena pro všechny užívané bytové domy nebo administrativní budovy bez ohledu na to, zda je či není realizován nějaký stavební zásah. Tyto průkazy mají sloužit jako informace o energetické náročnosti předmětné budovy nebo její části pro případné kupce či nájemce. Pro případy, kdy nejsou prováděny změny stavby, nemusí výsledná energetická náročnost splňovat legislativní požadavky, jedná se o informaci o skutečném stávajícím stavu.
V případě větší změny dokončené stavby musí objekt splnit požadavky na energetickou náročnost na nákladově optimální úrovni pro budovu nebo alespoň pro měněné stavební prvky obálky budovy a měněné technické systémy. Současně musí být provedeno posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie a musí být stanovena doporučující opatření pro snížení energetické náročnosti.
V případě jiné než větší změny dokončené budovy jsou vlastníci povinní splnit požadavky na energetickou náročnost pro měněné stavební prvky obálky budovy nebo měněné technické systémy.
Platnost průkazu zůstává 10 let, avšak může být i kratší, pokud v této době dojde k provedení větší změny dokončené budovy.
Užívané bytové a administrativní budovy mají povinnost zajistit zpracování průkazu energetické náročnosti pro budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou
větší než 1500 m2 do 1.1.2015,
větší než 1000 m2 do 1.1.2017 a
menší než 1000 m2 do 1.1.2019.
Budovy užívané orgány veřejné moci mají povinnost zajistit zpracování průkazu od 1.7.2013, pokud je jejich celková plocha větší než 500 m2, a od 1.7.2015, pokud je plocha větší než 250 m2.


Pro vlastníky budov nebo společenství vlastníků jednotek vzniká povinnost zajistit zpracování průkazu při prodeji budovy nebo její ucelené části (např. bytu), při pronájmu budovy a od 1.1.2016 při pronájmu ucelené části budovy (např. bytu). Průkaz lze zpracovat pro celý objekt, případně jen pro jeho ucelenou část. Průkaz zpracovaný pro celý objekt je považován za průkaz platný i pro jeho ucelenou část. Průkaz musí být předložen zájemci o pronájem či koupi a v případě podpisu nájemní či kupní smlouvy musí být kupci / nájemci průkaz nebo jeho ověřená kopie předán ještě před uzavřením smlouvy.


Novelou také dochází k rozšíření povinnosti posoudit v průkazu energetické náročnosti budovy technickou, ekonomickou a ekologickou proveditelnost alternativních systémů dodávek energie pro všechny nové budovy.


S napětím očekáváme vydání příslušných prováděcích právních předpisů, které do problematiky vnesou více světla a dají nám opět konkrétnější představu o nových požadavcích. O aktuálním vývoji Vás budeme průběžně informovat.


Pozn.: Tento článek obsahuje formulace doslovně převzaté ze zákona 318/2012 Sb.