Konference Defekty budov 2013

/autor: /

Letos již popáté se 21. listopadu 2013 v Českých Budějovicích sejde odborná
veřejnost na odborné a vědecké konferenci Defekty budov. Konferenci pořádá
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích – Katedra
stavebnictví ve spolupráci s Expertní a znaleckou kanceláří KUTNAR. Proti
minulému ročníku došlo k několika změnám. Konference je zaměřená na problematiku
spojenou se zateplováním budov v souvislosti s plněním Směrnice EP a rady
2010/31/EU o energetické náročnosti budov (EPBD). Odborným garantem konference
Ing. Roman Šubrt. Hlavním mediálním partnerem konference se stal časopis
Střechy-Fasády-Izolace. Dalšími mediálními partnery jsou časopis Materiály pro
stavbu a portály iMaterialy.cz, tzb-info a izolace.cz.

Konference je jednodenní, rozdělená do 4 bloků.:
– Zateplení ze strany
interiéru.
– Zateplení ze strany exteriéru.
– Nové materiály a tepelné
izolace na trhu.
– Legislativa a vnitřní prostředí pasivních a nulových
budov.

Cílovou skupinou konference jsou projektanti, pracovníci realizačních firem,
ale také studenti. Jednacím jazykem konference je čeština, slovenština,
angličtina a ruština. Ke konferenci bude vydán tištěný sborník.

Bližší informace ke konferenci lze průběžně sledovat na stránkách školy http://www.vstecb.cz/Defekty-Budov-818.htm.
Zájemci o účast na konferenci se mohou přihlásit přes e-mail defektybudov@email.cz do 08.11.2013. V
případě nenaplnění kapacity bude možné přihlášení i po tomto termínu.

V úvodu konference vystoupí Ing. Roman Šubrt jako garant konference a zahájí
první blok konference věnovaný legislativě a vnitřnímu prostředí budov
přednáškou Zákon 406/2000 Sb. v aktuálním znění a připravovaná novela, prováděcí
předpisy. Zákon 406/2000 Sb. získal v loňském roce podstatnou novelu vyvolanou
evropskými předpisy. V příspěvku jsou zmíněny nejen změny, které tato novela
zákona vyvolala v postupně vydávaných prováděcích vyhláškách, ale posluchači
budou seznámeni s další chystanou podstatnou změnou tohoto zákona, která je opět
vyvolána změnami evropských směrnic Co tento zákon přináší pro stavební zákon se
dozvíme od Ing. Františka Konečného z VŠTE. Zhodnocení současných trendů v
zateplování a trendy do budoucna jsou tématem přednášky Ing. Jana Jelínka z
CSSI. V prvním bloku dále zazní tři přednášky věnované problematice vnitřního
prostředí. Ing. František Popp z VŠTE pohovoří o radonu, prof. Ing. Ingrid
Šenitková , CSc. se bude zabývat problémy vnútorného prostredia budov a ich
diagnostikou a Ing. Schwarzer Problematikou větrání ve vztahu k plynovým
spotřebičům.

Další blok se bude věnovat materiálům …Zástupce společnosti Puren GmbH p.
Miroslav Vala představí Purenit®– konstrukční materiál pro eliminaci tepelných
mostů . Purenit® je produkt z tvrdé polyuretanové pěny vyrobený z průmyslového
odpadu pocházejícího z vlastní výroby tvrdých polyuretanů. Neobsahuje žádnou
dřevěnou štěpku. Jaké jsou možnosti využití zdicích prvků s integrovanou
tepelnou izolaci pro výstavbu budov s téměř nulovou spotřebou energie a pro
eliminaci tepelných mostů v problematických konstrukčních detailech se dozvíme v
přednášce Ing. Jiřího Zacha, Ph.D. z VUT FAST Brno. Ten přiblíží výsledky
výzkumu a vývoje keramických zdicích prvků s integrovanou tepelnou izolací,který
probíhá ve spolupráci mezi VUT FAST Brno a společnosti Wienerberger cihlářský
průmysl, a. s. S problematikou přehřívání podkrovních prostorů v letním období
nás seznámí Ing. Luděk Kovář ze společnosti Puren GmbH. Proč dochází k
prohřívání podstřešních prostorů v letním období a co pro to můžeme udělat,
abychom snížili teplotní zátěž, je předmětem tohoto tématu. Na tento příspěvek
úzce navazuje přednáška doc. Ing. Milana Ostrého,Ph.D. z VUT FAST Brno s názvem
Akumulace tepla při změnách skupenství a její uplatnění ve stavebních
konstrukcích . V současné době jsou u moderních staveb využívány pro akumulaci
tepla např. aktivované stropní železobetonové konstrukce a vnitřní dělicí
konstrukce z vápenopískových či nepálených cihel. V případě, kdy není možné
navyšovat hmotnost stavebních konstrukcí lze využít alternativního způsobu
akumulace tepla prostřednictvím tzv. materiálů s fázovou změnou (PCMs – Phase
Change Materials). Příspěvek doc. Ostrého je tak zaměřen na seznání s principem
akumulace latentního tepla prostřednictvím PCMs a příklady aplikací ve
stavebních konstrukcích a jejich vliv na vnitřní tepelné mikroklima.

Po obědě budou následovat dva bloky zaměřené na problematiku zateplení z
interiéru a exteriéru.
Jako první představí možnosti zateplení ze strany
interiéru ve svém příspěvku Ing. Pavel Matoušek ze společnosti Rockwool, a.s..
Jedná se o systém INROCK, který tvoří speciální hydrofilní izolační deska z
kamenné vlny (Inrock) a jednotlivé doplňky – malty a omítky. Systém je určitou
obdobou ETICS, a to četně montážního postupu. Ing. Pavel Šťastný ze společnosti
Remmers CZ s.r.o. vystoupí s příspěvkem Tepelné mosty bytových staveb a jejich
eliminace kapilárně aktivním vnitřním zateplením iQ Therm“ . V příspěvku jsou
diskutovány hranice možností systému a nutná další opatření v oblasti
mikroklimatu, kterými lze předejít růst plísní v bytech. Jaká jsou rozika
vnitřního zateplení obvodových plášťů pro statickou bezpečnost staveb je název
příspěvku doc. Ing. Jana Paška, Ph.D. z Fakulta aplikovaných věd ZČU v Plzni. Po
aplikaci vnitřního zateplení je eliminována pozitivní teplotní a tepelná
interakce obvodových stěn s vnitřním prostředím budovy. Dojde ke zvýšení vlivu
nesilových účinků teplotních změn vnějšího prostředí na systém budovy a
následnému významnému nárůstu namáhání obvodových stěn i konstrukcí přilehlých.
Příspěvek je zaměřen na analýzu namáhání a přetvoření obvodových a nosných
konstrukcí a rizika jejich porušení. Dlouhodobé zkušenosti s konstrukcemi
rodinných domů s termoizolační vrstvou umístěnou na interiérové straně se s
posluchači ve svém příspěvku podělí doc. Ing.Zdeněk Kutnar, CSc. z VŠTE .

Poslední čtvrtý blok věnovaný problematice vnějšího zateplení zahájí Ing.
Blanka Richtrová, která představí nové materiály pro vnější zateplení ETICS
divize WEBER ze společnosti Saint-Gobain Construction Products CZ a.s..
Fenolické pěně a vakuovým izolacím se ve svém příspěvku bude věnovat Leoš
Červenka. Zkušenosti při návrhu a provádění sanace bytového domu zahrnující
opravu fasády, kde je navrhováno nové zateplení na již¨provedené zateplení z
minulosti, konstrukce balkónů, atd. jako příklad použití tradičních
technologií k rekonstrukci a sanaci objektu je předmětem příspěvku doc. Dr.Ing. Luboše Podolky z VŠTE. Na závěr se s Ing. Jiřím Ježkem podíváme na zateplení zpožárního hlediska.

Obr. č.1 – Fotografie školy

Obr. č.2 – Fotografie nové auly školy

Obr. č.3 – Průběh konference v roce 2012