Ozeleněné šikmé a strmé střechy – zkušenosti z praxe

/autor: /

Většinu ozeleněných střech představují střechy ploché do sklonu 5 stupňů, podíl střech s větším sklonem je oproti tomu malý a strmé ozeleněné střechy jsou spíše raritou. Přitom právě u rodinných domů a v ekologické výstavbě jsou šikmé střechy nejběžnější a hrají velkou roli.


Co říkají směrnice o střechách s velkým sklonem
Směrnice FLL* pro zelené střechy, přesněji „Směrnice pro projektování, provádění a údržbu zelených střech“ se ozeleňováním střech s velkým sklonem zabývá v několika bodech:


 Od sklonu 3° je nutné fixovat hydroizolaci proti sjíždění.
 Střechy do 15° nevyžadují zpravidla žádnou konstrukci k zajištění proti sesouvání vrstev.
 Od 30° nabývá technické řešení silně na významu. Je nutný také samostatný statický výpočet. Mezi podpůrnou konstrukcí proti sesuvu a hydroizolací nesmí vznikat napětí.
 Je třeba brát ohled na správné oddrenážování a řešení oblasti u okapu.
 Možná konstrukční řešení zajištění proti sesuvu: Smyčkové rohože, protiskluzové prahy a tkaniny. Výslovně nevhodné z dlouhodobého hlediska jsou prahy ze dřeva – v krátké době shnijí.
 Je třeba použít vegetační vrstvu se stabilní strukturou a o takovém zrnitostním složení, které umožňuje vzájemné zaklínění jednotlivých zrn převážně malé a střední frakce a obsahuje pouze omezený podíl vyplavitelných součástí.
 Je nutné podniknout zvláštní opatření na ochranu proti erozi: Hydroosev nebo předpěstované vegetační rohože.


Na rozdíl od plochých střech nebo střech s mírným sklonem je nutné si při projektování a realizaci šikmých střech uvědomit následující skutečnosti:
– Sluneční osvit se výrazně liší podle orientace střechy ke světovým stranám
– Větší a rychlejší odtok vody v souvrství a po povrchu může způsobovat jednak erozi, jednak vysychání
– Náchylnost vrstev ke sjíždění, především substrátu, a tedy nutnost opatření k zabezpečení proti sesuvu.
– Statické posouzení okapní oblasti, na kterou může působit tlak souvrství
– Aby nedocházelo k erozi, je nutné založit vegetaci, která se na stanovišti rychle etabluje
– Je třeba dbát na bezpečnost práce a pochůznost pro personál údržby


Potenciální slabá místa ozeleňování šikmých střech
Ozeleňování střešních ploch s velkým sklonem pomocí různých systémů a konstrukčních řešení je možné za předpokladu dostatečných zkušeností v projektování a realizaci. Přesto bylo v rámci průzkumu na 50 posuzovaných střechách zjištěno 54 nedostatků, přičemž ve 42 případech z celkového počtu byly zřejmé známky poškození erozí.


Pojem „eroze“ zahrnuje různé erozní vlivy působící na substrát a vegetační rohože, bodovou erozi v exponovaných oblastech, erozi v polích protiskluzového roštu, případně sjíždění celého souvrství. Příčiny eroze mohou být různé: Poruchy, nedostatečné pokrytí a holá místa ve vegetačním porostu,  především při výsadbě a výsevu, nedostatečné prokořenění vegetačních rohoží, vliv přebytečné vody a vody ze sousedních neozeleněných ploch, působení větru v oblasti hřebene a nároží, pošlapání a poškození při neopatrné údržbě, nedostatečná údržba.


Příklady řešení
Při ozeleňování šikmých střech je obzvláště důležité spolehlivé a trvalé zajištění proti sesuvu a rychle se vyvíjející vegetace založená formou předpěstovaných vegetačních rohoží / koberců. Firma Optigreen má pro šikmé střechy osvědčená řešení. Při použití systému T „Nosníky a prahy“ (něm. „Träger und Schwelle“) se zatížení přenáší do okapní oblasti, při použití systému N „Síť a prahy“ (něm. „Netz und Schwelle“) se zatížení roznáší přes hřeben střechy.


Systém T „Nosníky a prahy“:
U tohoto systému Optigreen se plastové nosníky opírají o staticky dostatečně nadimenzovaný okapní hranol. Výpočet smykových sil působících na okapní část je bezpodmínečně nutné provést již ve fázi projektu. U extenzívního ozelenění s výškou souvrství 8cm, sklonem 25° a délkou spádnice 10m od hřebene k okapu působí na okapní hranol zatížení 8,5 KN/m.
Do nosníků kladených po spádnici se vkládají vodorovné prahy ve vzdálenostech, které odpovídají sklonu střechy a skladbě souvrství. Takto vytvořený protiskluzový rošt se vyplní extenzívním substrátem Optigreen typu E, na který se kladou předpěstované vegetační rohože.


Systém N „Síť a prahy“:
Tento systém Optigreen se používá například pro valené a klenuté střechy a je tvořen pevnou netlející sítí rozprostřenou na plochu střechy rovnoměrně přes hřeben. Do sítě se zavěšují speciální protiskluzové prahy. Vzdálenost prahů se řídí podle sklonu střechy. Následuje opět extenzívní substrát a předpěstovaná vegetační rohož.


Samozřejmě je důležitá pravidelná a odborná údržba. Ihned po položení vegetačních rohoží je nutné řádné a vydatné zavlažení. V následujících týdnech je nutné dbát na to, aby souvrství nevyschlo. Rostliny se musí rychle uchytit a řádně prokořenit do celého souvrství. V následném období údržby je nutné pravidelné přihnojování, sečení a doplňování vegetace v místech případných výpadků.


Shrnutí
Ozeleněná šikmá střecha dává budově zvláštní estetickou hodnotu. Aby tato hodnota byla trvalá, je nutné na projektu i v realizaci spolupracovat se zkušenými odborníky. Za těchto předpokladů je možné realizovat trvale funkční šikmé a strmé zelené střechy v různých variantách, opakovaně osvědčených v praxi.Autor:
Dr. Gunter Mann, Optigrün international AG, překlad Ing. Jitka Dostalová, regionální zástupce firmy Optigrün pro ČR a SR
www.optigreen.cz


———-
*FLL = Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V., DeutschlandObrázky k článku “Ozeleněné šikmé a strmé střechy – zkušenosti z praxe“Obr. 1: Pěkný pohled na odborně položené šikmé střechy


Obr. 2: Ozelenění strmých střech je úkolem profesionálů


Obr. 3a+b: Pokládka šikmé střechy v systému T „Nosníky a prahy“


Obr. 4a+b: Pokládka valené střechy v systému N „Síť a prahy“