Defektoskopie střešních plášťů – vizuální zjišťování stavu – sondy

/autor: /, ,

Pro defektoskopii jsou vždy základní vizuální zjištění, při této obhlídce se hledají takové odchylky od normálního vzhledu, které signalizují některou z patologických změn, jsou to zejména odchylky od obvyklé barevnosti, nerovnoměrná barevnost, nerovnosti podkladu a fólie a další specifika, která na první podhled odlišují prohlížený střešní plášť od normálu. Vizuální zkoumání obvykle pokračuje v provedení sond a jejich zkoumání, kde se opět hledají odchylky od normálního provedení.

Při vizuálním zkoumání střešního pláště se zjednodušeně hledají odchylky od obvyklých standardů. To, co se hledá a zaznamenává, je popsáno v sérii článků o patologických signálech střešních plášťů.
Tato prohlídka musí mít určitý řád, takže se musí vytyčit trasa, která pokrývá nejvýznamnější části střešního pláště, zejména co se týče konstrukčních detailů, zde je velmi významné prověření odvodnění střešního pláště a dalších zejména komplikovaných detailů. V případě, že nejsou zachyceny žádné anomálie, je možné přikročit k dalším zjišťovacím pracím. V případě, že jsou zjištěny anomálie provedení, anomálie v hydroizolačním materiálu, je nutné pokračovat ve vizuálním zkoumání a zjistit, zda zjištěné vady jsou ojedinělé, nebo zda se opakují. V případě opakování je nutné se zaměřit na tyto opakující se vady a prověřit všechny partie, které jsou vadné.
Od zjištění rozsahu odlišností od normálu se odvíjí také počet sond. V případě, že je vše v pořádku, je možné provést jednu zjišťovací sondu, kterou se překontroluje skladba, případně mechanické kotvení a je možné zpracovat závěr z takovéto kontroly. V případě, že se zjistí opakované anomálie, je nutné prověřit, jak byl proveden zbytek střešního pláště, tedy je nutné provést významně více kontrolních sond se zaměřením i na konstrukční detaily, kde se prověřuje mechanické kotvení, případně další skutečnosti, které je nutné znát pro řádné zhodnocení střešního pláště.
Takže při komplexním hodnocení je nutné provést:
za předpokladu, že střešní plášť nevykazuje žádné další anomálie, které by bylo nutné prověřovat:

Minimálně jednu zjišťovací sondu pro zjištění skladby střešního pláště v ploše, kde se zachytí tloušťka, případně struktura tepelné izolace v daném místě, zjistí se stav parotěsné zábrany a prověří se mechanické kotvení.
Tedy sonda musí být provedena v místě svaru a v místě mechanického kotvení.
Za předpokladu, že jsou zachyceny patologické signály, které souvisí s hydroizolačním materiálem, je nutné odebrat vzorečky, které zajistí dostatečné množství zkušebních vzorků pro zjištění chemických vlastností, případně dalších vlastností, které je nutné zjišťovat pro stanovení příčin vad nebo poruch.
Každá ze zkoušek má svá pravidla vzhledem k počtu odebraných vzorků, kdy základní množina začíná číslem tři. Pro větší střechy je nutné tuto množinu zvětšit. Jedním z vodítek může být hodinová výroba výrobní linky, která se pohybuje kolem 4.000 m2 a je vysoce nepravděpodobné, aby se během hodiny výrobní linka totálně změnila. Samozřejmě jsou výjimky, ale ty lze vizuálně identifikovat.
Tedy základní množina sond pro střešní pláště, které vykazují vady, jsou 3 ks sond, pro 4.000 m2 střechy při větších výměrách se provádí úměrně více sond, ale celkový počet má vždy v ruce znalec, který musí určit jaké množství provedených sond je relevantní pro zjištění skutečného stavu střešního pláště. V případě, že jsou vizuálně patrné další vady, je nutné prověřit i oblasti těchto zjištění, které ve většině případů jsou v oblasti detailů.
Odebrané vzorky materiálů je pak nutné popsat a připravit pro laboratoře, které pak zpracují zadaný rozbor.


Obr. č. 1 – mimořádný izolatérský faul – desky tepelné izolace složené na kříž
Tepelné izolace, stejně tak jako vodotěsné izolace, musí být položeny tak, aby byly spoje, spáry, vystřídány, tj. nikdy nesmí být křížový spoj, křížový styk. To jsou základní izolatérské fauly a základní izolatérská neznalost.


Obr. č. 2 – sonda kontrolující mechanické kotvení

Při kontrole tohoto mechanického kotvení bylo provedeno několik sond, které zjišťovaly kvality mechanického kotvení. Zjištění bylo naprosto katastrofické, protože na jednom místě byly zjištěny následující vady:
– tento typ mechanického kotvení je určený pro fasádní zateplovací systémy – ve střeše nemá co dělat;
– jeho umístění je mimo účinnou linii, tj. umístění je naprosto špatné
– kolem je porušena separační textilie, takže neslučitelné materiály jako asfalt a PVC jsou v přímém kontaktu


Obr. č. 3 – pohled na trhačku připevněnou na zkoušenou kotvu


Obr. č. 4 – to, co jsme vytáhli a co je velmi daleko od obvyklého mechanického kotvení pro ploché střechy


Obr. č. 5 – toto vznikne, když se zapomene separační textilie

Kromě novoplastu dochází k velmi rychlé degradací fóliových hydroizolací, které ztrácejí změkčovadla ve čtyřstupu a všemi směry. Tedy po velmi krátké době je takováto fólie tvrdá jako prkno.


Obr. č. 6 – mimořádně špatná poloha mechanického kotvení


Obr. č. 7 – kontrolní sonda kolem kruhového prostupu


Obr. č. 8 – sonda u patního úhelníku

Shrnutí
Sondy máme následující:
– zjišťující zejména skladbu střešního pláště;
– zjišťující vlhkostní poměry ve skladbě (pozici určujeme pomocí impedanční defektoskopie);
– zjišťující kvalitu svarů;
– zjišťující kvalitu mechanického kotvení v ploše v konstrukčních detailech;
– zjišťující kvalitu provedení v konstrukčních detailech.

Sondy jsou nezbytným nástrojem pro zjištění skutečného stavu jakéhokoliv zkoumaného střešního pláště. Bez jejich provedení není průzkum střešního pláště kompletní, ale vždy závisí na konkrétních případech.
U veškerého vizuálního hodnocení střešních plášťů, sond a všeho dalšího je nutná znalost dané problematiky a velmi dlouhá praxe. Varuji před unáhlenými závěry, které nejsou podloženy dlouholetou praxí a milióny metrů čtverečních, které je nutné projít.
To samotné platí i o volbě umístění sond tak, aby efektivně popisovaly stav střešního pláště a všech jeho komponentů.