Historie izolace v Čechách a na Slovensku – stříkané polyuretany – II.

/autor: /

Historie izolace v Čechách a na Slovensku – stříkané polyuretany – sanace střešního pláště typického paneláku stříkanými polyuretany ve velmi špatném stavu (tedy terminálním stavu).

Anotace:

Stříkané polyuretany jsou technologií, která se bohužel periodicky vrací a vždy odchází s neúspěchem. Univerzální použití teplené izolace současně jako hydroizolace je minimálně problematické a zatím takováto realizace nefunguje a vzhledem ke klasickým technologiím je mimořádně riziková.

Sprayed polyurethanes are a technology that unfortunately comes back periodically and always leaves with problem. The universal use of thermal insulation at the same time as waterproofing is minimally problematic, and so far such implementation does not work and is extremely risky due to conventional technologies.

Spritz Polyurethane sind eine Technologie, die leider regelmäßig zurückkehrt und immer mit Problemmen verlässt. Der universelle Einsatz von Wärmedämmung bei gleichzeitiger Abdichtung ist minimal problematisch, eine solche Benutzung funktioniert bisher nicht und ist aufgrund konventioneller Technologien äußerst riskant.

 

U stříkaných polyuretanů se vyskytuje velké množství variant. Představovaná varianta patří k těm starším, kdy ještě nebyl používány, kvalitní povrchové úpravy, které by degradaci výrazně zpomalily. Obyčejné nátěry, které byly mnohdy na bázi akrylátů, dlouhodobě nefungovaly, no a s tím byla spojena i plošná degradace vlastních stříkaných polyuretanů.

Obr. č.  1 – Celkový pohled na přestříkanou plochu obytného domu předpanelákové doby. Tedy rekonstrukce a zateplení střešního pláště – celkový stav stříkaného polyuretanu je velmi zdegradovaný

 

Pěnové polyuretany se od začátku 90. let periodicky vracejí na český trh, z kterého pak postupně mizí, protože toto technické řešení není schopné v současné době bezvadně a dlouhodobě fungovat. Tento objekt a jeho stav je z druhé poloviny devadesátých lety, kdy ještě nebyly tak rozvinuté povrchové úpravy, které původně byly velmi rychle odbouratelné (na obrázcích jsou zanedbatelná rezidua těchto povrchových úprav.

Na vložených obrázcích je patrné, že tento stříkaný polyuretan je dlouhodobě bez ochranné vrstvy na povrchu, tedy je nutné konstatovat, že stříkané polyuretany jsou problematicky odolné vnějším klimatickým jevům, a to včetně deště.

Při ztrátě „vodotěsnosti“ na povrchu dochází k penetraci vody do pěny, která je samozřejmě nasákavá a postupně tak dochází k degradaci jednotlivých vrstev. Samozřejmě tato degradace je doplněna zatékáním – tedy vlhkostními poruchami.

Obr. č.  2 – Povrchová degradace stříkaného polyuretanu, včetně trhliny která dotuje mezivrstvu vodou – důsledkem pak jsou puchýře

 

V rámci degradačního procesu je několik variant poruch, které se mnohdy vyskytují současně nebo v různých kombinacích.

Základní poruchou je povrchová degradace, kdy povrch stříkaného polyuretanu je přímo vystaven klimatickému namáhání, kterému nemá šanci ze svého charakteru odolat. Takže tato degradace postupuje do hloubky a podle nasákávání jednotlivých vrstviček a následném mrazovém degradačním cyklu.

Trhliny vznikají buď v návaznosti na jiné stavební konstrukce a materiály, kdy stříkaný polyuretan není schopen eliminovat negativní vliv. Tyto trhliny pak dotují podkladní vrstvy, resp. mezivrstvy, protože polyuretany se aplikují ve vrstvách, a pak dochází ke vzniku puchýřů. Čím je lepší povrch, tím je těchto puchýřů více. Lepší povrch, lepší povrchová vrstva má vyšší difúzní odpor, takže se na takovýchto střechách vyskytuje výrazné množství puchýřů.

Obr. č.  3 – Prasklý puchýř

Obr. č.  4 – Prasklá nová a stará klempířina, která byla spojena pouze tmelením, to samozřejmě nemůže přežít dilatační pohyby jednotlivých dílů

Obr. č.  5 – Dilatační uzávěr přestříkaný PUR pěnou (funkci dilatačního uzávěru tam má neustále tvarovaný podkladní plech

 

Dilatační uzávěry jsou velmi významným konstrukčním detailem. Dilatační pohyby je nutné respektovat, jinak si stavební konstrukce najde své vlastní místo, kde se potrhá a vytvoří si vlastní dilatační spáry. Samozřejmě s tím je spojeno potrhání všech konstrukcí které s dilatací souvisí.

Obr. č.  6 – Kruhový prostup, který byl přestříkán přes zkorodovanou klempířskou manžetu

Obr. č.  7 – Přestříkaná zkorodovaná klempířská manžeta u kruhového prostupu

Obr. č.  8 – Kiosek přestříkaný s podpůrnou konstrukcí

Obr. č.  9 – Další kiosek se zdegradovaným PURem na svislé konstrukci

Obr. č.  10 – Kabelový prostup i s ustřiženými původním kabely

Popisovaný případ je dokumentace terminální stavu střešního pláště, který byl rekonstruován tzv. tvrdou pěnou. Jedná se o případ z dávné minulosti, poloviny devadesátých let, kdy tyto materiály byly publikovány jako zázračné neřku-li kosmické. Bohužel je to jedna ze slepých uliček v dějinách izolací.

 

Další podklady – odkazy:

Historie izolace v Čechách a na Slovensku – stříkané polyuretany – I. – IZOLACE.cz

Historie izolace v Čechách a na Slovensku – stříkané polyuretany – II. – IZOLACE.cz

Historie izolace v Čechách a na Slovensku – stříkané polyuretany – III. – IZOLACE.cz

Historie izolace v Čechách a na Slovensku – stříkané polyuretany – IV. – IZOLACE.cz

Historie izolace v Čechách a na Slovensku – stříkané polyuretany – V. – IZOLACE.cz

Historie izolace v Čechách a na Slovensku – stříkané polyuretany – VI. – IZOLACE.cz

Historie izolace v Čechách a na Slovensku – stříkané polyuretany – VII. – IZOLACE.cz

 

Klíčová slova:

Plochá střecha, ploché střechy, izolace, hydroizolace, vodotěsné izolace, povlakové izolace, stříkané pěnové polyuretany, ochranný nátěr, asfaltové nátěry, oxidované asfalty, IPA, Bitagit, Sklobit, zatékání, vady a poruchy, konstrukční detail, detaily, výztužná vložka, životnost, teplotní odolnost, tepelné izolace, litinová vpust, odvětrávání.