Konstrukční detail pohledem výrobce Axter

/autor: /, , , ,

Dalším příspěvkem konference Izolace 2021 byl „Konstrukční detail pohledem výrobce Axter“ autorů Ing. Petry Šrubařové, Dr.-Ing. Petra Jůna a Ing. Ivana Misara, Ph.D.

Příspěvek se zaměřuje na základní principy řešení detailů plochých střešních plášťů s krytinou z asfaltových pásů z pohledu společnosti Axter, francouzského výrobce asfaltových pásů. Součástí jsou ukázky řešení vybraných detailů.

Úvod
Konstrukční detail je bezpochyby zásadním prvkem plochého střešního pláště. Může také být jeho nejslabším místem, netěsnost v detailu je velmi častou příčinou zatékání u střešních plášťů vykazujících poruchy. Proto je třeba se jeho řešení věnovat s obzvláštní pečlivostí, a to již ve fázi návrhu.

Obecné principy návrhu detailů podle výrobce Axter
Zásadním principem je, že hydroizolační souvrství v detailu by mělo být oproti ploše zesíleno. K tomu Axter využívá speciální výztužné asfaltové pásy pro detaily. Detailový výztužný pás je vyztužen polyesterovou rohoží. Používá se u jednovrstvých i dvouvrstvých systémů a zajišťuje propojení hlavních hydroizolačních pásů na vodorovné a svislé konstrukci. Díky použití výztužných pásů není nutné aplikovat náběhové klíny, které jsou obvyklé např. u německých výrobců. Provádění je díky tomu jednodušší.
A právě jednoduchost provádění navrženého řešení je dalším důležitým předpokladem pro vytvoření co nejspolehlivějšího detailu. Je vhodné zajistit co nejvyšší hydroizolační bezpečnost pomocí co nejmenšího počtu kroků.
Kvalita, pečlivost a tím i spolehlivost a dlouhodobá funkčnost řešení je důležitá zejména u střech, kde je hydroizolace těžko přístupná a její případné opravy jsou komplikované, neobejdou se bez rozsáhlejších demontáží či bourání jiných prvků či konstrukcí. Týká se to hlavně střešních skladeb s přitěžovací vrstvou, střech vegetačních či střech pojížděných.
Pro dosažení spolehlivosti detailu je nutné použití systémových prvků určených k danému účelu, čili systémové vpusti, prostupy, průchodky apod. namísto improvizovaných řešení pomocí plastových trubek, husích krků atd.

Příklad 1: Detail ukončení hydroizolace u atiky a zaatikového žlabu

Na prvním příkladu je ukázka ukončení hydroizolace u atiky a přilehlého zaatikového žlabu.
V oblasti žlabu je patrné výrazné zesílení hydroizolačního souvrství pro zajištění maximální hydroizolační bezpečnosti. Žlab byl zesílen výztužným pásem s polyesterovou rohoží (Hyrene 35 PY RGH – modře). Detail byl dále posílen pásem vyztuženým skelnou rohoží a opatřeným hliníkovou vrstvou na povrchu, který tvoří vrchní povrch (Armalu – červeně). Toto řešení brání usazování nečistot a napomáhá efektivnímu odtoku vody z kritického detailu.
Hydroizolační bezpečnost tohoto detailu byla navíc v místě atiky zvýšena zatažením vrchního pásu ze zhlaví atiky až na svislou konstrukci.

 Obr. č. 1: Detail ukončení hydroizolace u atiky a zaatikového žlabu

Příklad 2: Detail v místě dilatační spáry

Komplikovaným detailem je obvykle řešení dilatační spáry, kde je nutné umožnit i v úrovni hydroizolace dilatační pohyby. Není-li toto v dostačující míře umožněno, hrozí porušení asfaltové hydroizolace.
Pro detail dilatace s ohledem na jeho komplikovanost a vyšší rizikovost obecně platí, že by neměl ležet v nejnižším místě, v místě dilatace by nemělo docházet k hromadění vody na střešním plášti.
Výrobce Axter pracuje se speciálními dilatačními pásy (Exceljoint – žlutě) v kombinaci s dilatačním provazcem (Cordon Butyl) pro vymezení geometrie, vytvoření volné délky pásů, které se následně mohou deformovat („dilatační lyra“).

Obr. č. 2: Detail v místě dilatační spáry

Shrnutí
Závěrem lze zrekapitulovat hlavní zásady pro kvalitní a spolehlivé řešení konstrukčních detailů, kterými jsou:
• jednoduchost řešení v kombinaci s pečlivostí,
• zesílení hydroizolačního souvrství v místě detailu oproti ploše (materiálem k tomu určeným),
• vytažení hydroizolace min. 150 mm nad vrchní líc střešního pláště, dodržení relevantních předpisů a technických zvyklostí,
• používání systémových prvků místo improvizovaných řešení.

Tvrzení „Jste vždycky tak silní, jak silný je váš nejslabší článek“ lze modifikovat i na vodotěsnost střešního pláště. Hydroizolace střešního pláště je tak spolehlivá, jak spolehlivá je její nejslabší část (čili detail).

Literatura

[1] Posudky a projekty v oblasti hydroizolací, 1994 – 2021, A.W.A.L. s.r.o.
[2] Obecný montážní návod pro asfaltové pásy Axter v pozemním stavitelství, AXTER CZ s.r.o., 2018
[3] Směrnice ČHIS 01: Hydroizolační technika – ochrana staveb a konstrukcí před nežádoucím působením vody a vlhkosti, ČHIS, 1/2018

Ing. Petra Šrubařová1, Dr.-Ing. Petr Jůn2, Ing. Ivan Misar, Ph.D.2

1 A.W.A.L. s.r.o., Eliášova 20, Praha 6, srubarova@awal.cz
2 AXTER CZ s.r.o., Eliášova 20, Praha 6, petr.jun@axter.info