Historie izolace v Čechách a na Slovensku – stříkané polyuretany – I.

/autor: /

Historie izolace v Čechách a na Slovensku – stříkané polyuretany – sanace střešního pláště typického paneláku stříkanými polyuretany ve velmi špatném stavu – detaily

Anotace:

Stříkané polyuretany jsou technologií, která se bohužel periodicky vrací a vždy odchází s neúspěchem. Univerzální použití teplené izolace současně jako hydroizolace je minimálně problematické a zatím takováto realizace nefunguje a vzhledem ke klasickým technologiím je mimořádně riziková. To se týká zejména konstrukčních detailů.

Sprayed polyurethanes are a technology that unfortunately comes back periodically and always leaves with problem. The universal use of thermal insulation at the same time as waterproofing is minimally problematic, and so far such implementation does not work and is extremely risky due to conventional technologies. This is especially true of construction details.

Spritz Polyurethane sind eine Technologie, die leider regelmäßig zurückkehrt und immer mit Problemmen verlässt. Der universelle Einsatz von Wärmedämmung bei gleichzeitiger Abdichtung ist minimal problematisch, eine solche Benutzung funktioniert bisher nicht und ist aufgrund konventioneller Technologien äußerst riskant. Dies gilt insbesondere für Konstruktionsdetails.

 

U stříkaných polyuretanů se vyskytuje velké množství variant. V tomto případě se jedná o variantu, kdy je částečně zdegradovaná povrchová úprava, která tedy nechrání vlastní hmotu a v kombinaci UV záření a stojící voda, již nechrání tento izolační systém.

Obr. č.  1 – Celkový pohled na přestříkanou plochu obytného domu panelákové doby. Zde je jedno z největších nebezpečí pro stříkané polyuretany – stojící voda – louže a periodický zmrazovací cyklus je namáháním, které stříkané polyuretany nejsou schopny dlouhodobě přenést

Pěnové polyuretany se od začátku 90. let periodicky vracejí na český trh, z kterého pak postupně mizí, protože toto technické řešení není schopné v současné době bezvadně a dlouhodobě fungovat. Tento objekt a jeho stav je z konce druhé poloviny devadesátých lety, kdy ještě nebyly tak rozvinuté povrchové úpravy, které původně byly velmi rychle odbouratelné. Jejich životnost a funkčnost se počítala spíše v měsících než v letech.

Na Obr. č. 2 jsou patrné stopy v povrchu stříkaného polyuretanu, tj. v místech, kde již není ochranný nátěr. V tomto místě je již stříkaný polyuretan výrazně zdegradován a to tak, že jsou na něm patrné stopy od pohybu osob.

Je to stejná varianta jako u syntetických fólií Obr. č. 3), kdy též dochází k tomuto efektu, kdy zůstávají stopy na izolačním systému v tomto případě na povrchu stříkaných polyuretanů.

Kromě vlastní plochy je potřeba u všech stavebních konstrukcí, se věnovat konstrukčním detailům, které jsou mnohdy rozhodující.

              Připomínám na tomto místě základní téma konference pana profesora Jozefa Oláha v Bratislavě – detail rozhoduje.

Naprosto se s touto větou shoduji  a považuji detaily z mimořádně důležité a to samozřejmě i pro střechy, na následujících obrázcích jsou patrné detaily realizované pomocí stříkané polyuretanové pěny. Je nutné připomenou, že dilatační pohyby jednotlivých stavebních materiálů jsou velmi diferentní, tj. zejména se jedná o velikost těchto pohybů v kombinaci v jakou rychlostí k těmto pohybům dochází.

Nejnamáhánějším takovým detailem je přechod z plochy na tenké klempířské prvky, kde k trhlinám dojde velmi rychle. V tomto článku jsou to pak zejména Obr. č. 8 – 10, které překrývají typickou trhlinu mezi betonovou manžetou světlíku a stříkaným polyuretanem.

Obr. č.  2 – Zdegradovaná plocha polyuretanu v kombinaci s „opracováním“ prostupu.

Obr. č.  3 – Stopa na fóliové hydroizolaci – tj. stejný princip jako u stříkaných polyuretanů

V případě, že dojde k degradaci izolačního systému, zůstávají na střešním plášti ty části tohoto systému, které nejsou odbouratelné. V případě hydroizolačních fólií se jedná zejména o plnivo, které je zbavenou pojiva, tedy v těchto místech se rozpadlo PVC a zůstal na povrchu pouze prach z plniva, který bývá jemně mletý dolomitický vápenec a podobná materiály.

Obr. č.  4 – Řešení prostupu

Obr. č.  5  – Řešení prostupu

Řešení prostupů by mělo respektovat vodotěsnost. U tohoto řešení se tento požadavek moc nerespektoval.

Obr. č.  6 – Řešení prostupů, resp. vytažení na manžetu světlíku

 

Veškeré vrstvy, které jsou v této technologii prováděny jsou bez jakéhokoliv zesílení, tedy v důležitých místech není nic co by hydroizolaci zesilovalo a zajišťovalo lepší mechanické vlastnosti v místech, kde je možné očekávat větší namáhání izolačního systému.

Obr. č.  7 – Řešení prostupu, resp. nízké atiky

Obr. č.  8 – Řešení prostupu, resp. vytažení na manžetu světlíku. Trhlina mezi polyuretanem a manžetou světlíku je přelepena samolepící al. páskou

Obr. č.  9 – Řešení, oprava (asfaltem) vpusti. Trhlina mezi polyuretanem a manžetou světlíku je přelepena samolepící al. páskou

Obr. č.  10 – Trhlina mezi polyuretanem a manžetou světlíku je přelepena samolepící al. páskou – detail

Samolepící páska tohoto typu je velmi důležitým prvkem mnoho stavebních systémů. Problém je ten, že její funkčnost moc dlouhá není a to zejména při namáhání vnějším klimatickým namáháním.

Obr. č.  11 – Řešení vpusti

 

Konstrukční detaily jsou základ jakékoliv stavby. Bez korektního vyřešení konstrukčních detailů není možné očekávat, že jakákoliv stavba, jakýkoliv detail bude kvalitně fungovat.

Všechny detaily u této technologie jsou prostou vrstvou stříkaného polyuretanu. Již z hlediska vlastní technologie není možné žádným způsobem detaily zesilovat. V rámci obvyklých, dlouhodobě funkčních technologií, jsou vždy konstrukční detaily nějak zesilovány – dodatečnými asfaltovými pasy, tvarovkami z fólií atd. Tedy místo, kde se očekává další namáhání, je přidána konstrukční vrstva, která toto namáháním eliminuje a pomáhá tak funkčnosti této izolační vrstvy.

 

 

Další podklady – odkazy:

Další podklady – odkazy:

Historie izolace v Čechách a na Slovensku – stříkané polyuretany – I. – IZOLACE.cz

Historie izolace v Čechách a na Slovensku – stříkané polyuretany – II. – IZOLACE.cz

Historie izolace v Čechách a na Slovensku – stříkané polyuretany – III. – IZOLACE.cz

Historie izolace v Čechách a na Slovensku – stříkané polyuretany – IV. – IZOLACE.cz

Historie izolace v Čechách a na Slovensku – stříkané polyuretany – V. – IZOLACE.cz

Historie izolace v Čechách a na Slovensku – stříkané polyuretany – VI. – IZOLACE.cz

Historie izolace v Čechách a na Slovensku – stříkané polyuretany – VII. – IZOLACE.cz

Klíčová slova:

Plochá střecha, ploché střechy, izolace, hydroizolace, vodotěsné izolace, povlakové izolace, stříkané pěnové polyuretany, ochranný nátěr, asfaltové nátěry, oxidované asfalty, IPA, Bitagit, Sklobit, zatékání, vady a poruchy, konstrukční detail, detaily, výztužná vložka, životnost, teplotní odolnost, tepelné izolace, litinová vpust, odvětrávání, sprašování.