Historie izolace v Čechách a na Slovensku – stříkané polyuretany – III.

/autor: /

Historie izolace v Čechách a na Slovensku – stříkané polyuretany – sanace administrativní budovy.

Anotace:

Stříkané polyuretany i po doplnění o stříkanou fólii, jsou technologií, která se bohužel periodicky vrací a vždy odchází s neúspěchem. Univerzální použití teplené izolace současně jako hydroizolace je minimálně problematické a zatím takováto realizace nefunguje a vzhledem ke klasickým technologiím je mimořádně riziková.

Sprayed polyurethanes even after addition of sprayed singl ply, are a technology that unfortunately comes back periodically and always leaves with problem. The universal use of thermal insulation at the same time as waterproofing is minimally problematic, and so far such implementation does not work and is extremely risky due to conventional technologies.

Spritz Polyurethane sind eine Technologie auch nach dem Aufsprühen von Flüsigabdichtung, die leider regelmäßig zurückkehrt und immer mit Problemmen verlässt. Der universelle Einsatz von Wärmedämmung bei gleichzeitiger Abdichtung ist minimal problematisch, eine solche Benutzung funktioniert bisher nicht und ist aufgrund konventioneller Technologien äußerst riskant.

 

Technické řešení stříkaných polyuretanů bylo upraveno kolem roku 2010, kdy se začaly objevovat systémy, které byly doplněny nepěněnou izolační polyuretanovou membránou na svém povrchu.

Obr. č.  1 – Celkový pohled na střechu s množstvím nástaveb

Obr. č.  2 – Celkový pohled na potrhanou odloupnutou polyuretanovou membránu

Obr. č.  3 – Polyuretanová membrána na povrchu stříkané polyuretanové izolace

Obr. č.  4 – Potrhaná polyuretanová hydroizolační membrána

Kromě jiného a velmi širokého uplatní je nutné konstatovat, že na střechách to stříkaným polyuretanům moc nejde a jejich životnost a vlastně i funkčnost je velmi krátká. To je vidět na Obr. č. 2, 3, 4, kdy ani vylepšená forma moc nefunguje.

Co se týče vodotěsnosti, tak samozřejmě jakákoliv vodotěsná membrána – fólie může velmi dobře fungovat. Myšlenka je správná problémy jsou v tom, že tato „hydroizolace“ má:

  • Problematickou tloušťku, jejíž vytvoření in situ na stavbě za větru, deště a dalším negativním přírodním jevům, kterým ještě nevelím, je prakticky nemožné kontrolovat a zajistit, aby byla rovnoměrná.
  • Nulovou pevnost, fólie mají sice velkou průtažnost, ale absence výztužné vložky, která dává jakékoliv hydroizolací pevnostní vlastnosti, zde chybí a na Obr. č. 1 je patrné, že hydroizolace je potrhaná.

Obr. č.  5 – Tzv. ptačí destrukce

Ptáci mají rádi dutý zvuk, který vydávává úder zobákem do polyuretanu. To je stejný problém jako u zateplovacích systémů, kdy si v něm dělají různí ptáci hnízda. Je to zajímavý efekt civilizace.

Obr. č.  6 – Potrhaný (již opravovaný) přechod stříkaného polyuretanu na klempířské prvky, v tomto případě na falcový spoj klempířských prvků

Objemové změny mezi stříkaným polyuretanem a klempířskými prvky je takový, že to hydroizolace tohoto typu, tj. bezvložková nemá šanci přežít.

Obr. č.  7 – Trhání stříkaného polyuretanu o klempířských konstrukcí – v důsledku rozdílných dilatačních pohyb

Obr. č.  8 – Trhlina v odvodňovacím úžlabí, v kterém ale trvale stála voda, tedy namáhání zejména v zimně je jasné

Obr. č.  9 – Nedokonalé odstranění úhelníků, které při této rekonstrukci byly prostě ostříkány

Obr. č.  10 – Opracování základu technického zařízení – tedy spíše ostříkání

Obr. č.  11 – Celkový pohled na střechu, kde je patrné množství konstrukčních detailů, které je nutné opracovat.

Obr. č.  12 – Opěnění zbytkových základů odstraněných střešních nástaveb

 

Tato technologie neumožňuje jiné řešení než prosté stříkání. Neumožňuje konstrukčně řešit detaily. Je to jednoduché přestříkání všeho, co stojí v cestě. Tedy v místech konstrukčních detailů není možné řešit vodotěsné izolace, řemeslně, tak jak to umožňuje aplikace např. klasických asfaltových izolací.

Kromě pozitiv, které polyuretany přinášejí jsou zde i výrazná negativa, která je nutné evidovat a pojmenovat. Jsou to zejména objemové, dilatační změny tohoto materiálu, které se pak projevují trháním od pevných podkladů nebo delaminací např. od klempířských prvků viz Obr. č 6, 7, resp. trhání na samovolnou dilatační spárou, viz Obr. č. 8.

Pěněné polyuretany jsou nasákavé, zejména, když nejsou kryty kvalitní hydroizolací. Obvyklé nátěry nebo nástřiky např. polyuretanovou membránou, tak jako v tomto případě není možné kvalifikovat jako kvalitní a spolehlivou hydroizolací. Tedy porušeným, nevodotěsným povlakem na povrchu stříkaného proniká do pěnového polyuretanu voda, které ve svém konci penetruje do interiéru.

Pěnové polyuretany se od začátku 90. let periodicky vracejí na český trh, z kterého pak postupně mizí, protože toto technické řešení není schopné v současné době bezvadně a dlouhodobě fungovat. Toto řešení je odpovídá technickému řešení stříkaných polyuretanů v první dekádě jednadvacátého století. Kupodivu to nefunguje stejně tak jako předcházející varianty, které se u nás vyskytovaly v dřívějších letech.

Další podklady – odkazy:

Historie izolace v Čechách a na Slovensku – stříkané polyuretany – I. – IZOLACE.cz

Historie izolace v Čechách a na Slovensku – stříkané polyuretany – II. – IZOLACE.cz

Historie izolace v Čechách a na Slovensku – stříkané polyuretany – IV. – IZOLACE.cz

Historie izolace v Čechách a na Slovensku – stříkané polyuretany – V. – IZOLACE.cz

Historie izolace v Čechách a na Slovensku – stříkané polyuretany – VI. – IZOLACE.cz

Historie izolace v Čechách a na Slovensku – stříkané polyuretany – VII. – IZOLACE.cz

Klíčová slova:

Plochá střecha, ploché střechy, izolace, hydroizolace, vodotěsné izolace, povlakové izolace, stříkané pěnové polyuretany, ochranný nátěr, asfaltové nátěry, oxidované asfalty, IPA, Bitagit, Sklobit, zatékání, vady a poruchy, konstrukční detail, detaily, výztužná vložka, životnost, teplotní odolnost, tepelné izolace, litinová vpust, odvětrávání.